โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 | 096-9266513

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ [ITVTG93] [ส.ค.-ธ.ค.61]

(0 Review)
5วัน 3คืน
เริ่มต้นเพียง38,998.-
5วัน 3คืน
เริ่มต้นเพียง38,998.-

-เที่ยวชมเมืองมอสโคว์
-เข้าชมพระราชวังเครมลิน
-ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค
-ช้อปปิ้ง IZMAILOVO MARKET

คลิกชมรายละเอียด

Proceed Booking

เก็บไว้อ่านครั้งหน้า

Adding item to wishlist requires an account

30

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ราคาถูก [ITVTG93]

กำหนดการ

วันที่ 1

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ - ล่องเรือแม่น้ำ Moskva

8.00น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศประตู 4 เคาน์เตอร์ D ของสายการบินไทย Thai Airways เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋า

10.10น. ออกเดินทางสู่สนามบินโดโมเดโดโว Domodedovo กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย สายการบิน สายการบินไทย Thai Airways โดยเที่ยวบิน TG974

15.55น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านล่องเรือชมความงามสองฝั่งแม่น้ำ Moskva ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักสำคัญของกรุงมอสโคว์ให้ท่านได้สัมผัสพร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศริมสองฝั่งแม่น้ำที่สวยงาม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (มื้อที่1)เมนูอาหารจีน

หลังทานอาหารค่ำนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก: Vega Hotel Moscow หรือระดับใกล้เคียงกัน4*
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 2

มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม – อนุสรณ์สถานเลนิน - ถนนอารบัต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่2)

นำท่านเที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นเมืองเป็นศูนย์กลางของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ การเงิน และการศึกษา เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป นำท่านเข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) สร้างขึ้นมาพร้อมกรุงมอสโคว์ เป็นสถานที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ จากนั้นนำท่านสู่จัตุรัสวิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์อันนันซิเอชั่น โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมโบสถ์อัสสัมชัญ ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สำคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สำคัญ เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษก ของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์จากนั้นชมระฆังพระเจ้าซาร์ร้างในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อนำไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อทำให้ระฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ที่มีความต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทำด้วยบรอนซ์น้ำหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อัสสัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน) นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (The Kremlin Armory) เป็นที่เก็บสะสมของเจ้าชายมัสโควี่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 และเป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของรัสเซียด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่3) เมนูอาหารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมือง สร้างด้วยหินแกรนิตและหินอ่อน ตอกลงบนพื้นจนกลายเป็นลานหินโมเสกที่มีความสวยงาม เป็นเวทีศูนย์กลางของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียเช่นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมืองต่างๆ สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นสถานที่จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณใกล้ๆจัตุรัสแดงเป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกด้วยอย่าง วิหารเซนต์บาซิล(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของ กรุงมอสโก ประเทศ รัสเซีย สร้างโดยกษัตริย์อีวานจอมโหด (Ivan the Terrible) เพื่อฉลองชัยชัยเหนือพวกมองโกลที่กรีทัพมาจนเมืองคาซาน (Kazan) เมื่อปี 1552 ผลจากชัยชนะครั้งนี้ทำให้ ประเทศรัสเซียสามารถรวมประเทศได้เป็นปึกแผ่น ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิค บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทำมาจากทับทิม น้ำหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับไว้เมื่อปีค.ศ.1995 นำชมและช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) เป็นห้างหรูกว้างใหญ่หลายชั้น ชมสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ สร้างในปีค.ศ.1895 จำหน่ายสินค้าจำพวกแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม ที่ราคาจะค่อนข้างสูง ชมอนุสรณ์สถานเลนิน ที่เก็บศพที่สร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่ จากนั้นนำท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น ร้านอาหารต่างๆมากมาย และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย อิสระเลือกชม ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (มื้อที่4) เมนูอาหารจีน
หลังทานอาหารค่ำนำเข้าสู่ที่พักแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก: Vega Hotel Moscow หรือระดับใกล้เคียงกัน4(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 3

มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ - ช้อปปิ้ง IZMAILOVO MARKET – ชมโชว์ละครสัตว์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่5)

