ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อู่ไหล ทะเลสาบสุริยันจันทรา

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,999
รหัสทัวร์ 2000672
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • อู่ไหล เมืองแห่งบ่อน้ำพุร้อน
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • ขอพรความรักวัดหลงซาน
  • ช็อปปิ้งซีเหมินติง
  • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) (TG634 : 07.10-11.50) – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืน ORANGE HOTEL-TAICHUNG หรือเทียบเท่า
2 หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไทเป – ร้านคอสเมติค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง ORANGE HOTEL-TAIPEI หรือเทียบเท่า
3 ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) – วัดหลงซาน(ขอพรความรัก) – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก EASTERN RESORT YANGMEI หรือเทียบเท่า
4 น้ำตกอู่ไหล(รวมนั่งรถราง) – ถนนโบราณอู่ไหล – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Germanium Power –DUTY FEE –ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG635 : 20.10-23.00)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13-16 ก.พ. 63 17,999 4,500 จอง
จอง
20-23 ก.พ. 63 17,999 4,500 จอง
จอง
27ก.พ.-1 มี.ค. 63 17,999 4,500 จอง
จอง
05-08 มี.ค. 63 17,999 4,500 จอง
จอง
19-22 มี.ค. 63 17,999 4,500 จอง
จอง
11-14 เม.ย. 63 23,999 5,500 จอง
จอง
12-15 เม.ย. 63 23,999 5,500 จอง
จอง