โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

[VCTEK19] อังกฤษ สก็อต เวลส์ [ก.พ.-เม.ย.61]

(0 Review)
8วัน 5คืน
เริ่มต้นเพียง49,999.-
8วัน 5คืน
เริ่มต้นเพียง49,999.-

เที่ยวชมเมืองบาธส์ เมืองคาร์ดิฟ
ชมบ้านเกิดของกวีเอกเชคสเปียร์
ล่องเรือพร้อมชมเมืองวินเดอร์เมียร์
ชมหอคอยแห่งลอนดอน

คลิกชมรายละเอียด

Proceed Booking

เก็บไว้อ่านครั้งหน้า

Adding item to wishlist requires an account

366
รายละเอียดทัวร์

กรุงลอนดอน – สโตนเฮ้นจ์ – บาธส์ – คาร์ดีฟ – สแตรทฟอร์ด อัพพอนเอวอนแมนเชสเตอร์

เอดินเบรอะ – เข้าปราสาทเอดินเบรอะ – เลคแลนด์ – ล่องเรือ – วินเดอร์เมียร์ – ยอร์ค

ราคาและวันเดินทาง

27 ก.พ. – 6 มี.ค.61

10-17 มี.ค.2561

49,999.-

1-8 เม.ย.61

53,999.-

กำหนดการ

Day 1สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงลอนดอน (อังกฤษ)

18.00 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

21.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยเที่ยวบิน EK373 / EK007

Day 2กรุงลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - บาธส์ - คาร์ดีฟ

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ : 0050-0230 *.*.*.

07.05 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง ท่าอากาศยานฮีทโทรว์กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ….หลังผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว …
นำท่านเดินทางสัมผัสหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กลุ่มหินสโตนเฮนจ์โดยผ่านชมกลุ่มหินที่มีลักษณะรูปทรงการจัดวางที่แปลกและไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดในยุค 3,500-4,000 ปีมาแล้ว ท่านจะทึ่งกับความสามารถของมนุษย์ที่ได้นำก้อนหินขนาดใหญ่น้ำหนักบางก้อนถึง 45 ตัน มาวางเรียงกันเป็นวงกลมได้อย่างน่ามหัศจรรย์ (ราคารวมค่ารถเข้าท้องถิ่นนั่งเข้าไปใกล้ๆหินแล้ว)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธส์ (BATH) เมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญ และรุ่งเรืองตั้งแต่ยุคโรมัน เป็นสถานที่อาบน้ำของชาวโรมัน เนื่องจากเป็นเมืองแห่งน้ำพุร้อน ชมเมืองที่สวยงาม และย่านการค้า ….นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้ายังแคว้นเวลล์สู่ เมืองคาร์ดิฟ (CARDIFF) เมืองหลวงของประเทศเวลส์ และยังเป็นเมืองท่าสำคัญริมทะเลไอริช เมืองที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือชาวโรมันสมัยเรืองอำนาจ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ที่พัก HOLIDAY INN BRISTOL HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3คาร์ดีฟ - สแตรทฟอร์ด อัพพอนเอวอน - แมนเชสเตอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมกรุงคาร์ดีฟ ผ่านชมสถานที่สำคัญตาางๆ เช่น ปราสาทคาดีฟ อาคารรัฐสภา ถ่ายรูปภายนอกของตัวปราสาทคาร์ดีฟ
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด (STRATFORD UPON AVON) เมืองเล็กๆ แต่งดงามริมฝั่งแม่น้ำเอวอน ….
นำท่าน ชมบ้านเกิดของกวีเอกเชคสเปียร์ (ไม่รวมค่าเข้าชมถ้ามี) ซึ่งเป็นที่รวบรวมชีวประวัติ และผลงานทั้งหมดของเชคสเปียร์ และตัวบ้านยังคงเอกลัษณ์ของรูบแบบเฉพาะของเมืองสตราทฟอร์ดภายในเมืองอบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งละครและวรรณกรรมที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชมยิ่งนัก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหาจีน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (MANCHESTER) เมืองอุตสาหกรรมอีกเมืองหนึ่ง ….นำท่านชมสนามฟุตบอล โอลด์ เทรฟฟอร์ด (ไม่รวมค่าเข้าสนามฟุตบอล) อันเป็นที่ตั้งของสโมสร แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่มีชื่อเสียง เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก *.*.*. ในช่วงก่อนที่จะมีการแข่งขัน 1 วัน และวันแข่งขันจะไม่อนุญาตให้เข้าชมและปรับปรุงหรืออื่นๆ *.*.*.

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS LEIGH HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4เลคแลนด์ - วินเดอร์เมียร์ - เอดินเบรอะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไปยังบริเวณที่เรียกว่า เลคแลนด์ที่สวยงาม ด้วยทะเลสาบ ระหว่างเส้นทางจะผ่านบ้านชนบทของอังกฤษที่น่ารัก นำท่านล่องเรือ พร้อมชมเมืองวินเดอร์เมียร์ และวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ และเป็นบ้านเกิดของปีเตอร์ แรบบิทตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองเอดินเบรอะ (EDINBURGH) เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ ที่ได้รับสมญานามว่า เอเธนส์ของซีกโลกเหนือ จะเห็นได้จากอารยธรรมและสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ยังคงไว้ในรูปแบบดั้งเดิมให้ทุกท่านได้ชื่นชมถึงความอนุรักษ์นิยมของชาวสก็อตแลนด์
นำท่าน ชม THE ROYAL MILE ถนนที่มีความเก่าแก่ที่สุดใน เอดินบะระ มีความยาว และใหญ่ที่สุดในโลก ท่านสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่น่าสนใจได้จากถนนสายประวัติศาสตร์แห่งนี้ได้อีกด้วย นอกจากนี้ถนนสายนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากปราสาทเอดินบะระ จึงทำให้การเดินทางไปยังปราสาทมีความสะดวกมาก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
ที่พัก MERCURE LIVINGSTON HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5เอดินเบรอะ-ยอร์ค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่และงดงามของปราสาทเอดินเบรอะ ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาอย่างโดดเด่น …นำท่านชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองจากป้อมปราการบนปราสาท

