TOKYO โคเชียที่รัก 5D3N

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,999
รหัสทัวร์ GSNRT02
สายการบิน Air asia X / XJ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไคเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ในบริเวณทะเลสาบทั้ง 5 รอบภูเขาไฟฟูจิ
  • ภูเขาไฟฟูจิ ตั้งอยู่ระหว่าง จ.ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร
  • ศาลเจ้าโคมิตาเคะ (KOMITAKE JINJA) ของศาสนาลัทธิชินโต
  • หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมบนชายฝั่งทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 นาริตะ – วัดนาริตะซัน ชินโชจิ – นาริตะโอโมเตซันโดะ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท FUJISAN RESORT, ALEXSANDER HAKONE, ASIA FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ –ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
4 สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ - ตลาดปลานาคามินาโตะ โอซากานะอิจิบะ - เมืองเก่าซาวาระ - อิออน นาริตะ มอลล์ ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
5 นาริตะ – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04-08 ตุลาคม 2565 29,999 6,000 จอง
จอง
05-09 ตุลาคม 2565 30,999 6,000 จอง
จอง
06-10 ตุลาคม 2565 30,999 6,000 จอง
จอง
07-11 ตุลาคม 2565 30,999 6,000 จอง
จอง
08-12 ตุลาคม 2565 29,999 6,000 จอง
จอง
11-15 ตุลาคม 2565 33,999 6,000 จอง
จอง
12-16 ตุลาคม 2565 35,999 6,000 จอง
จอง
13-17 ตุลาคม 2565 33,999 6,000 จอง
จอง
14-18 ตุลาคม 2565 30,999 6,000 จอง
จอง
15-19 ตุลาคม 2565 29,999 6,000 จอง
จอง
18-22 ตุลาคม 2565 29,999 6,000 จอง
จอง
19-23 ตุลาคม 2565 33,999 6,000 จอง
จอง
20-24 ตุลาคม 2565 35,999 6,000 จอง
จอง
21-25 ตุลาคม 2565 35,999 6,000 จอง
จอง
22-26 ตุลาคม 2565 33,999 6,000 จอง
จอง
25-29 ตุลาคม 2565 29,999 6,000 จอง
จอง
26-30 ตุลาคม 2565 30,999 6,000 จอง
จอง
27-31 ตุลาคม 2565 30,999 6,000 จอง
จอง
28 ต.ค. – 01 พ.ย. 65 30,999 6,000 จอง
จอง
29 ต.ค. – 02 พ.ย. 65 29,999 6,000 จอง
จอง