โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย) || 098-3411388 l 098-8483761 | 081-8204787 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

[VCEK19] อังกฤษ สก็อต เวลส์ [ก.พ.-เม.ย.61]

(0 Review)
8วัน 5คืน
เริ่มต้นเพียง49,999.-
8วัน 5คืน
เริ่มต้นเพียง49,999.-

เที่ยวชมเมืองบาธส์ เมืองคาร์ดิฟ
ชมบ้านเกิดของกวีเอกเชคสเปียร์
ล่องเรือพร้อมชมเมืองวินเดอร์เมียร์
ชมหอคอยแห่งลอนดอน

ดาวน์โหลด PDF

Proceed Booking

เก็บไว้อ่านครั้งหน้า

Adding item to wishlist requires an account

90
รายละเอียดทัวร์

กรุงลอนดอน – สโตนเฮ้นจ์ – บาธส์ – คาร์ดีฟ – สแตรทฟอร์ด อัพพอนเอวอนแมนเชสเตอร์

เอดินเบรอะ – เข้าปราสาทเอดินเบรอะ – เลคแลนด์ – ล่องเรือ – วินเดอร์เมียร์ – ยอร์ค

ราคาและวันเดินทาง

27 ก.พ. – 6 มี.ค.61

10-17 มี.ค.2561

49,999.-

1-8 เม.ย.61

53,999.-

กำหนดการ

Day 1สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงลอนดอน (อังกฤษ)

18.00 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

21.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยเที่ยวบิน EK373 / EK007

Day 2กรุงลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - บาธส์ - คาร์ดีฟ

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ : 0050-0230 *.*.*.

07.05 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง ท่าอากาศยานฮีทโทรว์กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ….หลังผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว …
นำท่านเดินทางสัมผัสหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กลุ่มหินสโตนเฮนจ์โดยผ่านชมกลุ่มหินที่มีลักษณะรูปทรงการจัดวางที่แปลกและไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดในยุค 3,500-4,000 ปีมาแล้ว ท่านจะทึ่งกับความสามารถของมนุษย์ที่ได้นำก้อนหินขนาดใหญ่น้ำหนักบางก้อนถึง 45 ตัน มาวางเรียงกันเป็นวงกลมได้อย่างน่ามหัศจรรย์ (ราคารวมค่ารถเข้าท้องถิ่นนั่งเข้าไปใกล้ๆหินแล้ว)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธส์ (BATH) เมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญ และรุ่งเรืองตั้งแต่ยุคโรมัน เป็นสถานที่อาบน้ำของชาวโรมัน เนื่องจากเป็นเมืองแห่งน้ำพุร้อน ชมเมืองที่สวยงาม และย่านการค้า ….นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้ายังแคว้นเวลล์สู่ เมืองคาร์ดิฟ (CARDIFF) เมืองหลวงของประเทศเวลส์ และยังเป็นเมืองท่าสำคัญริมทะเลไอริช เมืองที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือชาวโรมันสมัยเรืองอำนาจ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ที่พัก HOLIDAY INN BRISTOL HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3คาร์ดีฟ - สแตรทฟอร์ด อัพพอนเอวอน - แมนเชสเตอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมกรุงคาร์ดีฟ ผ่านชมสถานที่สำคัญตาางๆ เช่น ปราสาทคาดีฟ อาคารรัฐสภา ถ่ายรูปภายนอกของตัวปราสาทคาร์ดีฟ
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด (STRATFORD UPON AVON) เมืองเล็กๆ แต่งดงามริมฝั่งแม่น้ำเอวอน ….
นำท่าน ชมบ้านเกิดของกวีเอกเชคสเปียร์ (ไม่รวมค่าเข้าชมถ้ามี) ซึ่งเป็นที่รวบรวมชีวประวัติ และผลงานทั้งหมดของเชคสเปียร์ และตัวบ้านยังคงเอกลัษณ์ของรูบแบบเฉพาะของเมืองสตราทฟอร์ดภายในเมืองอบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งละครและวรรณกรรมที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชมยิ่งนัก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหาจีน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (MANCHESTER) เมืองอุตสาหกรรมอีกเมืองหนึ่ง ….นำท่านชมสนามฟุตบอล โอลด์ เทรฟฟอร์ด (ไม่รวมค่าเข้าสนามฟุตบอล) อันเป็นที่ตั้งของสโมสร แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่มีชื่อเสียง เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก *.*.*. ในช่วงก่อนที่จะมีการแข่งขัน 1 วัน และวันแข่งขันจะไม่อนุญาตให้เข้าชมและปรับปรุงหรืออื่นๆ *.*.*.

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS LEIGH HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4เลคแลนด์ - วินเดอร์เมียร์ - เอดินเบรอะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไปยังบริเวณที่เรียกว่า เลคแลนด์ที่สวยงาม ด้วยทะเลสาบ ระหว่างเส้นทางจะผ่านบ้านชนบทของอังกฤษที่น่ารัก นำท่านล่องเรือ พร้อมชมเมืองวินเดอร์เมียร์ และวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ และเป็นบ้านเกิดของปีเตอร์ แรบบิทตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองเอดินเบรอะ (EDINBURGH) เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ ที่ได้รับสมญานามว่า เอเธนส์ของซีกโลกเหนือ จะเห็นได้จากอารยธรรมและสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ยังคงไว้ในรูปแบบดั้งเดิมให้ทุกท่านได้ชื่นชมถึงความอนุรักษ์นิยมของชาวสก็อตแลนด์
นำท่าน ชม THE ROYAL MILE ถนนที่มีความเก่าแก่ที่สุดใน เอดินบะระ มีความยาว และใหญ่ที่สุดในโลก ท่านสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่น่าสนใจได้จากถนนสายประวัติศาสตร์แห่งนี้ได้อีกด้วย นอกจากนี้ถนนสายนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากปราสาทเอดินบะระ จึงทำให้การเดินทางไปยังปราสาทมีความสะดวกมาก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
ที่พัก MERCURE LIVINGSTON HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5เอดินเบรอะ-ยอร์ค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่และงดงามของปราสาทเอดินเบรอะ ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาอย่างโดดเด่น …นำท่านชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองจากป้อมปราการบนปราสาท