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองยอร์ค (YORK) เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของเขตอุทยานแห่งชาติ นอร์ธ ทัมเบอร์แลนด์ …นำท่านชมเมืองยอร์ค เมืองการพาณิชย์ที่อยู่ในยอร์คเชียร์ แคว้นที่เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ของอังกฤษ
นำท่านชมยอร์คมินสเตอร์ (ไม่รวมค่าเข้าชมถ้ามี)โบสถ์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษ อายุกว่า 800 ปี ชมเมืองที่เก่าแกสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมโบราณ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ที่พัก THE MAJESTIC HOTEL HARROGATE หรือเทียบเท่า

Day 6BICESTER OUTLET-อ๊อกฟอร์ด-ลอนดอน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านแวะช้อปปิ้งที่ BICESTER OUTLET เอ้าท์เลทที่ รวมแบรนด์เนมกว่าร้อย แบรนด์ราคาถูกกว่าปกติ 60-70 % อยู่ที่นี่

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอ๊อกฟอร์ด เมืองแห่งมหาวิทยาลัย
นำท่านถ่ายรูปกับตัวอาคารของ ไคร้ชเชิร์ทคอลเล็ท นำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงลอนดอน (LONDON) เมืองใหญ่ที่ให้ความสำคัญพื้นที่สีเขียว มีสวนสาธารณะอยู่ใจกลางเมืองหลายแห่ง ….นั่งรถชมเมืองไม่ว่าจะเป็น ลอนดอนอาย (ไม่รวมค่าขึ้น) ชิงช้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ชมจัตุรัสทราพัลการ์, มหาวิหารเวสท์มินสเตอร์ และโบสถ์เซ็นปอลที่งดงาม
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง สินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของกรุงลอนดอน อาทิ ห้างแฮร์รอด ห้างเก่าแก่ของกรุงลอนดอน ร้าน BURBERRYS ร้าน DEBENHAMS ร้าน FORTNUM & MASONS จัดได้ว่าเป็นร้านที่ “ผู้ดี” มากที่สุดร้านหนึ่งในอังกฤษ มาร์คแอนสเปนเซอร์ เน็กช์ เสื้อโค้ต เสื้อกันฝน ถุงมือ เสื้อกันหนาว สูท และเสื้อผ้าหน้าร้อน (ของอังกฤษ) รวมถึงเสื้อผ้าเด็ก นอกจากนี้ยังมี ชา กาแฟ รวมถึงอาหารบรรจุขวดแก้ว และเครื่องกระป๋องต่างๆ มากมายหลากหลายให้ท่านได้เลือกสรร จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร *.*.*. พิเศษเมนูเป็ดโฟร์ซีซั่น *.*.*.
ที่พัก IBIS LONDON HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 7กรุงลอนดอน - สนามบินสุวรรณภุมิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมกรุงลอนดอน ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน …ชมทัศนียภาพที่สวยงามของริมฝั่ง แม่น้ำเทมส์ ถ่ายรูปกับ หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น อันเป็นสัญญลักษณ์ของกรุงลอนดอน เกรทสตาร์ ออฟอัฟริกา มงกุฎอิมพีเรียลคราวน์ ชมพระราชวังบั๊กกิ้งแฮม (ชมด้านหน้า) ที่ประทับของพระราชินีที่มีกองมหาดเล็กรักษาพระองค์ผลัดเปลี่ยนเวรยามอย่างเป็นระเบียบสวยงาม ชมหอคอยแห่งลอนดอน (TOWER OF LONDON) (ชมด้านหน้า) ที่เก่าแก่และเป็นคลังเก็บสมบัติของพระราชวงศ์อังกฤษ ได้เวลาอันสมควร…*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย *.*.*.

นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
20.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ EK004/ EK372

Day 8สนามบินสุวรรณภูมิ

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ : 06.35-09.40 *.*.*.

19.15 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

จองทัวร์นี้
[contact-form-7 404 "Not Found"]
6วัน 4คืน

[JWTJJP36HB] HOKKAIDO-มะขามหวาน-เรือตัดน้ำแข็ง [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง32,900.-

-ล่องเรือตัดน้ำแข็ง (Garinko II)
-ชม คลองโอตารุ
-เที่ยวชมเมืองซัปโปโร
-ชมน้ำตกริวเซและน้ำตกกิงกะ

7วัน 5คืน

[PVCWY] WONDERFUL JORDAN [เม.ย.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง51,999.-

-ชมวิหารเทพีอาร์เทมิส
-ชมสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม
-เที่ยวชมเมืองเพตร้า
-ตะลุยทะเลทรายวาดิรัม

7วัน 4คืน

[PVCRJ] HABIBI JORDAN [เมษายน2561]

เริ่มต้นเพียง62,888.-

-แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน
-ชม ปราสาทโชบัคแห่งครูเสด
-เที่ยวชมนครเพตรา
-ตะลุยทะเลทรายวาดิรัม

5วัน 3คืน

[TTNXJ3] TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ [พ.ค.-ก.ค.61]

เริ่มต้นเพียง22,888.-

-เทศกาลชมดอกไม้ ณ ฮานาโนะมิโยโกะ
-สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ
-นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ
-ข้อปปิ้งชินจูกุ อาเมโยโกะและโอไดบะ