โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-516-4270 l 098-3411387 | 096-9266513

[SLTCX1] Special Shop ฮ่องกง ไหว้พระ ช๊อปปิ้ง [เม.ย.-ต.ค.61]

(0 Review)
3วัน 2คืน
เริ่มต้นเพียง12,999.-
3วัน 2คืน
เริ่มต้นเพียง12,999.-

-นั่งรถรางพีคแทรมชมวิวเดอะพีค
-ขอพรวัดแชกงหมิง เจ้าแม่กวนอิม
-ช้อปปิ้งเลดี้ส์มาร์เก็ต จิมซาจุ่ย
-อิสระตามอัธยาศัย

คลิกชมรายละเอียด

Proceed Booking

เก็บไว้อ่านครั้งหน้า

Adding item to wishlist requires an account

123

Special Shop ฮ่องกง ไหว้พระ ช๊อปปิ้ง

กำหนดการ

วันที่ 1

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค-เลดี้ส์มาร์เก็ต

05.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

08.15 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX700 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

12.15 น ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยนำท่านนั่งรถโค้ชปรับอากาศข้ามสะพานชิงหม่าสู่ฝั่งเกาลูน ฮ่องกงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) โดยมาเก๊าอยู่ทางฝั่งตะวันตกห่างไปราว 61 กิโลเมตร ฮ่องกงเดิมเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็กๆ แห่งหนึ่งในเขตอำเภอซินอัน เมืองเซินเจิ้น หลังจากจีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่น เกาะฮ่องกง และเกาลูนจึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี 1842 และ 1860 ตามลำดับ ต่อมาภายหลังในปี 1898 อังกฤษได้ทำสัญญาเช่าซื้อพื้นที่ทางตอนใต้ของลำน้ำเซินเจิ้น ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า ‘เขตดินแดนใหม่’ รวมทั้งเกาะรอบข้าง ซึ่งมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กว่าเมื่อครั้งอังกฤษเข้ายึดครองในสมัยสงครามฝิ่นเกือบสิบเท่า

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวฮ่องกง นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีครถรางจะเคลื่อนผ่านวิวทิวทัศน์ในมุมสวยงามและหาชมที่ไหนไม่ได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นวิวของตึกสูงระฟ้าของเกาะฮ่องกง หรือทัศนียภาพอันแปลกตาของอ่ายวิคตอเรียและเกาลูน พีคแทรมเป็นพาหนะเก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1888 ถือว่าเป็นแห่งแรกในเอเชีย เดิมเป็นรถรางที่ใช้พลังงานไอน้ำในการขับเคลื่อนแต่ในปี ค.ศ.1926 ก็ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นระบบเกียร์ไฟฟ้า และเปลี่ยนเป็นการควบคุมด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่งเป็นระบบใหม่ล่าสุดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี ค.ศ.1989 (มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูง)เมื่อคุณไต่ระดับขึ้นไปยังเดอะพีคตามรางกระเช้าไฟฟ้าถึงอาคารด้านบนแล้วนั้น ท่านยังสามารถขึ้นไปชมบนดาดฟ้าที่เรียกว่า Peak Tower Sky Terrace (ไม่รวมค่าเข้าชม) อาคารนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของยอดเขาวิคตอเรียพีคมีลักษณะคล้ายทั่ง ด้านในนั้นมีร้านค้าหลายร้าน อิสระให้ท่านได้ชื่นชมกับบรรยากาศ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลานำท่านนั่งรถโค้ชกลับลงมาด้านล่าง นำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมเลดี้ส์มาร์เก็ต ประกอบด้วยร้านรวงขนาดเล็กกว่า 100 ร้านทอดยาว 1 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนถนนตุงชอยชื่อของตลาดแห่งนี้มีที่มาจากการเป็นแหล่งขายสินค้าประเภทเสื้อผ้าและเครื่องประดับราคาถูกสำหรับสตรีทุกวัยเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า และของที่ระลึกในราคาย่อมเยาให้โอกาสคุณได้ฝึกฝนทักษะการต่อราคาอย่างเพลิดเพลิน แต่ในปัจจุบันมีสินค้าอีกหลากหลาย เช่น นาฬิกา เครื่องสำอาง กระเป๋า เครื่องตกแต่งบ้าน ซีดีและของกระจุกกระจิกให้เลือกซื้อ และเพลิดเพลินกับการชมตลาดได้โดยไม่จำเป็นต้องตั้งใจไปซื้อสินค้าใดๆ สักชิ้น

***อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย*** นำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่ SAV HOTEL / MK HOTEL / M1 HOTEL หรือเทียบเท่า 3* ห้องพักขนาดเล็ก 10 ตรม. ไม่มีเตียงเสริม

วันที่ 2

ฮ่องกง-หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-จิมซาจุ่ย-Symphony of Lights

