โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 | 096-9266513

NORTH & SOUTH ISLAND [CHC-WEL-KAI] [GBLTGFR02] [พ.ค.-ก.ค.61]

(0 Review)
9วัน 7คืน
เริ่มต้นเพียง107,900.-
9วัน 7คืน
เริ่มต้นเพียง107,900.-

-ล่องเรือชมวาฬ ณ ไคคูร่า
-ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท
-ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์
-เที่ยวชมเมืองเวลลิงตัน ควีนส์ทาวน์

คลิกชมรายละเอียด

Proceed Booking

เก็บไว้อ่านครั้งหน้า

Adding item to wishlist requires an account

29

ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูก NORTH & SOUTH ISLAND [GBLTGFR02]

กำหนดการ

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์

15.00 .   คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย   พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสารในการเดินทาง

** หมายเหตุ **( นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามนำเข้า พืชผัก อาหารสด และแห้ง ทุกชนิด , เข้าเมืองโดยเด็ดขาด )

18.45 น.  ออกเดินทางสู่อ๊อคแลนด์โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่  TG 491(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.)

วันที่ 2

อ๊อคแลนด์ – โรโตรัว – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - การแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี

10.45 . เดินทางถึงเมืองอ๊อคแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 6 ชม.) ประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร หลังรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองโรโตรัว

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านเดินทางสู่ TE PUIA ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี เป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ การทอเครื่องนุ่งห่ม ชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพ ที่พวยพุ่งจากพื้นดิน และแร่ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติ ที่เกิดจากพลังความร้อนใต้พื้นดินในบริเวณนี้ ภายในในศูนย์ มีชาวเมารีมาสาธิตการแกะสลักไม้และทำเครื่องจักสานให้ชม มีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง   บ้านโบราณ และเรือโบราณตั้งแสดง มีการแสดงระบำเมารี และการร้องเพลงให้ได้รับชมรับฟังกันอย่างเพลิดเพลินอีกด้วย

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ แบบบุฟเฟต์ ที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมการแสดง โชว์พื้นเมืองของชาวเมารี         

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUDIMA LAKE ROTORUA หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

ล่องเรือ LAKELAND QUEEN – อโกรโดม - เรนโบว์ สปิงซ์ – เทาโป - น้ำตกฮูก้า - เวลลิงตัน

เช้า     นำท่านรับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ พร้อมล่องเรือ Lakeland Queen ชมทะเลสาบโรโตรัว

ชมความงามของทะเลสาบโรโตรัว ทะเลสาบแห่งนี้ได้ชื่อมาจากภาษาเมารีแปลว่า ทะเลสาบแห่งที่สอง เป็นทะเลสาบที่เกิดจากภูเขาไฟที่ระเบิดเมื่อหลายร้อยปีก่อนและยังมีทะเลสาบเล็กๆ อีกหลายแห่งในบริเวณที่อยู่ใกล้กันนี้ ชมทัศนียภาพที่งดงามของเมืองโรโตรัว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อโกรโดม (AGRODOME) เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะซึ่งปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ไฮไลท์ของฟาร์มนี้คือการโชว์ตัดขนแกะ การแสดงตัดขนแกะมีหลายแห่งในประเทศนิวซีแลนด์ แต่ ที่อโกรโดมนั้นเป็นสถานที่แสดงโชว์การตัดขนแกะที่มีชื่อเสียงที่สุด นอกจากการแสดงตัดขนแกะแล้ว ที่อโกรโดมยังมีการแสดงอื่นๆ เช่น การรีดน้ำนมวัว และ การแสดงสุนัขต้อนเป็ด และต้อนแกะ โดยสุนัขแสนรู้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริงซ์ (RAINBOW SPRING) สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้า ที่มีจำนวนนับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ ชมต้นเฟิร์นสีเงินสัญลักษณ์ของประเทศ 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย        เดินทางสู่ เมืองเตาโป เมืองซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบเตาโปซึ่งเป็นทะเลสาบที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดในอดีต ที่มีขนาดใหญ่และลึกที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเมืองตากอากาศและศูนย์กลางการตกปลาเทร้า จากนั้นแวะชมน้ำตกฮูก้าน้ำตกสีครามขนาดใหญ่ มีปริมาณน้ำที่ตกลงมาเฉลี่ยแล้ว คือ 2 แสนลิตรต่อวินาที มีต้นกำเนิดมาจากแม่น้ำไวกาโต้ ซึ่งไหลมาจากทะเลสาบเตาโป จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองเวลลิงตัน เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ ศูนย์กลางทางการบริหาร และการปกครอง

