ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 20,999
รหัสทัวร์ 2000065
สายการบิน Eva Air / BR
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ไทเป –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • ช้อปปิ้งซีเหมินติง – Germanium Power-เมืองหนานโถว
  • วัดจงไถถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
  • วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
  • อุทยานอาลีซาน – ชมป่าสนพันปี
  • นั่งรถไฟโบราณอาลีซานซัน – เมืองไถจง
  • ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – เมืองไทเป –DUTY FEE
  • ตึกไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – ร้านคอสเมติก


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR206 : 01.45-06.35) – สนามบินเถาหยวน – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ไทเป –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ช้อปปิ้งซีเหมินติง-Germanium Power-อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก EASTERN HOTSPRING HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เดินทางเมืองหนานโถว – วัดจงไถถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ RENYI LAKE HOTEL หรือเทียบเท่า
4 อุทยานอาลีซาน – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน - เดินทางเมืองไถจง - ฝงเจี่ยไนท์ MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่า
5 เดินทางเมืองไทเป – DUTY FEE- ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-ร้านคอสเมติก – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR205 : 20.45-23.30 น.)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12 - 16 Feb 2020 21,999 5,000 0 21,999 21,999 จอง
จอง
26 Feb - 01 Mar 2020 21,999 5,000 0 21,999 21,999 จอง
จอง
27 - 31 Mar 2020 21,999 5,000 0 21,999 21,999 จอง
จอง
01 - 05 Apr 2020 21,999 5,000 0 21,999 21,999 จอง
จอง
09 - 13 Apr 2020 23,999 5,000 0 23,999 23,999 จอง
จอง
23 - 27 Apr 2020 21,999 5,000 0 21,999 21,999 จอง
จอง
28 Apr - 02 May 2020 22,999 5,000 0 22,999 22,999 จอง
จอง
20 - 24 May 2020 21,999 5,000 0 21,999 21,999 จอง
จอง
27 - 31 May 2020 21,999 5,000 0 21,999 21,999 จอง
จอง
10 - 14 Jun 2020 20,999 5,000 0 20,999 20,999 จอง
จอง
17 - 21 Jun 2020 20,999 5,000 0 20,999 20,999 จอง
จอง
24 - 28 Jun 2020 20,999 5,000 0 20,999 20,999 จอง
จอง