fbpx

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุ่ย

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,888
รหัสทัวร์ 2000666
สายการบิน Nok Scoot / XW
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ตึกไทเป101 – วัดหลงซาน – วัดเทียนหยวน
  • สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ตลาดปลา
  • อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
  • ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
2 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว– หมู่บ้านสายรุ้ง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต (XW182 : 02.25-07.05,03.45-08.30) Moving Star Hotel หรือเทียบเท่า
3 ไถจง – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสับปะรด – ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซึเหมินติง Cu Hotel หรือเทียบเท่า
4 ร้าน COSMETIC – วัดหลงซาน – ตลาดปลา – ตั้นสุ่ย – วัดเทียนหยวน – สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย – ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย Chungli-Business-Hotel หรือเทียบเท่า
5 ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 : 09.20-12.30,10.20-13.00)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11-15 ก.พ. 63 13,888 4,500 จอง
จอง
13-17 ก.พ. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
15-19 ก.พ. 63 13,888 4,500 จอง
จอง
17-21 ก.พ. 63 13,888 4,500 จอง
จอง
19-23 ก.พ. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
21-25 ก.พ. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
23-27 ก.พ. 63 12,888 4,500 จอง
จอง
25-29 ก.พ. 63 13,888 4,500 จอง
จอง
27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
29 ก.พ. -04 มี.ค. 63 13,888 4,500 จอง
จอง
02-06 มี.ค. 63 13,888 4,500 จอง
จอง
02-06 มี.ค. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
06-10 มี.ค. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
08-12 มี.ค. 63 12,888 4,500 จอง
จอง
10-14 มี.ค. 63 13,888 4,500 จอง
จอง
12-16 มี.ค. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
14-18 มี.ค. 63 13,888 4,500 จอง
จอง
16-20 มี.ค. 63 13,888 4,500 จอง
จอง
18-22 มี.ค. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
20-24 มี.ค. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
22-26 มี.ค. 63 12,888 4,500 จอง
จอง
24-28 มี.ค. 63 13,888 4,500 จอง
จอง