FUJI TOKYO NARITA 5D3N

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,999
รหัสทัวร์ BTNRT41XJ
สายการบิน Air asia X / XJ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ทะเลสาบอาชิ • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
  • หุบเขาโอวาคุดานิ • โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต
  • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว
  • สวนดอกไม้ฮานาโนะมิยาโกะ • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค
  • ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซากุสะ • ถนนนากามิเซ
  • ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี • พระราชวังอิมพีเรียล
  • ฮาราจูกุ ศาลเจ้าเมจิ • อิออน มอลล์                                                                          


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • ทะเลสาบอาชิ • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ • หุบเขาโอวาคุดานิ • โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต FUJISAN GARDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว• สวนดอกไม้ฮานาโนะมิยาโกะ • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค • ช้อปปิ้งชินจูกุ WASHINGTON HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 วัดอาซากุสะ • ถนนนากามิเซ • ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี • พระราชวังอิมพีเรียล • ฮาราจูกุ ศาลเจ้าเมจิ • อิออน มอลล์ MARROAD INTERNATIONAL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03-07 ส.ค. 65 30,999 6,900 จอง
จอง
05-09 ส.ค. 65 29,999 6,900 จอง
จอง
17-21 ส.ค. 65 30,999 6,900 จอง
จอง
19-23 ส.ค. 65 29,999 6,900 จอง
จอง
24-28 ส.ค. 65 30,999 6,900 จอง
จอง
25-29 ส.ค. 65 30,998 6,900 จอง
จอง
26-30 ส.ค. 65 30,999 6,900 จอง
จอง
02-06 ก.ย. 65 30,999 6,900 จอง
จอง
09-13 ก.ย. 65 30,999 6,900 จอง
จอง
23-27 ก.ย. 65 30,999 6,900 จอง
จอง
30-04 ต.ค. 65 30,999 6,900 จอง
จอง