โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-516-4270 l 098-3411387 | 096-9266513

[SLTRJ06] Finver ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า [มี.ค.-ต.ค.61]

(0 Review)
4วัน 3คืน
เริ่มต้นเพียง11,999.-
4วัน 3คืน
เริ่มต้นเพียง11,999.-

-เที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ VICTORIA
-เที่ยวชมเมืองเซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอหวู่
-เที่ยวชมเมืองจูไห่ ชมถนนคู่รัก “หวีหนี่”
-เที่ยวชม THE VENETIAN MACAU

คลิกชมรายละเอียด

Proceed Booking

เก็บไว้อ่านครั้งหน้า

Adding item to wishlist requires an account

137

Finver ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

กำหนดการ

วันที่ 1

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น

13.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q1-6 สายการบินรอยัล จอร์แดนเนียลเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก (สายการบินกำหนดให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้น้ำหนัก 30 กิโลกรัม ท่านละ 1 ใบเท่านั้น)

***กรุณาใช้กระเป๋าล้อลากเพื่อความสะดวกในการข้ามด่าน***

***ไฟล์บินตั้งแต่เดือนเม.ย. เป็นต้นไป นัดเจอเวลา 13.30 น. RJ182 1615-2005***

15.25 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ RJ182 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

19.00 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kokหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่เซินเจิ้น โดยรถโค้ช (ประมาณ 1 ชั่วโมง) และนำท่านเข้าที่พัก

พักที่ REN SHAN HENG HOTEL / SHAN SHUI HOTELหรือเทียบเท่า3*

วันที่ 2

เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-จูไห่-สวนหยวนหมิง

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองเซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงามนำท่านเดินทางสู่ที่ช้อปปิ้งที่ Lowuสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้นซึ่งคนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เสื้อผ้า ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเองจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองจูไห่โดยรถโค้ชใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีนที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาวและเย็นสบายในหน้าร้อน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หยก สินค้าโอท๊อปของจีน นำท่านเข้าชมสวนหยวนหมิงหยวนซึ่งเป็นสวนจำลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่งหลังถูกทำลายโดยพันธมิตรในปีค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่การบูรณะพระราชวังหยวนหมิงใหม่ได้งบประมาณก่อสร้างถึง600 ล้านหยวน สร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของภูเขาชิลินในเมืองจูไห่ทำให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่มและมีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตรซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปักกิ่ง สิ่งที่ทำให้สวนหยวนหมิงหยวนแห่งใหม่มีความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่งคือการเพิ่มเติมและตกแต่งสวนที่เป็นศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีนสวนหยวนหมิงหยวนใหม่จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจำลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร์มีคุณค่าทั้งในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยวสวนนี้ได้เปิดให้บุคคลเข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1997 เป็นต้นมามีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพื้นที่ราบ สิ่งก่อสร้างต่างๆสร้างขึ้นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้น มีมากกว่า 100 ชิ้น อาทิ เสาหินคู่สะพานข้ามธารทอง ประตูต้ากง ตำหนักเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษ…เป็ดย่าง
พักที่ SILVER ART HOTEL / XIANG QUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 3*

วันที่ 3

จูไห่-ถนนคู่รัก-หวีหนี่-มาเก๊า-เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ชมสินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน“ยาบัวหิมะ”สรรพคุณหลากหลายแก้น้ำร้อนลวก,แผลไฟไหม้,แก้ริดสีดวง,ฮ่องกงฟุตฯลฯจากนั้นนำท่านชิมชาจีน เช่น อู่หลง ผูเออชารสชาติดีขึ้นชื่อของจีน นั่งรถผ่านชมทิวทัศน์ของถนนคู่รักThe Lover’s Roadถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รักก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มีการนำเก้าอี้ หรือม้านั่งซึ่งทำมาสำหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รักแวะถ่ายรูปกับสาวงาม“หวีหนี่” จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ลสาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหูเป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตรถือไข่มุกอยู่ริมทะเล

