มหัศจรรย์…ไต้หวัน เที่ยวครบ เทศกาลปีใหม่

ราคาเริ่มต้น ฿ 30,999
รหัสทัวร์ BT-TPE64_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ตึกไทเป 101
  • ตลาดซีเหมินติง
  • วัดหลงซาน
  • นั่งรถไฟอาลีซาน
  • ตลาดฟ่งเจี๋ย
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เถาหยวน ประเทศไต้หวัน • ไทเป • ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี • ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น • แช่น้ำแร่ The Loft Seaside Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว* เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน
2 อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว • เมืองหนานโถว • ร้านชา • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • เมืองเจียอี้ Tsun Huang Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว* เมืองเจียอี้ มาตรฐานไต้หวัน
3 นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • Miyahara Ice Cream • ตลาดฟ่งเจี๋ย Park Lane Inn Hotel 4* หรือเทียบเท่า ณ เมืองไถจง มาตรฐานไต้หวัน
4 เฉิ่นจี้ซินชุน • ไทเป • ร้านพายสัปปะรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ตลาดซีเหมินติง Hotel Papa Whale 3* หรือเทียบเท่า ณ เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน
5 ศูนย์ Germanium และ ปะการังแดง • ตึกไทเป 101 • สนามบินเถาหยวน • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
29 ธ.ค. 65 – 02 ม.ค. 66 30,999 6,000 จอง
จอง
31 ธ.ค. 65 – 04 ม.ค. 66 30,999 6,000 จอง
จอง