WELL Comeback SINGAPORE 4D3N

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,999
รหัสทัวร์ SPHZ-04
สายการบิน Scoot / TR
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ สิงคโปร์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เข้าชม GARDEN BY THE BAY
  • สัมผัส Fountain of wealth น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
  • FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ
  • ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ

 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – GARDEN BY THE BAY – BUMBOAT IBIS BENCOOLEN ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
2 FORT CANNING PARK - วัดพระเขี้ยวแก้ว - เมอร์ไลอ้อน - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Haji Lane Marina Bay Sand IBIS BENCOOLEN ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 อิสระตามอัธยาศัย IBIS BENCOOLEN ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 วัดซัมบาวัง - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05-08 พฤษภาคม 2565 16,999 5,900 จอง
จอง
13-16 พฤษภาคม 2565 16,999 5,900 จอง
จอง
19-22 พฤษภาคม 2565 16,999 5,900 จอง
จอง
26-29 พฤษภาคม 2565 15,999 5,900 0 จอง
จอง
02-05 มิถุนายน 2565 18,999 5,900 จอง
จอง
09-12 มิถุนายน 2565 15,999 5,900 จอง
จอง
16-19 มิถุนายน 2565 16,999 5,900 จอง
จอง
23-26 มิถุนายน 2565 16,999 5,900 จอง
จอง
30 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2565 16,999 5,900 จอง
จอง
07-10 กรกฎาคม 2565 15,999 5,900 จอง
จอง
14-17 กรกฎาคม 2565 16,999 5,900 จอง
จอง
21-24 กรกฎาคม 2565 16,999 5,900 จอง
จอง
28-31 กรกฎาคม 2565 18,999 5,900 จอง
จอง