ทัวร์พะเยา น่าน แพร่ เวียนเทียนกลางน้ำ…ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก

ราคาเริ่มต้น ฿ 6,900
รหัสทัวร์ 2000750
สายการบิน
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เดินทางโดยรถตู้หรือรถบัสปรับอากาศ
 • พักโรงแรม จังหวัดพะเยา 1 คืน และจังหวัดน่าน 1 คืน
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • กว๊านพะเยา
 • นมัสการพระเจ้าตนหลวงวัดศรีโคมคำ
 • วัดอนาลโย
 • ร่วมพิธีเวียนเทียนกลางน้ำประเพณีหนึ่งเดียวในโลก
 • นมัสการพระธาตุแช่แห้ง
 • พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ
 • วัดภูมินทร์
 • วัดช้างค้ำ
 • จิตรกรรมปูนปั้นของวัดศรีพันต้น
 • จิตรกรรมไทลื้ออันงดงามภายในวิหารวัดหนองบัว
 • นมัสการวัดพระธาตุช่อแฮ
 • พระอารามหลวงพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - พะเยา
2 พะเยา – ตักบาตรข้าวเหนียว – วัดอนาลโย – วัดศรีโคมคำ – พระธาตุจอมทอง - พ่อขุนงำเมือง - ร่วมพิธีเวียนเทียนกลางน้ำ พะเยาเกทเวย์ หรือเทียบเท่า
3 พะเยา – น่าน – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน – วัดภูมินทร์ – วัดช้างค้ำ - วัดหนองบัว เทวราช น่าน หรือเทียบเท่า
4 วัดพระธาตุแช่แห้ง – น่าน – แพร่ – วัดพระธาตุช่อแฮ – นครสวรรค์ - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05-08 พฤษภาคม 2563 6,900 1,300 จอง
จอง
04-07 กรกฎาคม 2563 6,900 1,300 จอง
จอง