เดินทางสู่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เปรียบเสมือนเป็นเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ์ ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) เลียนแบบจากมหาวิหารอัสสัมชัญที่จัตุรัสวิหารแห่งเคลมลิน โบสถ์ที่มีความสวยงามมากของเมือง มีการสร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟลสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น โบสถ์เก่าแก่ สร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ภายในตกแต่งด้วยภาพนักบุญ มีแท่นสำหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สำหรับนักร้องนำสวด หอระฆัง สร้างในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ต้องการให้เหมือนหอระฆังที่จัตุรัสวิหารแห่งพระราชวังเครมลิน แต่ที่นี่สูงกว่าชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well) ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (มื้อที่6) เมนูอาหารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเดินทางกลับมอสโคว์ จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกราคาถูก บริเวณตลาดนัดหน้าโบสถ์ โดยเฉพาะตุ๊กตาแม่ลูกดก ซึ่งมีให้เลือกมากมายหลายแบบ นำท่านสู่ตลาด IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถูกที่สุด อาทิเช่น นาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตาแม่ลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka) เป็นตุ๊กตาของรัสเซียที่เรียงซ้อน ๆ กันหลายตัว ชื่อนี้แผลงมาจากชื่อสตรีภาษารัสเซีย ว่า “มาตรีโยนา” หรืออาจจะถูกเรียกว่าตุ๊กตาคุณยาย ตุ๊กตาแม่ลูกดกชุดหนึ่ง ประกอบด้วยตุ๊กตาไม้หลายตัวเรียงซ้อนกันอยู่ข้างใน หรือเลือกซื้อผ้าคลุมไหล่, อำพัน, ของที่ระลึกต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (มื้อที่7) เมนูอาหารจีน
หลังทานอาหารเย็นนำท่านชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่ระลึกด้วย
หมายเหตุ: กรณีละครสัตว์งดการแสดงและบางครั้งการงดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 1,000 บาท
ที่พัก: Vega Hotel Moscow หรือระดับใกล้เคียงกัน4*(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 4

มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สนามบินมอสโคว์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่8)

นำท่านเดินทางสู่เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) เป็นสวนสาธารณะในมอสโกที่ขึ้นชื่อในเรื่องวิวตัวเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจ เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งเมืองในแบบพาโนรามา และสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน นอกจากนี้ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยู่เป็นจำนวนมากที่ท่านสามารถเลือกซื้อและต่อรองราคาได้ด้วย นำท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเริ่มต้นมาจากช่วงแรกสุดที่สตาลินขึ้นมาเป็นผู้นำสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่นำมาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต่ำ ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (มื้อที่ 9) เมนูอาหารพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (St. Saviour Cathedral)(ด้านในห้ามถ่ายภาพ) เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงคราม นโปเลียนเมื่อปี ค.ศ. 1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินโดโมเดโดโว เพื่อเช็คอินเดินทางกลับประเทศไทย

18.25น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย Thai Airways เที่ยวบินที่ TG975

วันที่ 5

สนามบินสุวรรณภูมิ

07.30น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

ทัวร์โมรอคโค
12 วัน 9 คืน

แกรนด์โมรอคโค 12 วัน 9 คืน [UTVEY][ต.ค.61-ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง82,900.-

-ขี่อูฐ เพื่อไปชมพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้า
-นั่งรถ 4 WD ตะลุยทะเลทรายซาฮาร่า
-ตื่นตากับเมืองเฟส เมืองหลวงเก่าในศ.ต. ที่ 8
-ชมเมืองเอลจาดีด้า เดิมชื่อ มาซากัน (Mazagan)

มหัศจรรย์ ทัวรร์ตุรกี ราคาถูก
8วัน 5คืน

มหัศจรรย์ TURKEY [BIDTK01] [ก.ค.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง32,900.-

-ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส
-ชมปามุคคาเล” ปราสาทปุยฝ้าย”
-ชมโชว์พื้นเมือง“ระบำหน้าท้อง”
-ชมสัญลักษณ์นครอิสตันบูล“บลูมอสก์”

3วัน 2คืน

ทัวร์พม่า อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล เมืองในสายน้ำ [BIDFDMMR061] [พ.ค.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง16,900.-

-นมัสการ พระมหามัยมุนี
-ชมทะเลสาบอินเล
-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
-ชมตลาด 5 วัน(ตลาดเหยาม่า)

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ราคาถูก
2วัน 1คืน

Super Shock พม่า มัณฑะเลย์ [BIDFDMMR031] [พ.ค.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง6,900.-

-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
-นมัสการ พระมหามัยมุนี
-ชมสะพานไม้อูเบ็ง
-ชมวัดกุโสดอ