ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,999
รหัสทัวร์ 2000658
สายการบิน Eva Air / BR
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน
  • TAIPEI 101 – ช็อปปิ้งซีเหมินติง  – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  • แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR206 : 01.45-06.35) – สนามบินเถาหยวน – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ไทเป –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ช้อปปิ้งซีเหมินติง-Germanium Power-อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก EASTERN HOTSPRING HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เดินทางเมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถัมซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ RENYI LAKE HOTEL หรือเทียบเท่า
4 อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - เดินทางเมืองไถจง - ฝงเจี่ยไนท์ MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่า
5 เดินทางเมืองไทเป – DUTY FEE- ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-ร้านคอสเมติค – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR205 : 20.45-23.30 น.)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12-16 ก.พ. 63 21,999 5,000 จอง
จอง
26 ก.พ.-1 มี.ค. 63 20,888 5,000 จอง
จอง
27-31 มี.ค. 63 20,888 5,000 จอง
จอง
01-05 เม.ย. 63 21,999 5,000 จอง
จอง
01-05 เม.ย. 63 23,999 5,000 จอง
จอง
23-27 เม.ย. 63 21,999 5,000 จอง
จอง
28 เม.ย.-2 พ.ค. 63 22,999 5,000 จอง
จอง
20-24 พ.ค. 63 21,999 5,000 จอง
จอง
27-31 พ.ค. 63 21,999 5,000 จอง
จอง
10-14 มิ.ย. 63 20,999 5,000 จอง
จอง
17-21 มิ.ย. 63 20,999 5,000 จอง
จอง
24-28 มิ.ย. 63 20,999 5,000 จอง
จอง