โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย) || 098-3411388 l 098-8483761 | 081-8204787 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

[ZETJL] SNOW MONKEY IN NAGANO [ม.ค.-ก.พ.61]

(0 Review)
6วัน 3คืน
เริ่มต้นเพียง39,900.-
6วัน 3คืน
เริ่มต้นเพียง39,900.-

– ชมเมืองทาคายาม่า
– ชมหมู่บ้านชิราคาวะโกะ
– ชมวัดเซ็นโกจิ
– ชมปราสาทมัตซึโมโต้

ดาวน์โหลด PDF

Proceed Booking

เก็บไว้อ่านครั้งหน้า

Adding item to wishlist requires an account

33
รายละเอียดทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

ราคาและวันเดินทาง

17 – 21 มกราคม 2561

39,900

19 – 23 มกราคม 2561

39,900

24 – 28 มกราคม 2561

39,900

26 – 30 มกราคม 2561

39,900

31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2561

39,900

07 – 11 กุมภาพันธ์ 2561

39,900

14 – 18 กุมภาพันธ์ 2561

39,900

21 – 25 กุมภาพันธ์ 2561

39,900

กำหนดการ

Day 1กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 สายการบิน JAPAN AIRLINES เคาน์เตอร์ R เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

Day 2นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ

00.55 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ JL738

08.10 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนที่เป็นมิตร นำท่านเที่ยวชม เมืองทาคายาม่า ที่ได้ชื่อว่า“ลิตเติ้ลเกียวโต เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ำ สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว นำท่านสู่ “ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึ่งยังคงคว ามเป็นบ้านเมืองแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างแท้จริงเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็นตุ๊กตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อน
นำท่านชมสถานที่สำคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า ใช้เป็นทั้งที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว เป็นที่ทำการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ข้ามพ้นยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ประกอบด้วยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขังนักโทษ โรงครัว และห้องพักของเจ้าหน้าที่

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ให้ท่านได้ทานแบบไม่อั้นกับเมนู ปิ้งย่างยากินิคุ
พักที่ NAGANO TOKYO REI HOTEL หรือระดับเดียวกัน

Day 3UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – วัดเซ็นโกจิ - ฮากุบะ สกี

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ JIGOKUDANI MONKEY PARK นำท่านผ่านประสบการณ์ พิเศษ ลิงแช่ออนเซ็น กลางบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติอยางใกล้ชิดริมขอบสระ ชื่อชมความน่ารักของลิงที่อาศัยอยู่กันเป็นฝูงใหญ่และมีความคุ้นเคยกับมนุษย์ (ห้ามจับหรือให้อาหารโดยเด็ดขาด) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมความน่ารักของลิงตามอัธยาศัย (การชมลิงแช่ออนเซ็นนั้นจะสามารถชมได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและตัวของลิงเนื่องจากลิงที่ลงมาแช่ออนเซ็นเป็นลิงป่า)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเซ็นโกจิ ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาในญี่ปุ่น มาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี วิหารเซ็นโกจิ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์แรกที่เข้ามาสู่ประเทศญี่ปุ่น ดึงดูดผู้เลื่อมใสศรัทธาจากทึกนิกาย ในทุกๆปีจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า6ล้านคน มาเคารพสักการะสถาปัตยกรรมชิ้นเอกทางพุทธศาสนาแห่งนี้ จึงทำให้วัดเซ็นโกจิเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นฝั่งตะวันออก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฮากุบะสกี ให้ท่านได้อิสระกับกิจกรรมหิมะและสกีต่างๆให้เล่น เช่น สกี สโนว์บอร์ด หรือกระดานเลื่อน ให้ท่านเลือกเล่นผาดโผนในสไตล์ท่านเอง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นสกีในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเครื่องเล่น ประมาณ 5,000-15,000 เยน) ** ทั้งนี้การเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆนั้น ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานั้น**
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นยากินิคุบริการเมนูเนื้อและหมู คลุกเค้ากับน้ำซอสสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมทั้งของหวานแบบท่านไม่อั้น

พักที่ ITOEN HOTEL ASAMANOYU หรือระดับเดียวกัน จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

Day 4ปราสาทมัตซึโมโต้ – ทะเลสาบซสุวะ -ศาลเจ้าโอสึคันนง - อิออน จัสโก้

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเก็บภาพประทับใจด้านหน้า ปราสาทมัตซึโมโต้ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปราสาทอีกา เนื่องจากผนังปราสาทมีสีดำ และปีกด้านต่างๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปีกนก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1590 โดย อิชิคาว่า คาสุมาซะ เพื่อใช้เป็นที่พักของบรรดาเจ้าเมืองในอดีต ปัจจุบันหลังจากได้รับการจัดตั้งเป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นได้ปรับให้เป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นและประวัติศาสตร์ของ จังหวัดนากาโน่ และเป็นปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น