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางข้ามด่านจูไห่ สู่มาเก๊า ซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ที่สำคัญคือชาวโปรตุเกสได้นำพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายทำให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนเรียกได้ว่าเป็น”ยุโรปใจกลางเอเชีย”นำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของมาเก๊าเช่น คุ้กกี้อัลมอนด์มะนาวโปรตุเกส ขนมผัวจ๋าเมียจ๋า หมูแผ่นสูตรพิเศษ น้ำมันปลา
ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลหรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อยสะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตาเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมแต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารีที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีนและนำท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตั้งในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูกทำลายถึงสองครั้ง ในปี1595 และ1601 ตามลำดับ จนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัยและโบสถ์ถูกทำลายจนเหลือแต่ด้านหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่และบันไดหน้าด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก แวะชมย่านเซนาโด้สแควร์ ถือได้ว่าเป็นทำเลทองทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพและร้านค้าต่างๆ ไว้มากมาย มีเสื้อผ้าทุกแบบทุกสไตล์ และยังมีสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ของมาเก๊าวางขายอยู่ด้วยเรียกว่าช้อปปิ้งที่นี่แห่งเดียวก็คุ้มเกินพอนำท่านเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ช้อปปิ้งที่แกรนด์แคนแนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ ท่านสามารถนั่งเรือกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่เมืองจูไห่ นำท่านสู่ตลาดกงเป่ย หรือตลาดใต้ดินแหล่งช้อปปิ้งแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้ออาทิเช่นโทรศัพท์มือถือ, เกมส์บอย, mp3, mp4, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้าตามแฟชั่นตามฤดูกาลในช่วงนั้น, ผลไม้, อาหารและขนม

พักที่ SILVER ART HOTEL / XIANG QUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 3*

วันที่ 4

จูไห่-ฮ่องกง-ซิตี้ทัวร์–ไหว้เจ้าแม่กวนอิม–Repulse bay-Victoria-ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ (1 ชั่วโมง) นำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ VICTORIA หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เป็นจุดชมวิวที่คุณจะต้องทึ่งกับความสวยงาม อ่าววิคตอเรียที่มีชื่อเสียงระดับโลก และตึกระฟ้าที่พุ่งทะยานขึ้นสูงตัดกับแนวเขาเขียวขจีอันแสนสวยงาม เชิญถ่ายรูปตามอัธยาศัย นำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอด นำท่านสู่หาดทรายรีพลัสเบย์ REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด นมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี และนำท่านเลือกซื้อสมุนไพรจีนซึ่งถือเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษ…ห่านพะโล้

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้ เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกอีกทั้งยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศ บรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ้งที่ โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนำที่มีให้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Usสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

21.25 น. ออกเดินทางโดย เที่ยวบินที่ RJ183 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

23.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ***ไฟล์บินตั้งแต่เดือนเม.ย. เป็นต้นไป RJ183 2135-2325***

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก TRENDY SUMMER
6วัน 3คืน

KOREA VALUE PLUS สายไหม 6 วัน 3 คืน [XJTPXXJ01][ต.ค.-พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง14,999.-

-สนุกสนานกับเครื่องเล่น ณ เอเวอร์แลนด์
-พระราชวังเคียงบกคุง
-หมู่บ้านบุกชนฮันนก โซล ทาวน์เวอร์
-ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง ดงแดมุน

Tokyo Osaka
5วัน 3คืน

รักใสๆ ใบไม้หลากสี JAPAN OSAKA [GSTXJ22][พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง24,888.-

-สวนป่าไผ่อราชิยาม่า
-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ
-เมืองทาคายาม่า(Takayama)
-ปราสาทโอซาก้า

5วัน 3คืน

คิดถึงจังใบไม้หลากสี HOKKAIDO 5D3N [GSTXJ33][ก.ย.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง29,999.-

-เมืองโนโบริเบทสึ (Noboribetsu)
-หุบเขานรกจิโกคุดานิ (Jigokudani)
-สวนหมีโชวะชินซัง ปาร์ค
-ทะเลสาบโทยะ หรือโทยะโกะ

6วัน 4คืน

กระซิบรักใบไม้หลากสี HOKKAIDO 6D4N [GSTXJ22] [ก.ย.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง33,999.-

-ทะเลสาบโทยะ – นิเซโกะ
-หุบเขานรก จิโกกุดานิ (Jikokudani)
-สวนหมีโชวะชินซัง ปาร์ค (Showa Shinzan Park)
-โรงงานช็อกโกแลต (Chocolate Factory)