ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,888
รหัสทัวร์ 2000656
สายการบิน China Airlines / CI
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ขอพรความรักวัดหลงซาน
  • ช็อปปิ้งซีเหมินติง – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  • แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) (CI838 : 08.30-13.10) – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) (CI838 : 08.30-13.10) – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืน
2 หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไทเป – ร้านคอสเมติค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง ORANGE HOTEL-TAIPEI หรือเทียบเท่า
3 ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก EASTERN RESORT YANGMEI หรือเทียบเท่า
4 Germanium Power – ตลาดปลาไทเป – DUTY FEE – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน(ขอพรความรัก) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CI837 : 23.20-02.20)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13-16 ก.พ. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
20-23 ก.พ. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
27 ก.พ.-1 มี.ค. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
05-08 มี.ค. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
19-22 มี.ค. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
16-19 เม.ย. 63 15,999 4,500 จอง
จอง
19-22เม.ย. 63 15,999 4,500 จอง
จอง
23-26 เม.ย. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
30 เม.ย.-3 พ.ค. 63 16,999 5,500 จอง
จอง
07-10 พ.ค. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
10-13 พ.ค. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
14-17 พ.ค. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
21-24 พ.ค. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
24-27 พ.ค. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
28-31 พ.ค. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
04-07 มิ.ย. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
07-10 มิ.ย. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
11-14 มิ.ย. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
14-17 มิ.ย. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
18-21 มิ.ย. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
02-05 ก.ค. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
05-08 ก.ค. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
09-12 ก.ค. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
12-15 ก.ค. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
16-19 ก.ค. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
19-22 ก.ค. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
23-26 ก.ค. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
26-29 ก.ค. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
30 ก.ค.-02 ส.ค. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
02-05 ส.ค. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
06-09 ส.ค. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
09-12 ส.ค. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
13-16 ส.ค. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
16-19 ส.ค. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
20-23 ส.ค. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
27-30 ส.ค. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
30 ส.ค.-02 ก.ย. 63 14,888 4,500 จอง
จอง
03-06 ก.ย.63 14,888 4,500 จอง
จอง
06-09 ก.ย.63 14,888 4,500 จอง
จอง
10-13 ก.ย.63 14,888 4,500 จอง
จอง
13-16 ก.ย.63 14,888 4,500 จอง
จอง
17-20 ก.ย.63 14,888 4,500 จอง
จอง
20-23 ก.ย.63 14,888 4,500 จอง
จอง
24-27 ก.ย.63 14,888 4,500 จอง
จอง
27-30 ก.ย.63 14,888 4,500 จอง
จอง