fbpx

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ [เลทส์โก เสน่ห์จันทร์ EP.2]

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,999
รหัสทัวร์ 1903992
สายการบิน Thai Smile / WE
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เมืองพุกาม – วัดมานุหะ – วัดอนันดา – จุดชมวิวทะเลเจดีย์
  • เจดีย์ชเวสิกอง – เจดีย์กุเปียวจี – เจดีย์ติโลมินโล
  • วิหารธรรมยันจี – ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี – เมืองมิงกุน
  • เจดีย์ชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแห่งลุมแม่น้ำอิรวดี)  ระฆังยักษ์มิงกุน
  • เจดีย์มิงกุน – พระราชวังมัณฑะเลย์ – เจดีย์ชเวนันดอว์ (วัดไม่สัก) – วัดกุโสดอ
  • ร่วมพิธีล้างพระพักตรพระมหามัยมุนี – สะพานไม้สักอูเบ็ง


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

เงื่อนไขการจอง2 g’njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – วัดมานุหะ – วัดอนันดา – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ – เจดีย์ชเวสิกอง BAGAN LANDMARK / GRACIOUS BAGAN HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
2 พุกาม – เจดีย์กุเปียวจี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมยันจี – เมืองมัณฑะเลย์ SHWEPHUY HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เมืองมัณฑะเลย์ – ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี – เมืองมิงกุน – เจดีย์ชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแห่งลุมแม่น้ำอิรวดี) ระฆังยักษ์มิงกุน – เจดีย์มิงกุน – พระราชวังมัณฑะเลย์ – เจดีย์ชเวนันดอว์ (วัดไม่สัก) – วัดกุโสดอ SHWEPHUY HOTEL หรือเทียบเท่า
4 เมืองมัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีล้างพระพักตรพระมหามัยมุนี – สะพานไม้สักอูเบ็ง – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
18 – 21 มกราคม 2563 12,999 3,500 จอง
จอง
01 – 04 กุมภาพันธ์ 2563 13,999 3,500 จอง
จอง
08 – 11 กุมภาพันธ์ 2563 15,999 3,500 จอง
จอง
15 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 13,999 3,500 จอง
จอง
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 14,999 3,500 จอง
จอง
29 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 14,999 3,500 จอง
จอง
07 – 10 มีนาคม 2563 14,999 3,500 จอง
จอง
14 – 17 มีนาคม 2563 14,999 3,500 จอง
จอง