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองยอร์ค (YORK) เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของเขตอุทยานแห่งชาติ นอร์ธ ทัมเบอร์แลนด์ …นำท่านชมเมืองยอร์ค เมืองการพาณิชย์ที่อยู่ในยอร์คเชียร์ แคว้นที่เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ของอังกฤษ
นำท่านชมยอร์คมินสเตอร์ (ไม่รวมค่าเข้าชมถ้ามี)โบสถ์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษ อายุกว่า 800 ปี ชมเมืองที่เก่าแกสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมโบราณ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ที่พัก THE MAJESTIC HOTEL HARROGATE หรือเทียบเท่า

Day 6BICESTER OUTLET-อ๊อกฟอร์ด-ลอนดอน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านแวะช้อปปิ้งที่ BICESTER OUTLET เอ้าท์เลทที่ รวมแบรนด์เนมกว่าร้อย แบรนด์ราคาถูกกว่าปกติ 60-70 % อยู่ที่นี่

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอ๊อกฟอร์ด เมืองแห่งมหาวิทยาลัย
นำท่านถ่ายรูปกับตัวอาคารของ ไคร้ชเชิร์ทคอลเล็ท นำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงลอนดอน (LONDON) เมืองใหญ่ที่ให้ความสำคัญพื้นที่สีเขียว มีสวนสาธารณะอยู่ใจกลางเมืองหลายแห่ง ….นั่งรถชมเมืองไม่ว่าจะเป็น ลอนดอนอาย (ไม่รวมค่าขึ้น) ชิงช้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ชมจัตุรัสทราพัลการ์, มหาวิหารเวสท์มินสเตอร์ และโบสถ์เซ็นปอลที่งดงาม
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง สินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของกรุงลอนดอน อาทิ ห้างแฮร์รอด ห้างเก่าแก่ของกรุงลอนดอน ร้าน BURBERRYS ร้าน DEBENHAMS ร้าน FORTNUM & MASONS จัดได้ว่าเป็นร้านที่ “ผู้ดี” มากที่สุดร้านหนึ่งในอังกฤษ มาร์คแอนสเปนเซอร์ เน็กช์ เสื้อโค้ต เสื้อกันฝน ถุงมือ เสื้อกันหนาว สูท และเสื้อผ้าหน้าร้อน (ของอังกฤษ) รวมถึงเสื้อผ้าเด็ก นอกจากนี้ยังมี ชา กาแฟ รวมถึงอาหารบรรจุขวดแก้ว และเครื่องกระป๋องต่างๆ มากมายหลากหลายให้ท่านได้เลือกสรร จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร *.*.*. พิเศษเมนูเป็ดโฟร์ซีซั่น *.*.*.
ที่พัก IBIS LONDON HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 7กรุงลอนดอน - สนามบินสุวรรณภุมิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมกรุงลอนดอน ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน …ชมทัศนียภาพที่สวยงามของริมฝั่ง แม่น้ำเทมส์ ถ่ายรูปกับ หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น อันเป็นสัญญลักษณ์ของกรุงลอนดอน เกรทสตาร์ ออฟอัฟริกา มงกุฎอิมพีเรียลคราวน์ ชมพระราชวังบั๊กกิ้งแฮม (ชมด้านหน้า) ที่ประทับของพระราชินีที่มีกองมหาดเล็กรักษาพระองค์ผลัดเปลี่ยนเวรยามอย่างเป็นระเบียบสวยงาม ชมหอคอยแห่งลอนดอน (TOWER OF LONDON) (ชมด้านหน้า) ที่เก่าแก่และเป็นคลังเก็บสมบัติของพระราชวงศ์อังกฤษ ได้เวลาอันสมควร…*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย *.*.*.

นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
20.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ EK004/ EK372

Day 8สนามบินสุวรรณภูมิ

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ : 06.35-09.40 *.*.*.

19.15 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

จองทัวร์นี้5วัน 3คืน

[ZETXJ] TOKYO STRONG STRONG [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง26,900.-

-เที่ยวชมวัดอาซากุสะ
-เที่ยวชมหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
-สนุกกับหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น
-ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ
-ช้อปปิ้งย่านดัง ย่านชินจุกุ

4วัน 3คืน

[ASTFD] ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ [พ.ย.60-ก.พ.61]

เริ่มต้นเพียง12,900.-

– ชม วัดเทียนมู่
– ล่องเรือมังกรที่แม่น้ำหอม
– ชมพระราชวังโบราณไดโนย
– ชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์

6วัน 3คืน

[ZETQR] ITALY GOOD PRICE [พ.ย.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง35,900.-

-ชมหอเอนปิซ่า สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า
-ชมโบสถ์ประจำเมืองบริเวณจัตุรัสดูโอโม่
-เที่ยวชมเมืองเก่าเซียน่า
-ชมสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม
-เที่ยวชมนครรัฐวาติกัน

3วัน 2คืน

DUSIT THANI MALDIVES [วันนี้ – มกราคม2561]

เริ่มต้นเพียง39,000.-

-อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
-ร่วมกิจกรรมต่างๆของทางรีสอร์ท
-ชมทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์