โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-516-4270 l 098-3411387 | 096-9266513

ทัวร์เกาหลี SUPER X [ITVKXJ12] [พ.ค.-ก.ย.61]

(0 Review)
6วัน 3คืน
เริ่มต้นเพียง12,888.-
6วัน 3คืน
เริ่มต้นเพียง12,888.-

-ดื่มด่ำกับธรรมชาติ แมกไม้ ณ เกาะนามิ
-เที่ยวสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
-ชมพระราชวังเคียงบ็อค
-ช้อปปิ้งเมียงดง ทงแดมุน ฮงอิค

คลิกชมรายละเอียด

Proceed Booking

เก็บไว้อ่านครั้งหน้า

Adding item to wishlist requires an account

171

ทัวร์เกาหลี SUPER X

กำหนดการ

วันที่ 1

กรุงเทพ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)

23.30 พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน ถือขึ้นเครื่อง 7 กก.ต่อท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย และขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน)

วันที่ 2

อินชอน เกาะนามิ ซูวอน ป้มฮวาซอง

02.50 นำท่านเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ700 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

10.05 เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หมายเหตุ: เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเกาหลี จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางไป รับประทานอาหารเที่ยง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1) เมนู พุลโกกิ (Bulgogi) อาหารขึ้นชื่อของเกาหลีเหมือนกัน จะเรียกว่าเป็นสุกี้กึ่งน้ำกึ่งแห้งก็คงได้ครับ ส่วนผสมของเมนูนี้คือหมูหมักชิ้นบางๆ ปลาหมึกสด ผักต่างๆ เช่น กะหลำปลี ฟักทองอ่อน ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุ้นเส้นมาต้มรวมกัน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติ แมกไม้ ทิวสนบนเกาะนามิ ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกของหิวมะขาวโพลน ให้ท่านได้ย้อนรอยละครรักแนว DRAMA ซีรีย์เกาหลีที่โด่งดังไปทั่วเอเชีย WINTER LOVE SONG หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พร้อมเก็บภาพความประทับใจ ถ่ายรูป กับดาราแสดงนำ BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปปั้นที่สร้างขึ้นเพื่อไว้เก็บเป็นภาพความประทับใจ กับฉากและเนื้อเรื่องที่เรียกเสียงสะอื้นและน้ำตาของผู้ชมนอกจออย่างท่วมท้นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆให้ท่านได้ปั่นจักรยานชมวิวเหมือนในละครหรือชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศ ได้เวลาสมควร นั่งเรือกลับมายังฝั่ง จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูวอน นำท่านชม ป้อมฮวาซอง ซึ่งเป็นป้อม และกำแพงเมือง สร้างรายรอบตัว เมืองซูวอน ระยะทางยาวประมาณ 5,500เมตร ประกอบด้วยเชิงเทิน 48 หลัง แต่บางส่วนได้ถูกทำลายในสมัยสงครามเกาหลี ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ชอนโจ กษัตริย์ องค์ที่ 22 แห่งราชวงศ์โชซอนเพื่อเป็นที่ระลึกแก่พระราชบิดา ซึ่งถูกใส่ร้ายจากราชสำนักและถูกขังจนสิ้นพระชนม์ ปัจจุบันป้อมนี้ได้รับการสถาปนาโดย UNESCO ให้เป็นมรดกโลก

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2) เมนู DUKKALBI ไก่ผัดเผ็ดบาร์บีคิวเป็นเนื้อไก่ที่หั่นออกเป็นชิ้นพอคำคลุกเคล้าด้วยซีอิ๊วเครื่องปรุงและหมักทิ้งไว้จนได้ที่ จึงนำเนื้อไก่และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ พร้อม กิมจิ ซุปสาหร่าย และข้าวสวย

จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก: WESTVILLE OR CENTRAL PLAZA OR QUEEN HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 3

