TURKEY BEST VALUE

ราคาเริ่มต้น ฿ 33,999
รหัสทัวร์ GSIST15
สายการบิน Turkish Airline / TK
ระยะเวลา 9วัน6คืน
ประเทศ ตุรกี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สุสานมุสตาฟาอตาเติร์ก
  • ปราสาทอังการา
  •  โรงงานพรม / เครื่องประดับ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 อิสตันบูล(ตุรกี) – เมืองอังการา – สุสานมุสตาฟาอตาเติร์ก – ปราสาทอังการา SERGAH HOTEL , ANKARA โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 คัปปาโดเกีย – เมืองเกอราเม่ – โรงงานพรม / เครื่องประดับ - ระบำ Belly Dance MINIA CAVE HOTEL , CAPPADOCIA
4 นครใต้ดิน –โรงงาน เซรามิค / เครื่องประดับ – หุบเขานกพิราบ– หุบเขาอุซิซาร์ MINIA CAVE HOTEL , CAPPADOCIA
5 คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ปามุคคาเล่ TRIPOLIS HOTEL , PAMUKKALE
6 ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – เมืองเอฟฟิซุส – อิซเมียร์ RAMADA KEMALPASA TEMENNI EVI , IZMIR
7 เมืองบูซาร์ – จุดชมวิวเมืองบูร์ซ่า – หมู่บ้าน Unesco Cumalikizik – อิสตันบูล GOLDENWAY HOTEL , ISTANBUL
8 อิสตันบูล(ตุรกี) – พระราชวังทอปกาปี – บันไดหลากสีย่าน BALAT – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย
9 อิสตันบูล - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)