โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

[VCTEK16] ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ [ม.ค.-มี.ค.61]

(0 Review)
8วัน 5คืน
เริ่มต้นเพียง48,888.-
8วัน 5คืน
เริ่มต้นเพียง48,888.-

เที่ยวนครปารีส ชมหอไอเฟล
ขึ้นยอดเขาทิตลิส
เที่ยวแฟรงค์เฟิร์ต
ล่องเรือหลังคากระจก

คลิกชมรายละเอียด

Proceed Booking

เก็บไว้อ่านครั้งหน้า

Adding item to wishlist requires an account

647
ราคาและวันเดินทาง

25 ม.ค. – 1 ก.พ.61

27 ก.พ. – 6 มี.ค.61

16-23 มี.ค. 61

 

48,888.-

29 มี.ค. – 5 เม.ย.61

1-8 เม.ย.61

52,888.-

กำหนดการ

Day 1สนามบินสุวรรณภูมิ - ปารีส

18.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสารที่นั่งก่อนขึ้นเครื่อง

21.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยเที่ยวบินที่ EK371 / EK73

Day 2ปารีส – ชมเมือง

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ *.*.*.
09.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงสนามบินออรีย์ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ….นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังแวร์ซายส์ เพื่อเข้าชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป พระราชวังแวร์-ซายส์อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางกรุงปารีสไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะทาง 20 ก.ม. นำท่านเข้าชมความงดงามของห้องต่างๆ อาทิ ห้องอพอลโล ห้องฮอลล์ออฟมิลเล่อร์ ให้ท่านชมสวนพฤกษชาติของพระราชวัง ซึ่งจัดตกแต่งได้อย่างงดงามตระการตา อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่มหานครปารีส

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหรจีน

บ่าย ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีมากมาย อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ น้ำหอม เป็นต้น
นำท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง ระหว่างทางพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ *.*.*. อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่ *.*.*.
ที่พัก MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3ปารีส - ชมเมือแง - ล่องแม่น้ำแซนน์ - ดีจอง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ผ่านชมจัตุรัสคองคอร์ด ลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต, ชื่นชมกับถนนชองป์เอลิเซ่, ประตูชัย, ถ่ายภาพกับหอไอเฟล บริเวณจัตุรัสทรอคาเดโร ซึ่งเป็นจุดชมหอไอเฟลที่สวยที่สุด …ชมความสวยงามของนครปารีสด้วยการ ล่องเรือบาโตมูซ ท่านจะได้ชมความสวยงามของสองฝากฝั่งและสะพานที่ทอดตัวข้ามลำน้ำแซนด์ สะพานอเล็กซานเดอร์-หอไอเฟล-โบสถ์นอร์ทเธอดาม-พิพิธภัณฑ์ลุฟว์- กับบรรยากาศสุดโรแมนติค

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองดีจอง เมืองหลวงของแคว้นเบอร์กันดี อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตไวน์และโรงงานทำเนยแข็งที่มีชื่อเสียงอีกด้วย นำท่านนั่งรถผ่านย่านเมืองเก่าที่มีตึกรามบ้านช่องสวยงามคลาสสิค

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOLIDAY EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4ดีจอง-แองเกิ้ลเบิร์ก-ยอดเขาทิตลิต-ลูเซิร์น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก เมืองที่สวยงามที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาแอลป์ ให้ท่านได้ชมความสวยงามของตัวเมือง
หมายเหตุ : ท่านใดต้องการนั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ ยอดเขาทิตลิต ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 10,000 ฟีต กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ (ค่าขึ้นยอดเขาไม่รวมในค่าทัวร์ เริ่มต้น 32CHF – ยอดเขา = 92CHF

