ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อู่ไหล ทะเลสาบสุริยันจันทรา

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,999
รหัสทัวร์ 2000437
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • อู่ไหล – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ขอพรความรักวัดหลงซาน
  • ช็อปปิ้งซีเหมินติง – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) (TG634 : 07.10-11.50) – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืน ORANGE HOTEL-TAICHUNG หรือเทียบเท่า
2 หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไทเป – ร้านคอสเมติค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง ORANGE HOTEL-TAIPEI หรือเทียบเท่า
3 ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) – วัดหลงซาน(ขอพรความรัก) – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก EASTERN RESORT YANGMEI หรือเทียบเท่า
4 น้ำตกอู่ไหล(รวมนั่งรถราง) – ถนนโบราณอู่ไหล – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Germanium Power –DUTY FEE –ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG635 : 20.10-23.00)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13 - 16 Feb 2020 17,999 4,500 0 17,999 17,999 จอง
จอง
20 - 23 Feb 2020 17,999 4,500 0 17,999 17,999 จอง
จอง
27 Feb - 01 Mar 2020 17,999 4,500 0 17,999 17,999 จอง
จอง
05 - 08 Mar 2020 17,999 4,500 0 17,999 17,999 จอง
จอง
19 - 22 Mar 2020 17,999 4,500 0 17,999 17,999 จอง
จอง
11 - 14 Apr 2020 23,999 5,500 0 23,999 23,999 จอง
จอง