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) กิมจิแลนด์ ใส่ชุด“ฮันบก” COSMETIC SHOP SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) TEDDY BEAR MUSUEM ช้อปปิ้งทงแดมุน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่3)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เดินทางไปเที่ยวสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” สวนเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventure, Magic Land European Adventure และ Equatorial Adventure การท่องเที่ยวภายในสวนสนุกแห่งนี้ แนะนำว่า ควรขึ้นรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข และชมความน่ารักของหมีที่ สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดีไม่ว่าจะตัวใหญ่มากถึงใหญ่น้อย จากนั้นทดลองสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัดชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิง หมุนตีลังกาสองตลบ เป็นต้น หรือท่านสามารถเดินไปชมเทสกาลดอกไม้ที่จัดได้อย่างสวยงามเป็นสวนขนาดใหญ่ชมดอกไม้หลากสีสันสวยงาม เดินทางระหว่างช่วง 15มีนาคม – 5พฤษภาคม จะได้ชมเทศกาล Everland Tullpip Festival จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กิมจิแลนด์ เล่ากันว่ากิมจิเกิดขึ้นสมัยโชชอนโดยชาวบ้านจะเก็บผักสดหมักไว้ในไหเพื่อไว้กินได้ในทุกฤดูกาล ชาวเกาหลีจะนำกิมจิใส่ลงในอาหารแทบทุกชนิด ตั้งแต่ ข้าวสวย ซุป ข้าวผัด สตู บะหมี่ จนกระทั้งพิซซ่า และเบอร์เกอร์ ”กิมจิ” จึงถือเป็นอาหารประจำชาติของคนเกาหลี ที่ไม่ว่ามื้อไหนจะต้องมีกิมจิเป็นเครื่องเคียงประจำโต๊ะอาหารในทุกมื้อ คนเกาหลีในสมัยก่อนนิยมทำกิมจิไว้กินเองที่บ้าน ซึ่งกิมจินั้นมีมากกว่า 100 ชนิด ดังนั้นสูตรต้นตำหรับของแต่ละบ้านจึงไม่เหมือนกัน ให้ท่านได้เรียนรู้ส่วนผสมของการทำกิมจิและได้ฝึกลองทำด้วยฝีมือของตัวเองพร้อมนำทุกท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” และถ่ายรูปภาพความประทับใจ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4) เมนูคาลบี้ หมูย่างเกาหลีเป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีเลื่องชื่อและเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม โดยนำหมูส่วนที่ติดกับกระดูก นำไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ

บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโซล จากนั้นนำท่านไปชม Teddy Bear Museum พบกับความน่ารักของเจ้าหมีเท็ดดี้ ในรูปแบบต่างๆโดยจัดทำเป็นเรื่องราวและฉากที่แสดงเรื่องราวและจำลองวิถีชีวิตของคนเกาหลี โดยใช้ ตุ๊กตาหมี แต่งตัวตามสไตล์น่ารักๆมีทั้งแบบแสดงโชว์และเป็นแบบเคลื่อนไหวได้ ท่านยังสามารถซื้อ ตุ๊กตาหมี TEDDY BEAR SHOP จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไป ย้อนรอยละครซีรีย์เกาหลีดัง MY NAME IS KIM SAM SOON และ BOY OVER FLOWER ที่ “นัมซาน” ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล บนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล นำท่านสู่ NAMSAN VIEW POINT ให้ท่านได้ถ่ายรูปและสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่นเกาหลี นิยมมาคล้องกุญแจไว้ด้วยกันระเบียงทุกด้านของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วยกุญแจหลากหลายสี (ไม่รวมค่าลิฟท์) จากนั้นนำท่านไป ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาพิเศษ ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตลาดทงแดมุน ห้างสรรพสินค้ากว่า 10 แห่ง ที่บางห้างเปิดตลอด 24 ชั่วโมง เช่น MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าหลากหลายประเภทได้ที่นี่ อาทิเช่น เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัว ถุงเท้า ผ้าพันคอ ในราคาเกาหลี อย่างแท้จริง จากนั้น นำท่านไปชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล ที่ Seoullo 7017 Seoullo 7017 เกิดจากการปรับทัศนียภาพของถนนยกระดับที่เกือบจะถูกทุบทิ้งบริเวณ Seoul Station ให้กลายมาเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้า

