โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

[ZETJL] SNOW MONKEY IN NAGANO [ม.ค.-ก.พ.61]

(0 Review)
6วัน 3คืน
เริ่มต้นเพียง39,900.-
6วัน 3คืน
เริ่มต้นเพียง39,900.-

– ชมเมืองทาคายาม่า
– ชมหมู่บ้านชิราคาวะโกะ
– ชมวัดเซ็นโกจิ
– ชมปราสาทมัตซึโมโต้

คลิกชมรายละเอียด

Proceed Booking

เก็บไว้อ่านครั้งหน้า

Adding item to wishlist requires an account

263
รายละเอียดทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

ราคาและวันเดินทาง

17 – 21 มกราคม 2561

39,900

19 – 23 มกราคม 2561

39,900

24 – 28 มกราคม 2561

39,900

26 – 30 มกราคม 2561

39,900

31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2561

39,900

07 – 11 กุมภาพันธ์ 2561

39,900

14 – 18 กุมภาพันธ์ 2561

39,900

21 – 25 กุมภาพันธ์ 2561

39,900

กำหนดการ

Day 1กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 สายการบิน JAPAN AIRLINES เคาน์เตอร์ R เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

Day 2นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ

00.55 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ JL738

08.10 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนที่เป็นมิตร นำท่านเที่ยวชม เมืองทาคายาม่า ที่ได้ชื่อว่า“ลิตเติ้ลเกียวโต เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ำ สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว นำท่านสู่ “ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึ่งยังคงคว ามเป็นบ้านเมืองแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างแท้จริงเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็นตุ๊กตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อน
นำท่านชมสถานที่สำคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า ใช้เป็นทั้งที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว เป็นที่ทำการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ข้ามพ้นยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ประกอบด้วยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขังนักโทษ โรงครัว และห้องพักของเจ้าหน้าที่

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ให้ท่านได้ทานแบบไม่อั้นกับเมนู ปิ้งย่างยากินิคุ
พักที่ NAGANO TOKYO REI HOTEL หรือระดับเดียวกัน

Day 3UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – วัดเซ็นโกจิ - ฮากุบะ สกี

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ JIGOKUDANI MONKEY PARK นำท่านผ่านประสบการณ์ พิเศษ ลิงแช่ออนเซ็น กลางบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติอยางใกล้ชิดริมขอบสระ ชื่อชมความน่ารักของลิงที่อาศัยอยู่กันเป็นฝูงใหญ่และมีความคุ้นเคยกับมนุษย์ (ห้ามจับหรือให้อาหารโดยเด็ดขาด) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมความน่ารักของลิงตามอัธยาศัย (การชมลิงแช่ออนเซ็นนั้นจะสามารถชมได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและตัวของลิงเนื่องจากลิงที่ลงมาแช่ออนเซ็นเป็นลิงป่า)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเซ็นโกจิ ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาในญี่ปุ่น มาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี วิหารเซ็นโกจิ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์แรกที่เข้ามาสู่ประเทศญี่ปุ่น ดึงดูดผู้เลื่อมใสศรัทธาจากทึกนิกาย ในทุกๆปีจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า6ล้านคน มาเคารพสักการะสถาปัตยกรรมชิ้นเอกทางพุทธศาสนาแห่งนี้ จึงทำให้วัดเซ็นโกจิเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นฝั่งตะวันออก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฮากุบะสกี ให้ท่านได้อิสระกับกิจกรรมหิมะและสกีต่างๆให้เล่น เช่น สกี สโนว์บอร์ด หรือกระดานเลื่อน ให้ท่านเลือกเล่นผาดโผนในสไตล์ท่านเอง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นสกีในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเครื่องเล่น ประมาณ 5,000-15,000 เยน) ** ทั้งนี้การเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆนั้น ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานั้น**
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นยากินิคุบริการเมนูเนื้อและหมู คลุกเค้ากับน้ำซอสสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมทั้งของหวานแบบท่านไม่อั้น

พักที่ ITOEN HOTEL ASAMANOYU หรือระดับเดียวกัน จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

Day 4ปราสาทมัตซึโมโต้ – ทะเลสาบซสุวะ -ศาลเจ้าโอสึคันนง - อิออน จัสโก้

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเก็บภาพประทับใจด้านหน้า ปราสาทมัตซึโมโต้ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปราสาทอีกา เนื่องจากผนังปราสาทมีสีดำ และปีกด้านต่างๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปีกนก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1590 โดย อิชิคาว่า คาสุมาซะ เพื่อใช้เป็นที่พักของบรรดาเจ้าเมืองในอดีต ปัจจุบันหลังจากได้รับการจัดตั้งเป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นได้ปรับให้เป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นและประวัติศาสตร์ของ จังหวัดนากาโน่ และเป็นปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น

