fbpx

ทัวร์พม่า มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,888
รหัสทัวร์ 2000043
สายการบิน Bangkok Airways / PG
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์
 • วัดกุโสดอ
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
 • ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์
 • สะพานไม้สักอูเบง
 • ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน
 • ระฆังมิงกุน
 • วัดอนันดา
 • วิหารธรรมยังยี
 • เจดีย์ชเวสิกอง
 • ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี
 • เจดีย์พญาเธียรดาน


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์)(PG709 : 11.50-13.20)-พระเวรสนาเจดีย์ (เจดีย์หยก)พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์-วัดกุโสดอ-ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ Victoria Palace (ระดับ 3 ดาว) หรือ เทียบเท่า
2 มัณฑะเลย์-มิงกุน - ระฆังยักษ์มิงกุน - เจดีย์พญาเธียรดาน –ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน – พุกาม Su Thein San Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือ เทียบเท่า
3 พุกาม-ตลาดยองอู-วัดอนันดา-วิหารธรรมยังยี-เจดีย์ชเวสิกอง-วัดติโลมินโล-มัณฑะเลย์ Victoria Palace (ระดับ 3 ดาว) หรือ เทียบเท่า
4 มัณฑะเลย์-ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี-สะพานไม้สักอูเบง-พระราชวังมัณฑะเลย์มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์)-กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ( PG710 : 14.05-16.20)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
20 - 23 Feb 2020 13,888 4,500 0 13,888 13,888 จอง
จอง
27 Feb - 01 Mar 2020 13,888 4,500 0 13,888 13,888 จอง
จอง
28 Feb - 02 Mar 2020 13,888 4,500 0 13,888 13,888 จอง
จอง
05 - 08 Mar 2020 14,888 4,500 0 14,888 14,888 จอง
จอง
12 - 15 Mar 2020 14,888 4,500 0 14,888 14,888 จอง
จอง
19 - 22 Mar 2020 14,888 4,500 0 14,888 14,888 จอง
จอง
20 - 23 Mar 2020 14,888 4,500 0 14,888 14,888 จอง
จอง
26 - 29 Mar 2020 13,888 4,500 0 13,888 13,888 จอง
จอง
27 - 30 Mar 2020 13,888 4,500 0 13,888 13,888 จอง
จอง