จากนั้นนำท่านแวะเก็บภาพประทับใจกับชม ทะเลสาบซสุวะ เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในชินชู ตั้งอยู่ทางตอนกลางของลุ่ม น้ำซสุวะ ทางตอนกลางของจังหวัดนากาโนะ ที่นี่เป็นต้นน้ำของแม่น้ำเทนยุ ซึ่งไหลผ่านเมืองโอคายะไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามและสุดท้ายไหลไปสู่มหาสมุทรแปซิฟิก ในอดีตผิวน้ำในทะเลสาบจะแข็งเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว ทำให้สามารถสนุกกับการเจาะรูน้ำแข็งเพื่อตกปลา หรือการเล่นสเก็ตน้ำแข็งในทะเลสาบ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันอากาศในหน้าหนาวที่อุ่นขึ้นทำให้ พื้นผิวน้ำไม่เป็นน้ำแข็งทั้งหมด ระหว่างช่วงที่พื้นผิวของทะเลสาบเป็นน้ำแข็งทั้งหมด คุณจะได้สัมผัสกับประสบการณ์การแตกของพื้นผิวน้ำแข็งเสียงดังและการแตกของพื้นผิวก็จะเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ กลไกของปรากฎการณ์นี้คือ น้ำแข็งเกิดการละลายเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงในตอนกลางวันและในตอนกลางคืนอุณหภูมิลดต่ำลงทำให้น้ำแข็งเกิดการหดตัว ทำให้เกิดปรากฎการณ์ที่เรียกว่า โมมิวาตาริ พิธีกรรมของศาสนาชินโตที่เรียกว่า โมิวาตาริชินจิ จะใช้ปรากฎการณ์ดังกล่าวในการทำนายสภาพอากาศ การเกษตรกรรมหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของโลกโดยใช้ลักษณะของรอยแตกภายในทะเลสาบ กีฬาที่นิยมเล่นในทะเลสาบได้แก่ การแล่นเรือสำราญและการเล่นวินด์เสิร์ฟ เป็นต้น
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านสู่นาโกย่า นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโอสึคันนง เป็นหนึ่งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นวัดประจำตระกูลโอดะ นอกจากนี้ยังมีวัดบันโชจิซึ่งโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพักอยู่เมื่อครั้งเป็นตัวประกัน อันเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของย่านโอสึ OSU เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตที่สุดของนาโกย่า ซึ่งนอกจากคนญี่ปุ่นแล้ว นักท่องเที่ยวต่างชาติก็นิยมมาเยี่ยมชมเช่นกัน ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุอย่างเต็มอิ่มที่ย่านร้านค้า
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างฯ อิออน จัสโก้ ซื้อของฝากก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อได้ที่นี่ได้เลย **เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาช้อปปิ้งอิสระค่ำตามอัธยาศัย**
จากนั้นนำท่านชมเทศกาล NABANA NO SATO WINTER iLLUMINATION หนึ่งในเทศกาลแสงสีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีไฟประดับมากกว่า 8.5 ล้านดวงภายในสวนดอกไม้ ภายในสวนจะมีการประดับตกแต่งไฟอย่างสวยงาม มีทั้งทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ที่นำไฟสีฟ้ามาตกแต่งให้ดูเหมือนทะเล นอกจากนี้ยังมีอุโมงค์ดวงไฟและจุดชมวิวที่สามารถขึ้นลิฟท์ไปด้านบน เมื่อมองลงมาจะเห็นสวนที่ประดับไฟเป็นมุมกว้าง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
พักที่ NAGOYA INTERANTIONAL HOTEL หรือระดับเดียวกัน

Day 5สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.20 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ JL737

14.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

จองทัวร์นี้5วัน 3คืน

[ZETXJ] TOKYO STRONG STRONG [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง26,900.-

-เที่ยวชมวัดอาซากุสะ
-เที่ยวชมหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
-สนุกกับหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น
-ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ
-ช้อปปิ้งย่านดัง ย่านชินจุกุ

4วัน 3คืน

[ASTFD] ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ [พ.ย.60-ก.พ.61]

เริ่มต้นเพียง12,900.-

– ชม วัดเทียนมู่
– ล่องเรือมังกรที่แม่น้ำหอม
– ชมพระราชวังโบราณไดโนย
– ชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์

6วัน 3คืน

[ZETQR] ITALY GOOD PRICE [พ.ย.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง35,900.-

-ชมหอเอนปิซ่า สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า
-ชมโบสถ์ประจำเมืองบริเวณจัตุรัสดูโอโม่
-เที่ยวชมเมืองเก่าเซียน่า
-ชมสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม
-เที่ยวชมนครรัฐวาติกัน

3วัน 2คืน

DUSIT THANI MALDIVES [วันนี้ – มกราคม2561]

เริ่มต้นเพียง39,000.-

-อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
-ร่วมกิจกรรมต่างๆของทางรีสอร์ท
-ชมทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์