TURKEY GOOD WINTER TK DOM FLT

ราคาเริ่มต้น ฿ 39,999
รหัสทัวร์ GSIST22
สายการบิน Turkish Airline / TK
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ ตุรเคีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • อิสตันบูล(ตุรเคีย) – พระราชวังโดลมาบาห์เช
 •  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ 
 •  BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม วิหารฮาเจีย โซเฟีย
 •   เมืองเอซีบัต  นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์
 • เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood 
 • อุทยานแห่งชาติทรอย ปามุคคาเล่ – โรงงานสิ่งทอ
 • ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
 • คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า 
 • คัปปาโดเกีย – ระบำ BELLY DANCE 
 • นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เกอราม่า 
 • โรงงานพรม – เซรามิค – เครื่องประดับ
 • หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ 
 • หุบเขาอุซิซาร์ – สนามบินไกเซรี –  สนามบินอิสตันบูล  


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 อิสตันบูล(ตุรเคีย) – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ – BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย PULMAN HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองเอซีบัต นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้ เมืองทรอย Hollywood – อุทยานแห่งชาติทรอย PARION HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
4 นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี RAMADA SUITE HOTEL , KUSADASI โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
5 ปามุคคาเล่ – โรงงานสิ่งทอ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส COLLESSEA HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
6 คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – คัปปาโดเกีย – ระบำ BELLY DANCE MINIA HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมสไตล์ถ้ำ หรือเทียบเท่า
7 นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เกอราม่า – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์ – สนามบินไกเซรี – สนามบินอิสตันบูล
8 อิสตันบูล - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11 – 18 มกราคม 66 39,999 7,500 จอง
จอง
17 – 24 มกราคม 66 39,999 7,500 จอง
จอง
02 – 09 กุมภาพันธ์ 66 39,999 7,500 จอง
จอง
10 – 17 กุมภาพันธ์ 66 39,999 7,500 จอง
จอง
15 – 22 กุมภาพันธ์ 66 39,999 7,500 จอง
จอง
24 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 66 39,999 7,500 จอง
จอง