จากนั้นนำท่านแวะเก็บภาพประทับใจกับชม ทะเลสาบซสุวะ เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในชินชู ตั้งอยู่ทางตอนกลางของลุ่ม น้ำซสุวะ ทางตอนกลางของจังหวัดนากาโนะ ที่นี่เป็นต้นน้ำของแม่น้ำเทนยุ ซึ่งไหลผ่านเมืองโอคายะไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามและสุดท้ายไหลไปสู่มหาสมุทรแปซิฟิก ในอดีตผิวน้ำในทะเลสาบจะแข็งเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว ทำให้สามารถสนุกกับการเจาะรูน้ำแข็งเพื่อตกปลา หรือการเล่นสเก็ตน้ำแข็งในทะเลสาบ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันอากาศในหน้าหนาวที่อุ่นขึ้นทำให้ พื้นผิวน้ำไม่เป็นน้ำแข็งทั้งหมด ระหว่างช่วงที่พื้นผิวของทะเลสาบเป็นน้ำแข็งทั้งหมด คุณจะได้สัมผัสกับประสบการณ์การแตกของพื้นผิวน้ำแข็งเสียงดังและการแตกของพื้นผิวก็จะเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ กลไกของปรากฎการณ์นี้คือ น้ำแข็งเกิดการละลายเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงในตอนกลางวันและในตอนกลางคืนอุณหภูมิลดต่ำลงทำให้น้ำแข็งเกิดการหดตัว ทำให้เกิดปรากฎการณ์ที่เรียกว่า โมมิวาตาริ พิธีกรรมของศาสนาชินโตที่เรียกว่า โมิวาตาริชินจิ จะใช้ปรากฎการณ์ดังกล่าวในการทำนายสภาพอากาศ การเกษตรกรรมหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของโลกโดยใช้ลักษณะของรอยแตกภายในทะเลสาบ กีฬาที่นิยมเล่นในทะเลสาบได้แก่ การแล่นเรือสำราญและการเล่นวินด์เสิร์ฟ เป็นต้น
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านสู่นาโกย่า นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโอสึคันนง เป็นหนึ่งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นวัดประจำตระกูลโอดะ นอกจากนี้ยังมีวัดบันโชจิซึ่งโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพักอยู่เมื่อครั้งเป็นตัวประกัน อันเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของย่านโอสึ OSU เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตที่สุดของนาโกย่า ซึ่งนอกจากคนญี่ปุ่นแล้ว นักท่องเที่ยวต่างชาติก็นิยมมาเยี่ยมชมเช่นกัน ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุอย่างเต็มอิ่มที่ย่านร้านค้า
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างฯ อิออน จัสโก้ ซื้อของฝากก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อได้ที่นี่ได้เลย **เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาช้อปปิ้งอิสระค่ำตามอัธยาศัย**
จากนั้นนำท่านชมเทศกาล NABANA NO SATO WINTER iLLUMINATION หนึ่งในเทศกาลแสงสีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีไฟประดับมากกว่า 8.5 ล้านดวงภายในสวนดอกไม้ ภายในสวนจะมีการประดับตกแต่งไฟอย่างสวยงาม มีทั้งทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ที่นำไฟสีฟ้ามาตกแต่งให้ดูเหมือนทะเล นอกจากนี้ยังมีอุโมงค์ดวงไฟและจุดชมวิวที่สามารถขึ้นลิฟท์ไปด้านบน เมื่อมองลงมาจะเห็นสวนที่ประดับไฟเป็นมุมกว้าง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
พักที่ NAGOYA INTERANTIONAL HOTEL หรือระดับเดียวกัน

Day 5สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.20 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ JL737

14.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

จองทัวร์นี้
[contact-form-7 404 "Not Found"]
6วัน 4คืน

[ZATHB1] EASY HOKKAIDO DRIFT ICE [ก.พ.61]

เริ่มต้นเพียง38,900.-

– ชมทะเลสาบคุชชะโระ
– ล่องเรือตัดน้ำแข็งออโรร่า
– ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแข็งขั้วโลก
– ชมหมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก

5วัน 3คืน

[TSBJL05] SNOW WHITE SNOW WALL [เม.ย.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง38,888.-

– ชมความสวยงามของกำแพงหิมะ
– เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ
– สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ
– ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านซาคาเอะ

6วัน 4คืน

[PVCTG] CIRCUS SUPER RUSSIA MOSCOW- ZAGORSK [เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง55,555.-

– ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
– ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
– ชมซาร์กอส (Zagorsk)
– ชมวิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์

4วัน 3คืน

[TSBPG] พม่า มัณฑะเลย์ สบาย สบาย มิงกุน พุกาม [ม.ค.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง15,991.-

– ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์
– ชมความงดงาม เจดีย์ชเวสิกอง
– ชมความงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
– ชม สะพานไม้อูเบ็ง