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก IBIS WELLINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

เวลลิงตัน - ชมเมือง – ล่องเรือเฟอร์รี่ – พิคตัน - ไคคูร่า

เช้า    รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

นำท่านเที่ยวชมเมืองเวลลิงตัน เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งมักจะได้รับการเปรียบว่าเหมือนกับ     ซานฟรานซิสโก ผ่านชมรัฐสภา หอสมุดแห่งชาติย่าน WATER FRONT  นำท่านชมวิวของเมืองจากยอดเขาวิคทอเรีย ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองอย่างกว้างไกล เป็นเมืองซึ่งเสมือนฉากอันงดงามที่ตั้งอยู่บนเนินเขา รายล้อมด้วยท่าเรือน้ำลึก อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการเมือง การปกครอง ชมตึกรัฐสภาที่เป็นรูปรวงผึ้งที่แปลกตา ซึ่งปีเตอร์ แจ็คสัน ผู้กำกับทั้งสามภาคของภาพยนตร์เรื่องเดอะ ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ (THE LORD OF THE RING) ได้เลือกเมืองเวลลิงตันซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนเองเป็นที่ปักหลักในการถ่ายทำ และชมอาคารสถานีรถไฟที่เก่าแก่สวยงาม ชมพิพิธภัณฑ์ เทปาป้า (TEPAPA) ที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ชมเทคโนโลยี  ที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆ ของชาวเมารีและประวัติความเป็นมาของประเทศนิวซีแลนด์

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย    เดินทางสู่ท่าเรือเมืองเวลลิงตัน เพื่อทำการเช็คอิน เพื่อ ลงเรือเฟอร์รี่ INTERISLANDER ข้ามช่องแคบระหว่างเกาะใต้ สู่เกาะเหนือด้วยเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ห้องดูทีวี ร้านอาหาร ห้องเด็กเล่น พร้อมชมทัศนียภาพที่สวยงามตลอดทาง

18.00 น.   เรือเทียบฝั่งท่าเรือเมืองพิคตันเกาะใต้ หลังรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว 

เดินทางสู่เมืองเบลนแฮม เลาะเลียบชายฝั่งทะเล ชมทัศนียภาพของมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ของนิวซีแลนด์

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางต่อโดยรถโค้ช สู่เมืองไคคูร่า เมืองแห่งการล่าปลาวาฬในอดีต ให้ท่านพักผ่อนบนรถระหว่างเดินทาง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก THE WHITE MORPH HERITAGE BOUTIQUE หรือเทียบเท่า

วันที่ 5

ไคคูร่า – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ไคร้สเชิร์ท – แอชเบอร์ตัน

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม

เที่ยวชม เมืองไคคูร่า ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ น่ารักริมฝั่งทะเลทางตะวันตก ซึ่งในอดีตเมืองไคคูร่า เป็นศูนย์กลางของเมืองท่าเรือล่าวาฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843–1922 และยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ สำหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงแกะ ไคคูร่ามีชื่อเสียงในเรื่องการจัดทัวร์ชมวาฬมาก และยังเป็นเจ้าแรกในนิวซีแลนด์ที่จัดให้มีทัวร์ชมวาฬ จากนั้นนำท่าน ลงเรือยอร์ช ลำใหญ่ที่มีความจุได้ถึง 40-50 คนนำสู่กลางทะเล เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ จากการผจญภัยในการชมปลาวาฬยักษ์พันธุ์ซเพิม อย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นสัตว์ที่สง่างามที่สุดของโลกในธรรมชาติ  ท่านอาจจะได้พบกับปลาโลมาสีเทา นกทะเลหลากชนิด แมวน้ำ และยังอาจจะได้ชมวาฬหลากหลายพันธุ์ที่แวะเวียนเข้ามาเยือน แนวชายฝั่งในบางฤดูกาลอีกด้วย (ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 2 ชั่วโมง)

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พื้นเมือง)

บ่าย       เดินทางสู่ เมืองไคร้ชเชิร์ท ชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์

