ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟาร์มแกะชิงจิ้ง

ราคาเริ่มต้น ฿ 22,999
รหัสทัวร์ 2000659
สายการบิน Eva Air / BR
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน
  • ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – ช็อปปิ้งซีเหมินติง  – อุทยานเย๋หลิ่ว
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เสี่ยวหลงเปาร้าน  Din Tai Fong
  • ตามรอยรีวิวชาบูหมาล่า XIN MALA
  • แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR206 : 01.45-06.35) – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เจียอี้ RENYI LAKE HOTEL หรือเทียบเท่า
3 อาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชา – ไทจง – ตลาดกลางคืน MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง – ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต CU HOTEL หรือเทียบเท่า
5 Germanium Power – ร้านพายสัปปะรด – ตึก 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – วัดหลงซาน – อนุสรสถานเจียงเช็ค – ซีเหมินติง NEW TAIPEI HOTSPRING HOTEL หรือเทียบเท่า
6 จิ่วเฟิ่น – เย่หลิ่ว –ร้านเครื่องสำอางค์ – Gloria outlet – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR205 : 20.45-23.30 น.)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01-06 พ.ค. 63 23,999 6,500 จอง
จอง
02-07 มิ.ย. 63 22,999 6,500 จอง
จอง