Taiwan One More Time

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,998
รหัสทัวร์ ITVTVZ07
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • ไหว้ขอพรที่ วัดพระถังซัมจั๋ง
  • เที่ยว ฟาร์มแกะชิงจิ้ง “สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน
  • สะพานเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง
  • เช็คอิน ตึกไทเป 101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน - เมืองเถาหยวน Century Hotel Taoyuan หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
2 เมืองหนานโถว – ร้านชา TEA SHOP - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ : Sunshine Villa หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
3 เมืองหนานโถว - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - สะพานเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง - เมืองไถจง - เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ตลาดกลางคืนเหลาเหอ City Suites Nan Dong หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
4 Germanium Shop - ตึกไทเป 101 - นิวไทเป - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น – ตลาดปลาไทเป – ตลาดกลางคืนซื่อหลิน City Suites Nan Dong หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
5 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง – ร้านปลอดภาษี – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03-07 มกราคม 66 17,998 จอง
จอง
10-14 มกราคม 66 17,998 จอง
จอง
17-21 มกราคม 66 18,998 จอง
จอง
31 มกราคม - 04 กุมภาพันธ์ 66 18,998 จอง
จอง
07-11 กุมภาพันธ์ 66 18,998 จอง
จอง
14-18 กุมภาพันธ์ 66 18,998 จอง
จอง
21-25 กุมภาพันธ์ 66 17,998 จอง
จอง
28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 66 18,998 จอง
จอง
07-11 มีนาคม 66 18,998 จอง
จอง
14-18 มีนาคม 66 18,998 จอง
จอง
21-25 มีนาคม 66 18,998 จอง
จอง