ทัวร์ไต้หวัน สมายด์ อุ่นใจ สงกรานต์

ราคาเริ่มต้น ฿ 35,900
รหัสทัวร์ 2000410
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ไทเป-อุทยานอารีซัน-อุทยานเหยหลิ่ว-อาบน้ำแร่
  • นั่งรถไฟโบราณ อุทยานอารีซัน , ชมป่าสนพันปี
  • เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติ  – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • สักการะวัดเหวินอู่ ขอพรเทพเจ้ากวนอู
  •  เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  • อุทยานหินล้านปีเย่หลิ่ว
  • **พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 3 คืน //  โรงแรมน้ำแร่ 1 คืน
  • **** อาหารพิเศษ..เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชนิด // บุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน // เสี่ยวหลงเปา ร้าน   มิชลินสตาร์ ติ่งไท้ฟง  //กุ้งมังกรนึ่งซีอิ๊ว +เป๋าฮื้อ


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน –หมู่บ้านสายรุ้ง –เมืองเจียอี้ –ตลาดกลางคืนเจียอี้ไนท์มาร์เก็ต ORIENT LUXURY HOTEL เมืองเจียอี้ หรือ ระดับ 4 ดาวเทียบเท่า
2 เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน –นั่งรถไฟโบราณ – ป่าสนพันปี -วัดเหวินอู่- เมืองไทจง-ตลาดกลางคืนฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต AERIS INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ไทจง -หนานโถว -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – เมืองไทเป-ชิมขนมพายสัปปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) NEW TAIPEI CONVENTION HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ไทจง-ไทเป– อุทยานเหย่หลิ่ว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น–GERMANIUM-วัดหลงซาน- ช้อปปิ้งซีเหมินติง CHAM CHAM HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12 – 16 APR 2020 35,900 5,000 จอง
จอง
13 – 17 APR 2020 35,900 5,000 จอง
จอง