โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

[ZETXJ] FROZEN OSAKA TAKAYAMA [ม.ค.-มี.ค.61]

(0 Review)
5วัน 3คืน
เริ่มต้นเพียง29,999.-
5วัน 3คืน
เริ่มต้นเพียง29,999.-

– ชมศาลโทริอิ
– ชม เทศกาล Nabana no Sato Winter Illumination
– ชม เมืองทาคายาม่า
– เที่ยวหมู่บ้านชิราคาวะโกะ

คลิกชมรายละเอียด

Proceed Booking

เก็บไว้อ่านครั้งหน้า

Adding item to wishlist requires an account

1545
รายละเอียดทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

ราคาและวันเดินทาง

10 – 14 มกราคม 2561

29,999

11 – 15 มกราคม 2561

29,999

12 – 16 มกราคม 2561

29,999

17 – 21 มกราคม 2561

29,999

18 – 22 มกราคม 2561

29,999

19 – 23 มกราคม 2561

29,999

24 – 28 มกราคม 2561

29,999

25 – 29 มกราคม 2561

29,999

26 – 30 มกราคม 2561

29,999

31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2561

29,999

01 – 05 กุมภาพันธ์ 2561

29,999

02 – 06 กุมภาพันธ์ 2561

29,999

07 – 11 กุมภาพันธ์ 2561

29,999

08 – 12 กุมภาพันธ์ 2561

29,999

09 – 13 กุมภาพันธ์ 2561

29,999

14 – 18 กุมภาพันธ์ 2561

29,999

17 – 21 กุมภาพันธ์ 2561

29,999

21 – 25 กุมภาพันธ์ 2561

29,999

22 – 26 กุมภาพันธ์ 2561

29,999

23 – 27 กุมภาพันธ์ 2561

29,999

28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2561

31,999

01 – 05 มีนาคม 2561

31,999

02 – 06 มีนาคม 2561

29,999

07 – 11 มีนาคม 2561

29,999

08 – 12 มีนาคม 2561

29,999

09 – 13 มีนาคม 2561

29,999

14 – 18 มีนาคม 2561

29,999

15 – 19 มีนาคม 2561

29,999

16 – 20 มีนาคม 2561

29,999

กำหนดการ

Day 1กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

12.00 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง
จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ
(น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

15.20 น. เหิรฟ้าสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ610 บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง

22.40 น. เดินทางถึง สนามบินโอซาก้า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
พักที่ โรงแรม BELLEVUE GARDEN HOTEL ระดับเดียวกัน

Day 2โอซาก้า – เกียวโต –ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ – อิออน จัสโก้

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เกียวโต เมืองหลวงเก่าในอดีต นำท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าที่เป็นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอพร ให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร นำท่านสักการะ พระแม่โพสภ และเทพจิ้งจอกที่ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็น ทูตสวรรค์ ผู้คอยนำข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับรูปปั้นของเทพจิ้งจอก ที่มีจำนวนมากมาย แล้วนำท่านชม ศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านได้ดัดแปลงให้เป็นวัด แต่ปราสาทเดิมได้ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ.2493 และสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดด้วยทองคำเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับความสะอาดใสของสระน้ำที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า จากนั้นนำท่านชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์คสวนดอกไม้ ที่มีทุ่งดอกไม้ให้ชมตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-มีนาคม) จะได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษ
เนื่องจากมีไฮไลท์การประดับไฟขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อุโมงค์แสงไฟ (Tunnel of Light) หรือ การประดับไฟในน้ำ (Water Illumination) จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างฯ อิออน จัสโก้ ให้ท่านได้เลือกทาน หรือเลือกซื้อสินค้าที่เป็นแบรนด์ญีปุ่น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ ร้าน 100 เยน และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อได้ที่นี่ได้เลย **อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย**
พักที่ โรงแรม ROUTE INN HOTEL / NAGOYA KOUSAI HOTEL / หรือระดับเดียวกัน

Day 3นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนที่เป็นมิตร นำท่านเที่ยวชม เมืองทาคายาม่า ที่ได้ชื่อว่า“ลิตเติ้ลเกียวโต เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ำ สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว นำท่านสู่ “หมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึ่งยังคงคว ามเป็นบ้านเมืองแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างแท้จริงเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็นตุ๊กตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อน
หรือจะเข้าชมสถานที่สำคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า ไม่รวมค่าเข้าชมท่านละ 430 เยน ใช้เป็นทั้งที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว เป็นที่ทำการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ข้ามพ้นยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ประกอบด้วยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขังนักโทษ โรงครัว และห้องพักของเจ้าหน้าที่

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! ปิ้งย่างยากินิกุ หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
พักที่ โรงแรม GUIYOKOGEN HOTEL / GIFU GRAND HOTEL / หรือระดับเดียวกัน

Day 4สกีรีสอร์ท - ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นให้ท่านได้สนุกสนานไปกับลานสกี ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นไม้กระดานเลื่อนได้ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งนี้ที่ซึ่งเป็นสว นสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียงและมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามท่านจะได้สนุกกับลานหิมะขาวโพลน ท่านที่สนใจจะเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5,000-15,000 เยน (ลานสกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)
สมควรแก่เวลานำท่านท่านเดินทางสู่ โอซาก้า จากนั้นนำท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ภายใน ซึ่งเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทั้งประวัติและข้าวของเครื่องใช้ ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผู้มีคำสั่งให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนี้

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี ย่าน ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง (อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งสินค้า) ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

Day 5โอซาก้า – สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ

00.10 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ611 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

04.00 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

จองทัวร์นี้
[contact-form-7 404 "Not Found"]
6วัน 4คืน

[JWTJJP36HB] HOKKAIDO-มะขามหวาน-เรือตัดน้ำแข็ง [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง32,900.-

-ล่องเรือตัดน้ำแข็ง (Garinko II)
-ชม คลองโอตารุ
-เที่ยวชมเมืองซัปโปโร
-ชมน้ำตกริวเซและน้ำตกกิงกะ

7วัน 5คืน

[PVCWY] WONDERFUL JORDAN [เม.ย.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง51,999.-

-ชมวิหารเทพีอาร์เทมิส
-ชมสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม
-เที่ยวชมเมืองเพตร้า
-ตะลุยทะเลทรายวาดิรัม

7วัน 4คืน

[PVCRJ] HABIBI JORDAN [เมษายน2561]

เริ่มต้นเพียง62,888.-

-แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน
-ชม ปราสาทโชบัคแห่งครูเสด
-เที่ยวชมนครเพตรา
-ตะลุยทะเลทรายวาดิรัม

5วัน 3คืน

[TTNXJ3] TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ [พ.ค.-ก.ค.61]

เริ่มต้นเพียง22,888.-

-เทศกาลชมดอกไม้ ณ ฮานาโนะมิโยโกะ
-สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ
-นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ
-ข้อปปิ้งชินจูกุ อาเมโยโกะและโอไดบะ