ค่ำ บริการอาหารค่ำ (มื้อที่5) เมนูไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบำรุงสุขภาพต้นตำรีบชาววัง เสิร์ฟในหม้อดิน ท่ามกลางน้ำซุปที่กำลังเดือดพล่าน คัดเลือกไก่ขนาดกำลังเหมาะ ผ่านการเลี้ยงจนอายุได้ 45 วัน นำมาทำความสะอาด ควักเครื่องในออกจนหมด แล้วนำเครื่องยาจีน อาทิ เกาลัด, เก๋ากี้, พุทราจีน และรากโสม พร้อมด้วยข้าวเหนียว ใส่ลงไปในตัวไก่ แล้วผ่านการตุ๋นจนได้ที่ เนื้อไก่ล่อนจนสามารถรับประทานได้อย่างสะดวก เพิ่มรสชาติด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบเกาหลี เกลือ และพริกไทป่น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก : GALAXY HOTEL // BENIKIA SEOUL หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 4

ศูนย์โสมรัฐบาล RED PINE บลูเฮาส์ พระราชวังเคียงบ็อค พิพิธภัณฑ์พื้นเมือง DUTY FREE ช้อปปิ้งเมียงดง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)

ระหว่างเดินทางผ่านชม ซากุระแห่งเกาหลี ณ ถนนยออิโดะ (Yeouido’s Streets) (เฉพาะช่วงซากุระบาน) ถนนซากุระแห่งกรุงโซลมีต้นซากุระกว่า 1,400 ต้นในบริเวณนี้ซึ่งในเดือนเมษายนในแต่ละปีจะมีการจัดเทศกาลดอกซากุระณถนนสายนี้ท่านจะได้สัมผัสสีสันแห่งดอกซากุระพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในบรรยากาศสุดโรแมนติคในยามเย็นถนนสายนี้ก็จะยิ่งคึกคักมีกิจกรรมรื่นเริงหลากหลายและมีดวงไฟประดับประดาตัดกับสีขาวอมชมพูของดอกซากุระที่สวยงาม จากนั้น นำท่านสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบำรุงร่างกาย หรือสามารถซื้อเป็นของฝากจากประเทศเกาหลี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ร้านสมุนไพร RED PINE เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย จากนั้น นำท่านเดินทางผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดีหรือบลูเฮาส์ จากนั้น นำท่านเข้าชม พระราชวังเคียงบ็อค พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเป็นทั้งที่ประทับและฐานอำนาจของพระเจ้าแทจอนและต่อเนื่องมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอนพระที่นั่งคึนชองจอนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ว่าราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึ้นคั่นเพื่อต้องการแสดงนัยเด่นชัดว่าต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กับราษฎรอาคารหลังนี้ได้ถูกรื้อถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีการปลดแอกจากญี่ปุ่นในเขตพระราชวังยังมีพระตำหนักเคียวฮเวรู เป็นอาคารสองชั้น ตัวพระตำหนักถูกสร้างให้ยื่นออกไปกลางสระน้ำที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) : FISH ROAST ปลาย่างสไตล์เกาหลี เสริฟพร้อมด้วยน้ำซุปปรุงรส รับประทานพร้อมผักและเครื่องเคียง ข้าวสวยร้อนๆ

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า คลองชองเกชอน หรือ ชองเคยอน เป็นคลองที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่ยุคของราชวงศ์โชชอน มีอายุมากกว่า 600 ปี ความยาว ประมาณ 11 กิโลเมตร ไหลผ่านกลางกรุงโซล จากนั้นนำท่านชมแหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี DUTY FREE ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอางค์,กระเป๋า,กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่ ถึงเวลานำท่านเดินทางช้อปปิ้งที่ เมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลีท่านสามารถเลือกสินค้าเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ทั้งแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องสำอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิ้มลองไอศกรีม 2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตได้ที่นี้ และ KRISPY KREME โดนัทที่สุดแสนอร่อย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 8) เมนูพิเศษ บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี ฟรีกับหลากหลายเนื้อสัตว์ เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ปลาหมึก อาหารสไตล์เกาหลี ข้าวสวยและน้ำซุปหลากหลายรสชาติ

ที่พัก: BENIKEA SEOUL OR GOLDEN FOREST CITY หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 5

ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู AMETHYEST FACTORY ช้อปปิ้ง ย่านฮงอิค PAJU ENGLISH VILLAGE Paju Premium Outlet SUPER MARKET ท่าอากาศยานอินชอน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม (มื้อที่ 9)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรฮ๊อกเกตนามูนี้ เป็นที่นิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา สมควรแก่เวลาจากนั้นพาท่านชม AMETHYEST FACTORY ชมโรงงานพลอยสีม่วง เป็นของนำโชคของชาวเกาหลีซึ่งมีแหล่งกำเนิดในประเทศเกาหลี คนเกาหลีมีความเชื่อว่า เป็นพลอยนำโชค นำความโชคดีมาให้แก่ผู้ที่มีไว้ครอบครอง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10) เมนูจิมดัก (Jimdak) หรือไก่ตุ๋นซีอิ๊วเกาหลี ผสมกับวุ้นเส้นที่เหนียวนุ่ม หัวหอมใหญ่ รสชาติคล้ายไก่พะโล้ของไทยแต่จะเผ็ดกว่านิดหน่อย เป็นเมนูชื่อดังจากเมืองอันดง

บ่าย นำท่าน ช้อปปิ้งที่ฮงอิก แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ล้อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี สินค้าในย่านนี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าวัยรุ่นที่ทันสมัยและราคาไม่แพงเช่นเสื้อผ้าที่ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับ เครื่องสำอาง และยังมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทั่วไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวันเสาร์ลานหน้าประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เครื่องประดับ ตุ๊กตา เสื้อผ้า และของแฮนด์เมด ที่น่ารักและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ของบางอย่างทำมาชิ้นเดียวเพื่อให้ได้เลือกซื้อ บางทีอาจเป็นสินค้าที่มีชิ้นเดียวในโลก ร้านกาแฟขนาดย่อมย่านฮงอิกซึ่งภายในร้าน จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองพาจูเดินทางสู่ PAJU ENGLISH VILLAGE สถานที่ถ่ายทำซีรี่ส์เกาหลีที่โด่งดังต่างๆ สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมของเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกา ที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในสถานที่ต้นแบบมาก ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลิน ชมความน่ารักโดยรอบของ PAJU ENGLISH VILLAGE จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ Paju Premium Outlet เป็น Outlet Mall แห่งใหม่และใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ ซึ่งมีร้านค้าหลากหลายกว่า 165 ร้านค้า และมีสินค้า Brand ดังมากมายหลายยี่ห้อ เช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada โดยสินค้าจะมีการจัดลดราคา 30-80% อีกด้วย ได้เวลานำท่านสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ร้านค้าสนามบิน SUPER MARKET ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าเกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาลในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอินชอน

วันที่ 6

ท่าอากาศยานอินชอน ท่าอากาศยานดอนเมือง

01.05 เดินทางกลับโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ703 (ไม่มีบริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง ท่านสามารถสั่งซื้อได้ตามอัธยาศัยกับพนักงานต้อนรับบนเครื่อง)

04.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก TRENDY SUMMER
6วัน 3คืน

KOREA VALUE PLUS สายไหม 6 วัน 3 คืน [XJTPXXJ01][ต.ค.-พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง14,999.-

-สนุกสนานกับเครื่องเล่น ณ เอเวอร์แลนด์
-พระราชวังเคียงบกคุง
-หมู่บ้านบุกชนฮันนก โซล ทาวน์เวอร์
-ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง ดงแดมุน

Tokyo Osaka
5วัน 3คืน

รักใสๆ ใบไม้หลากสี JAPAN OSAKA [GSTXJ22][พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง24,888.-

-สวนป่าไผ่อราชิยาม่า
-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ
-เมืองทาคายาม่า(Takayama)
-ปราสาทโอซาก้า

5วัน 3คืน

คิดถึงจังใบไม้หลากสี HOKKAIDO 5D3N [GSTXJ33][ก.ย.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง29,999.-

-เมืองโนโบริเบทสึ (Noboribetsu)
-หุบเขานรกจิโกคุดานิ (Jigokudani)
-สวนหมีโชวะชินซัง ปาร์ค
-ทะเลสาบโทยะ หรือโทยะโกะ

6วัน 4คืน

กระซิบรักใบไม้หลากสี HOKKAIDO 6D4N [GSTXJ22] [ก.ย.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง33,999.-

-ทะเลสาบโทยะ – นิเซโกะ
-หุบเขานรก จิโกกุดานิ (Jikokudani)
-สวนหมีโชวะชินซัง ปาร์ค (Showa Shinzan Park)
-โรงงานช็อกโกแลต (Chocolate Factory)