เมืองโบราณฮอยอัน “มรดกโลกทางวัฒนธรรม”

เมืองฮอยอัน เวียดนามกลาง

ฮอยอันเป็นเมืองในจังหวัด กว๋างนาม (Quang Nam) ในภาคกลางของเวียดนามเมืองท่าเรือเก่าที่ตั้งอยู่ 30 กิโลเมตรทางใต้
ของดานังที่ปากแม่นํ้าทูโบน เมืองท่าเก่าแก่นับตั้งแต่สมัยอาณาจักรจามปา (Cham Pa) นั้นถอยกลับไปทางใต้ในศตวรรษที่
16 และกลายเป็นท่าเรือที่ก่อตั้งขึ้นในเมืองเว้

พระราชวังเว้ เมืองเว้ เวียดนามกลาง _722042212

ถนนส่วนใหญ่เป็นอาคารเก่าแก่รอบเมืองจีน ในความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นในปี 1601 Satoshi Guangnan ได้ส่งจดหมาย
ถึง Ieyasu Tokugawa เพื่อเสาะหาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ และการทำธุรกรรมกับ Edo Shogunate
ก็ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

ฮอยอัน-เวียดนามกลาง

ในปี พ.ศ. 2542 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่า
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติ
ไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี

สะพานญี่ปุ่น-เมืองฮอยอัน-เวียดนามกลาง_369691784

ฮอยอันยังคงเป็นเมืองขนาดเล็กเช่นเดิม แต่ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนเป็นจำนวนมาก ผู้มาเยือนมักมาเยี่ยมชมร้านค้าขายผลงาน
ทางศิลปะและหัตถกรรม ริมฝั่งแม่น้ำมีอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ บาร์ และร้านอาหารเปิดเรียงรายอยู่มากมายซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าใช้
บริการ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกที่มีอยู่มากมาย

 

 

#Bento