เช้า รับประทานอาหารติ่มซำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยที่สุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมงโดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปีนำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม แวะชมสินค้าโอท๊อปของจีนร้านหยก ซึ่งชาวจีนถือเป็นเครื่องราง และเครื่องประดับติดตัว

นำท่านเดินทางสู่วัดแชกงหมิง หรือวัดกังหันนำโชค ตั้งอยู่ที่ตำบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแช้ ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวัดตำนานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพล แช้ ก๊ง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกันดาบไร้พ่ายของท่าน คนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ยในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูง ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกับจำลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสำนักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียวและวัดแช้ ก๊ง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กับชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ที่ไม่มีวันเสื่อมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง สังเกตได้จากมวลชนจำนวนมากที่มาสักการะ หรือแม้กระทั่งควันธูปคละคลุ้งไปทั่วบริเวณท่านเทพเจ้าหวังต้าเซียนเดิมท่านชื่อ “หว่องช้อเผ่ง” เป็นมนุษย์เดินดินธรรมดาคนหนึ่ง ที่มีจิตเมตตาต่อชาวโลก ท่านมีความกตัญญูต่อพ่อแม่สูงมาก และช่วยพ่อแม่ตั้งแต่เล็ก ทำงานดูแลเลี้ยงแพะ อยู่มาวันหนึ่งท่านได้พบกับนักพรต และนักพรตได้ชวนไปศึกษาร่ำเรียนวิชาบนภูเขาไกล ท่านหว่องช้อเผ่งก้อตัดสินใจตามนักพรตท่านนั้นไปศึกษาร่ำเรียนวิชา ท่านขยันหมั่นเพียรเรียนจนบรรลุ จนท่านสามารถเสกก้อนหินให้กลายเป็นแพะได้ เมื่อท่านได้ร่ำเรียนวิชาจนถ่องแท้แล้ว ก้อได้ลาอาจารย์ของท่านกลับมา ใช้วิชาความรู้ด้านสมุนไพร เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ เดินทางรักษาประชาชนจีนที่เจ็บไข้ ตลอดจนผู้ที่เดือดร้อนไปทั่วทุกสารทิศ เมื่อเกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่านหวังต้าเซียนได้ใช้วิชาการแพทย์ จัดยาสมุนไพรให้แก่ชาวบ้านเพื่อต่อสู้กับโรคร้าย ตลอดอายุขัยทองท่าน ได้มีลูกศิษย์มากมายที่เคารพท่านและร่ำเรียนวิชาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกย่องให้ท่านเป็นเทพหว่องไท่ซิน และได้ตั้งศาลเอาไว้เพื่อกราบสักการะ
นำทุกท่านสู่จิมซาจุ่ยพรอมเมอนาด (TsimShaTsui Promenade) ย่านการค้าที่สำคัญของฮ่องกง ประกอบไปด้วยตึกรามสูงชัน ให้ทุกท่านได้เดินเล่นรับลมเย็นๆ ริมอ่าววิคตอเรีย ถ่ายรูป ชมแสงสีของวัฒนธรรมและความเจริญรุ่งเรืองเพราะอ่าววิคตอเรียเป็นจุดเริ่มต้นของฮ่องกง น้ำลึกที่คั่นระหว่างเกาะฮ่องกงกับแหลมเกาลูนคือแหล่งจับปลาของหมู่บ้านชาวประมง ซึ่งได้เติบโตกลายเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศในเวลาต่อมา ปัจจุบันอ่าวนี้ยังคงเป็นศูนย์กลางการดำเนินชีวิตของเมือง และยังเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์เมืองที่งดงามเป็นเลิศที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำทุกท่านไปชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้กันตามจังหวะเสียงเพลง Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาซึ่งเป็นการแสดง แสงและเสียงครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของ

ฮ่องกง ***อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย*** สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก
พักที่ SAV HOTEL / MK HOTEL / M1 HOTEL หรือเทียบเท่า 3*ห้องพักขนาดเล็ก 10 ตรม. ไม่มีเตียงเสริม

วันที่ 3

อิสระตามอัธยาศัย-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

***ไม่มีบริการรถ และไม่รวมอาหารทุกมื้อ***
ทัวร์เลือกซื้อเพิ่ม : ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา รวมรถรับส่ง 2,000 บาท (8 ท่านขึ้นไป)
ทัวร์เลือกซื้อเพิ่ม : ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รวมรถรับส่ง 3,000.- บาท