ศาลาว่าการประจำเมือง ชมความงามของแม่น้ำเอว่อน ผ่านชมสวนพฤกษศาสตร์ ชมวิวทิวทัศน์ ณ ยอดเขาแคชเมียร์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรี่ (CANTERBURRY MUSEUM) ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1870 ท่านจะได้ชมความเป็นอยู่ และเครื่องมือดำรงชีพของชาวเมารีในสมัยโบราณ  พร้อมทั้งชมการจำลองอาคารบ้านเรือนของชาวเมืองไคร้สเชิร์ท ในยุคแรกๆ พร้อมทั้งเดินชมภายพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดเป็นห้องๆ ต่างๆ และหลายชั้น ชมสวนโบตานิค (BOTANIC GARDEN) ซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆ กับพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรี่ จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองแอชเบอร์ตัน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกของนิวซีแลนด์ อาทิ ครีมรกแกะ หรือครีมหน้าเด้ง เซรั่มรกแกะ   ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผ้าห่มและ พรมขนแกะ และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขนแกะต่างๆ และอาหารเสริมบำรุงร่างกายมากมาย

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ASHBURTON HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่ 6

แอชเบอร์ตัน - ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบปูคากิ – ควีนส์ทาวน์ - กระเช้ากอนโดล่า+ลูท

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม

นำท่านออกเดินทางจากเมืองแอชเบอร์ตัน ผ่านที่ราบแคนเทอร์เบอรี่สู่เมืองเทคาโป เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงาม ผ่านชมทัศนียภาพสองข้างทาง ของ ทะเลสาบเทคาโป ที่มีสีเขียวอมฟ้า ที่เรียกว่าทะเลสาบสีเทอควอสย์ ที่มีความสวยงาม ชมโบสถ์เล็กๆ น่ารัก ซึ่งในปัจจุบันยังใช้ในการประกอบพิธีการต่างๆ ใกล้กันจะมี อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ สร้างด้วยทองสำริด สร้างไว้เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีของสุนัขแสนรู้ นำท่านสู่ ทะเลสาบปูคากิ ทะเลสาบที่สวยงามจนได้ชื่อว่า MILLION DOLLAR VIEW ซึ่งมียอดเขาเม้าท์คุ้กที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,753 เมตรเหนือยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี เป็นฉากหลัง (สำหรับท่านที่สนใจจะนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมยอดเขา กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สไตล์ญี่ปุ่น

บ่าย     ออกเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ ระหว่าทางแวะชิม และซื้อผลไม้สด และแห้งที่เมืองครอมเวล เมืองแห่งผลไม้เมืองควีนส์ทาวน์ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวาคาทีปู (WAKATIPU) สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาสีฟ้าและยอดเขาที่มีหิมะปกคลุม เมืองควีนส์ทาวน์เป็นเมืองแห่งการผจญภัยในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเจ็ตโบ๊ท สกี กอล์ฟ หรือแม้แต่บันจี้จัมพ์ ซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้รักความท้าทายจากทั่วทุกมุมโลก (สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ เช่นการกระโดดบันจี้ และนั่งเรือเร็วนอกรายการทัวร์ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้ากอนโดล่า ขึ้นสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ในมุมสูง มองเห็นทะเลสาบวาคาทีปูและอาคารบ้านเรือนอยู่ด้านล่าง ยอดเขาสูง และท้องฟ้าสีสวย ชมทัศนียภาพบนยอดเขาบ๊อบส์พีค เทือกเขารีมาร์คเคเบิ้ล ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำฉากหนังในภาพยนตร์เรื่องเดอะลอร์ดออฟเดอะริง และยังเป็นเทือกเขาที่มีชื่อเสียงในด้านสกีรีสอร์ทของบริเวณเกาะใต้

!!! ฟรี ให้ท่านได้นั่งกระเช้ากอนโดล่า ชมวิวบนยอดเขาบ๊อบพีค และสนุกสนานกับการเล่นลูท !!!

