fbpx

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เป่ยโถวดินแดนแห่งน้ำพุร้อน

ราคาเริ่มต้น ฿ 10,800
รหัสทัวร์ 2000663
สายการบิน Nok Scoot / XW
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ตึกไทเป101 – วัดหลงซาน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  • พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว – Beitou Hot Springs Park
  • ซื่อหลินกวนตี๋ – ผิงซี-หมู่บ้านสือเฟิน
  • ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – ซีเหมินติง


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน)
2 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน) (XW182 : 02.25-07.05)-ไทเป-เป่ยโถวดินแดนแห่งน้ำพุร้อนและประวัติศาสตร์ไต้หวัน-พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว- Beitou Hot Springs Park-ซื่อหลินกวนตี๋-ร้านพายสับปะรด- ร้าน Germanium -วัดหลงซาน-ซีเหมินติง Ever Spring Hotel หรือเทียบเท่า
3 ไทเป-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ผิงซี-หมู่บ้านสือเฟิน-ปล่อยโคมลอยผิงซี (ไม่รวมค่าโคมขงหมิง)-เมืองไทเป-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-ร้าน COSMETIC -ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต King’s Paradise Hotel หรือเทียบเท่า
4 ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
17-20 ก.พ. 63 10,888 3,500 จอง
จอง
23-26 ก.พ. 63 11,888 3,500 จอง
จอง
25-28 ก.พ. 63 11,888 3,500 จอง
จอง
27 ก.พ. – 01 มี.ค.63 13,888 3,500 จอง
จอง
08-11 มี.ค.63 11,888 3,500 จอง
จอง
10-13 มี.ค.63 11,888 3,500 จอง
จอง
12-15 มี.ค.63 13,888 3,500 จอง
จอง
22-25 มี.ค.63 11,888 3,500 จอง
จอง
24-27 มี.ค.63 11,888 3,500 จอง
จอง