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรแห่งจินตนาการนี้ประกอบด้วยพื้นที่ 4 ส่วน ได้แก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ, แอดเวนเจอร์แลนด์, แฟนตาซีแลนด์ และทูมอร์โรว์แลนด์ ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตัว ท่องอเมริกาฉบับย่อส่วนอย่างมีชีวิตชีวาที่ถนนเมนสตรีท พร้อมด้วยทาวน์สแควร์ ร้านค้าน่ารักๆ และหอสังเกตการณ์วิคตอเรีย จากนั้นไปสูบฉีดอะดรีนาลีนในแอดเวนเจอร์แลนด์ ผจญภัยกับการล่องเรือท่องป่าที่เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ตลอดเส้นทางและโชว์แรงระเบิดที่ตื่นเต้น เข้าสู่อาณาจักรแห่งแฟนตาซี ที่ซึ่งคุณจะได้พบกับปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกี้เมาส์ พร้อมด้วยเอฟเฟคต์เคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยังทูมอร์โรว์แลนด์ดินแดนแห่งอนาคต และสิ่งที่พลาดไม่ได้คือ รถไฟเหาะ Space Mountain แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกับมิคกี้ และจับมือกับเจ้าเป็ดชื่อก้องโลก และโซนใหม่ล่าสุด ไม่ควรพลาดกับ IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊กตานานาชาติ ซึ่งแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสียงเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจำชาติของไทย เชิญท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นในดิสนีย์แลนด์และโซนต่างๆ ต่อตามอัธยาศัย
โปรแกรมแนะนำ (สอบถามการเดินทางได้จากไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์)
ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธานซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศ บรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ้งที่โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนำที่มีให้เลือกชม และช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us
ย่านหว่านไช WAN CHAI เป็นถนนคนเดินของชาวฮ่องกง ขายสินค้ามากมายหลายอย่าง ซึ่งชาวฮ่องกงนิยมมาเลือกซื้อ จ่ายจ่ายใช้สอยสินค้าที่ย่านนี้ จะมีทั้งร้านค้าที่อยู่ในตัวตึก และจะมีแผงลอยออกมาวางขายกันบนถนนเลยสินค้าก็จะมีคล้ายๆ กับตลาดกลางคืนฝั่งเกาลูน มีตั้งแต่เครื่องประดับเล็กๆ น้อยๆ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของเล่นสำหรับเด็กๆ ของใช้ในชีวิตประจำวัน และของตกแต่งบ้าน แม้กระทั่งสินค้าพื้นเมืองฮ่องกงก็สามารถหาซื้อได้ในถนนเส้นนี้
ย่านมงก๊ก ขึ้นชื่อว่าเป็นย่านที่มีตลาดบรรยากาศจอแจที่น่าแวะไปจับจ่าย ตลาดเลดี้ส์มาร์เก็ตบนถนนตุงฉ่อยในเขตมงก๊กนับเป็นตลาดกลางวันที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในเขตเกาลูน ตลาดแห่งนี้เหมาะสำหรับนักช้อปที่ต้องการจะหาเสื้อผ้า เครื่องประดับและของกระจุกกระจิกสำหรับตกแต่งบ้านราคาถูก นอกจากนี้ร้านค้าและแผงลอยหลายแห่งยังจำหน่ายสินค้าสำหรับผู้ชายและเด็กอีกด้วย ตลาดปลาทองในเขตมงก๊กเป็นแหล่งหาซื้อของประดับตู้ปลา ซึ่งเชื่อกันว่าสามารถนำโชคดีมาให้เจ้าของหากตั้งถูกตำแหน่งในบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ใกล้ๆ กันเป็นแหล่งชุมนุมของคนเลี้ยงนกในฮ่องกง

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน ***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย***

19.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX703 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

21.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก TRENDY SUMMER
6วัน 3คืน

KOREA VALUE PLUS สายไหม 6 วัน 3 คืน [XJTPXXJ01][ต.ค.-พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง14,999.-

-สนุกสนานกับเครื่องเล่น ณ เอเวอร์แลนด์
-พระราชวังเคียงบกคุง
-หมู่บ้านบุกชนฮันนก โซล ทาวน์เวอร์
-ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง ดงแดมุน

Tokyo Osaka
5วัน 3คืน

รักใสๆ ใบไม้หลากสี JAPAN OSAKA [GSTXJ22][พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง24,888.-

-สวนป่าไผ่อราชิยาม่า
-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ
-เมืองทาคายาม่า(Takayama)
-ปราสาทโอซาก้า

5วัน 3คืน

คิดถึงจังใบไม้หลากสี HOKKAIDO 5D3N [GSTXJ33][ก.ย.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง29,999.-

-เมืองโนโบริเบทสึ (Noboribetsu)
-หุบเขานรกจิโกคุดานิ (Jigokudani)
-สวนหมีโชวะชินซัง ปาร์ค
-ทะเลสาบโทยะ หรือโทยะโกะ

6วัน 4คืน

กระซิบรักใบไม้หลากสี HOKKAIDO 6D4N [GSTXJ22] [ก.ย.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง33,999.-

-ทะเลสาบโทยะ – นิเซโกะ
-หุบเขานรก จิโกกุดานิ (Jikokudani)
-สวนหมีโชวะชินซัง ปาร์ค (Showa Shinzan Park)
-โรงงานช็อกโกแลต (Chocolate Factory)