ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทาโรโกะ

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,999
รหัสทัวร์ 2000665
สายการบิน China Airlines / CI
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ขอพรความรักวัดหลงซาน
  • ช็อปปิ้งซีเหมินติง – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ถนนโบราณสือเฟิ่น
  • อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน.. อุทยานทาโรโกะ
  • แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) (CI838 : 08.30-13.10) – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืน KUN HOTEL หรือเทียบเท่า
2 หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไทเป – ร้านคอสเมติค – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต C U HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – Germanium Power – ตลาดปลาไทเป– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– วัดหลงซาน (ขอพรความรัก) - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) - นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน – ที่พัก LIGE HOTEL HUALIAN หรือเทียบเท่า
4 อุทยานทาโรโกะ – นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป – ช้อปปิ้งซีเหมินติง– อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก EASTERN RESORT YANGMEI หรือเทียบเท่า
5 อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น– ถนนโบราณสือเฟิ่น-น้ำตกสือเฟิ่น– ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CI837: 23.20-02.20+1

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12-16 ก.พ. 63 21,999 5,500 จอง
จอง
04-08 มี.ค. 63 21,999 5,500 จอง
จอง
11-15 มี.ค. 63 21,999 5,500 จอง
จอง
10-14 เม.ย. 63 29,999 6,500 จอง
จอง
12-16 เม.ย. 63 29,999 6,500 จอง
จอง