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) เป็นเมืองพักตากอากาศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในสวิสฯแต่ยังรักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างดี…นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสที่เสียชีวิต จากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส และชมสะพานคาเปล (KAPELLBRUCKE) ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้ามแม่น้ำ “รุซซ์” (REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดี สะพานนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายอย่างมากใน ค.ศ. 1993 แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง เช่น บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึกร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก IBIS STYLES HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5ไฮเดลเบิร์ก-โคโลญจน์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก เมืองที่สวยงามโรแมนติกที่มีแม่น้ำเนคการ์ไหลผ่าน นำท่านชมย่านเมืองเก่า สะพานเก่าข้ามแม่น้ำเน็คการ์ ท่านสามารถที่จะได้ถ่ายรูปกับปราสาทไฮเดลเบิร์กจากตัวสะพาน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองแฟรงทเฟิร์ท ศูนย์กลางเศรษฐกิจการเงิน การธนาคาร ให้ท่านได้ถ่ายรูป บริเวณย่านเมืองเก่า อาคารโรเมอร์, โบสถ์เซ็นต์ปอลด์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (KOLN) เมืองน้ำหอมโคโลญจน์ 4711 ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ อันยิ่งใหญ่

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ที่พัก MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 6โคโลญจน์-อัมสเตอร์ดัม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือประเทศที่แผ่นดินต่ำ ซึ่งพื้นดินต่ำกว่าระดับน้ำทะเล และสร้างเมืองโดยการทำเขื่อนกั้นน้ำตั้งแต่สมัยโบราณ และเป็นเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งอัมสเตอร์ดัม จะมีเกาะเล็กเกาะน้อยกว่า 70 เกาะ เกาะเหล่านี้แบ่งแยกออกจากกันโดยคลองที่มีความยาวทั้งสิ้นถึง 80 กิโลเมตร มีสะพานเชื่อมระหว่างคลองมากกว่า 1,000 สะพาน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ซานสคาน หมู่บ้านกังหันลม ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์ ชมโรงงานรองเท้าไม้ โรงงานทำชีส ที่มีชื่อเสียง ชม หมู่บ้านชาวประมง โวเลนดัม ถ่ายรูปกับหมู่บ้านอันสวยงามริมทะเลเหนือ
นำท่านเดินเล่นบริเวณย่านเรดไรท์สตรีท ซึ่งเป็นย่านการค้าเพศพาณิชแต่ถูกกฎหมาย คล้ายๆกับแหล่งพัฒพงษ์ที่กรุงเทพฯ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ที่พัก DORINT AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 7อัมสเตอร์ดัม - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร์ดัม ที่ท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอายและความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด …จากนั้นนำท่านสู่ สถาบันเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงของโลก

เที่ยง *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.
หมายเหตุ : การเข้าชมสวนเคอเค่นฮอฟ (สวนดอกไม้ทิวลิป) หนึ่งปีจะจัดหนึ่งครั้ง จะเริ่มจัดงานตั้งแต่วันที่ 22 March – 13 May 2018 ……
นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

21.50 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ EK150 / EK372

Day 8สุวรรณภูมิ

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ *.*.*.
18.55 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

จองทัวร์นี้
[contact-form-7 404 "Not Found"]
6วัน 4คืน

[JWTJJP36HB] HOKKAIDO-มะขามหวาน-เรือตัดน้ำแข็ง [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง32,900.-

-ล่องเรือตัดน้ำแข็ง (Garinko II)
-ชม คลองโอตารุ
-เที่ยวชมเมืองซัปโปโร
-ชมน้ำตกริวเซและน้ำตกกิงกะ

7วัน 5คืน

[PVCWY] WONDERFUL JORDAN [เม.ย.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง51,999.-

-ชมวิหารเทพีอาร์เทมิส
-ชมสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม
-เที่ยวชมเมืองเพตร้า
-ตะลุยทะเลทรายวาดิรัม

7วัน 4คืน

[PVCRJ] HABIBI JORDAN [เมษายน2561]

เริ่มต้นเพียง62,888.-

-แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน
-ชม ปราสาทโชบัคแห่งครูเสด
-เที่ยวชมนครเพตรา
-ตะลุยทะเลทรายวาดิรัม

5วัน 3คืน

[TTNXJ3] TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ [พ.ค.-ก.ค.61]

เริ่มต้นเพียง22,888.-

-เทศกาลชมดอกไม้ ณ ฮานาโนะมิโยโกะ
-สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ
-นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ
-ข้อปปิ้งชินจูกุ อาเมโยโกะและโอไดบะ