fbpx

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,888
รหัสทัวร์ 2000671
สายการบิน Nok Scoot / XW
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • อุทยานอาลีซัน – ตึกไทเป101 –  วัดหลงซาน 
  • ช้อปปิ้งซีหมินติง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • วัดพระถังซัมจั๋ง – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค 
  • ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW182 : 02.25-07.05,03.45-08.30)
2 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – เจียอี้ HOTEL HI - Chui-Yang Branch หรือเทียบเท่า
3 อุทยานอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน – ไถจง – ร้านพายสับปะรด – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต Orange Hotel - Taichung Park หรือเทียบเท่า
4 ไถจง – ไทเป – ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ร้าน COSMETIC – GERMANIUM SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซื่อ – ซีเหมินติง Chungli Business Hotel หรือเทียบเท่า
5 ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 : 09.40-12.30, 10.20-13.00)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
18-22 ก.พ. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
20-24 ก.พ. 63 15,888 4,500 จอง
จอง
26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63 15,888 4,500 จอง
จอง
28 ก.พ. -03 มี.ค. 63 15,888 4,500 จอง
จอง
07-11 มี.ค. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
21-25 มี.ค. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
23-27 มี.ค. 63 14,888 4,500 จอง
จอง