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมเมนูพิเศษกุ้งล็อบสเตอร์

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL LAKESIDE QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า

วันที่ 7

ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ – ควีนส์ทาวน์

เช้า    นำท่านรับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

ออกเดินทางสู่ มิลฟอร์ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ผ่านเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกว้าง เข้าสู่วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ ซึ่งถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารน้ำแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทำให้น้ำท่วมแทนที่กลายเป็นอ่าวลึกระหว่างทางท่านจะได้ ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็นทะเลสาบที่ท่านจะสามารถมองสะท้อนภาพภูเขา ซึ่งเป็นวิวอยู่เบื้องล่าง และให้ท่านดื่มน้ำแร่บริสุทธิ์จากธรรมชาติที่ MONKEY CREEK และแวะชมน้ำตกที่มีความยิ่งใหญ่ที่ CHASM

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ พร้อมล่องเรือสำราญมิลฟอร์ด ซาวด์

สัมผัสความงามของธรรมชาติโดยรอบ ชมฟยอร์ด ซึ่งเกิดจากจากเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ประกอบกับบรรยากาศเย็นจากขั้วโลกใต้ และสายน้ำกัดเซาะ ส่งผลให้เกิดเป็นชายฝั่งเว้าแหว่ง ทำให้เกิดทัศนียภาพอันงดงามบริเวณชายฝั่ง ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของ น้ำตกโบเวน ซึ่งมีความสูง 160 เมตร จากหน้าผา พบกับแมวน้ำนอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายอารมณ์ จากนั้นล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมเมนูพิเศษเป๋าฮื้อทะเลใต้ เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL LAKESIDE QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า

วันที่ 8

ควีนส์ทาวน์ – อ๊อคแลนด์ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

เช้า    นำท่านรับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

10.30 น.    ออกเดินทางสู่เมืองอ๊อคแลนด์ โดยสายการบิน แอร์นิวซีแลนด์ เที่ยวบินที่ NZ614

12.20 น.     ถึงเมืองอ๊อคแลนด์ หลังจากรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองออคแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่ง เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการเรียน การศึกษา การเงินของนิวซีแลนด์ชมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชมสะพานฮาเบอร์ ผ่านชมบ้านเศรษฐีที่ตั้งอยู่บนเนินเขา  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ใจกลางเมือง ผ่านย่านพาร์แนล ถนนที่เป็นที่ตั้งของบ้านเรือน ร้านค้าเก่าแก่รุ่นบุกเบิก อิสระให้ท่านช้อปปิ้งในย่านใจกลางเมืองบนถนนควีนสตรีทมอลล์ NEW MARKET และ VICTORIA MARKET อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ในเมืองบนถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิด และร้านค้าปลอดภาษี ที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย 

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUDIMA AUCKLAND AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า     

วันที่ 9

สนามบินอ๊อคแลนด์ – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า      นำท่านรับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

ให้ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

13.10 .    ออกเดินทางจากอ๊อคแลนด์ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG 492

20.50 .   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

ทัวร์โมรอคโค
12 วัน 9 คืน

แกรนด์โมรอคโค 12 วัน 9 คืน [UTVEY][ต.ค.61-ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง82,900.-

-ขี่อูฐ เพื่อไปชมพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้า
-นั่งรถ 4 WD ตะลุยทะเลทรายซาฮาร่า
-ตื่นตากับเมืองเฟส เมืองหลวงเก่าในศ.ต. ที่ 8
-ชมเมืองเอลจาดีด้า เดิมชื่อ มาซากัน (Mazagan)

มหัศจรรย์ ทัวรร์ตุรกี ราคาถูก
8วัน 5คืน

มหัศจรรย์ TURKEY [BIDTK01] [ก.ค.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง32,900.-

-ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส
-ชมปามุคคาเล” ปราสาทปุยฝ้าย”
-ชมโชว์พื้นเมือง“ระบำหน้าท้อง”
-ชมสัญลักษณ์นครอิสตันบูล“บลูมอสก์”

3วัน 2คืน

ทัวร์พม่า อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล เมืองในสายน้ำ [BIDFDMMR061] [พ.ค.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง16,900.-

-นมัสการ พระมหามัยมุนี
-ชมทะเลสาบอินเล
-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
-ชมตลาด 5 วัน(ตลาดเหยาม่า)

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ราคาถูก
2วัน 1คืน

Super Shock พม่า มัณฑะเลย์ [BIDFDMMR031] [พ.ค.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง6,900.-

-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
-นมัสการ พระมหามัยมุนี
-ชมสะพานไม้อูเบ็ง
-ชมวัดกุโสดอ