บินเหมาลำ ไต้หวัน เย๋หลิว จิ่วเฟิ่น เทศกาลปีใหม่ 2023

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,999
รหัสทัวร์ BT-TPE69_SL
สายการบิน Lion Air [SL]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี
  • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
  • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • ตลาดอี้จง ไนท์มาเก็ต


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ • เถาหยวน ประเทศไต้หวัน • ไทเป The Fullon Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว* เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน
2 อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี • ไทเป • ร้านเครื่องสำอาง • ตึกไทเป 101 Fullon Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว* เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน
3 ร้านพายสัปปะรด • เมืองหนานโถว • ร้านชา • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • เมืองไถจง • ตลาดอี้จง ไนท์มาเก็ต Holiday Inn Hotel 4* หรือเทียบเท่า ณ เมืองไถจง มาตรฐานไต้หวัน
4 เฉิ่นจี้ซินชุน • ไทเป • ศูนย์ Germanium และ ปะการังแดง • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ตลาดซีเหมินติง
5 สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
30 ธ.ค. 65 – 02 ม.ค. 66 29,999 5,500 จอง
จอง