มหัศจรรย์..ไต้หวัน SAKURA เที่ยว 2 อุทยาน

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,999
รหัสทัวร์ BT-TPE46_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ตึกไทเป 101
  • วัดหลงซาน
  • หมู่บ้านสายรุ้ง
  • ตลาดซีเหมินติง
  • นั่งรถไฟอาลีซาน
  • ตลาดฟ่งเจี๋ย
  • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว YEHLIU GEO PARK


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เถาหยวน ประเทศไต้หวัน • ไทเป • ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี • ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น • แช่น้ำแร่ The Loft Seaside Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว* เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน
2 อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว • วัดอูจี เทียนหยวน • เมืองหนานโถว • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • เมืองเจียอี้ Tsun Huang Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว* เมืองเจียอี้ มาตรฐานไต้หวัน
3 ร้านชา • นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • Miyahara Ice Cream • ตลาดฟ่งเจี๋ย Park Lane Inn Hotel 4* หรือเทียบเท่า ณ เมืองไถจง มาตรฐานไต้หวัน
4 หมู่บ้านสายรุ้ง • ไทเป • ร้านพายสัปปะรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ตลาดซีเหมินติง PAPA WHALE Hotel 4* หรือเทียบเท่า ณ เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน
5 ศูนย์ Germanium และ ปะการังแดง • DUTY FREE • ตึกไทเป 101 • สนามบินเถาหยวน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 – 06 ก.พ. 66 18,999 จอง
จอง
10 – 14 ก.พ. 66 22,999 จอง
จอง
16 – 20 ก.พ. 66 22,999 จอง
จอง
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 66 19,999 จอง
จอง
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 66 19,999 จอง
จอง
02 – 06 มี.ค. 66 24,999 จอง
จอง
03 – 07 มี.ค. 66 23,999 จอง
จอง
09 – 13 มี.ค. 66 20,999 จอง
จอง
10 – 14 มี.ค. 66 20,999 จอง
จอง
16 – 20 มี.ค. 66 20,999 จอง
จอง
17 – 21 มี.ค. 66 20,999 จอง
จอง