โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย) || 098-3411388 l 098-8483761 | 081-8204787 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

[VCEK16] ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ [ม.ค.-มี.ค.61]

(0 Review)
8วัน 5คืน
เริ่มต้นเพียง48,888.-
8วัน 5คืน
เริ่มต้นเพียง48,888.-

เที่ยวนครปารีส ชมหอไอเฟล
ขึ้นยอดเขาทิตลิส
เที่ยวแฟรงค์เฟิร์ต
ล่องเรือหลังคากระจก

ดาวน์โหลด PDF

Proceed Booking

เก็บไว้อ่านครั้งหน้า

Adding item to wishlist requires an account

93
รายละเอียดทัวร์

นครปารีส – หอไอเฟล – พระราชวังแวร์ซาย – ดีจอง – แองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส

ลูเซิร์น – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – แฟรงเฟิร์ท – อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลม

เขื่อนโวเลนดัม – ล่องเรือหลังคากระจก

ราคาและวันเดินทาง

25 ม.ค. – 1 ก.พ.61

27 ก.พ. – 6 มี.ค.61

16-23 มี.ค. 61

 

48,888.-

29 มี.ค. – 5 เม.ย.61

1-8 เม.ย.61

52,888.-

กำหนดการ

Day 1สนามบินสุวรรณภูมิ - ปารีส

18.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสารที่นั่งก่อนขึ้นเครื่อง

21.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยเที่ยวบินที่ EK371 / EK73

Day 2ปารีส – ชมเมือง

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ *.*.*.
09.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงสนามบินออรีย์ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ….นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังแวร์ซายส์ เพื่อเข้าชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป พระราชวังแวร์-ซายส์อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางกรุงปารีสไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะทาง 20 ก.ม. นำท่านเข้าชมความงดงามของห้องต่างๆ อาทิ ห้องอพอลโล ห้องฮอลล์ออฟมิลเล่อร์ ให้ท่านชมสวนพฤกษชาติของพระราชวัง ซึ่งจัดตกแต่งได้อย่างงดงามตระการตา อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่มหานครปารีส

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหรจีน

บ่าย ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีมากมาย อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ น้ำหอม เป็นต้น
นำท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง ระหว่างทางพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ *.*.*. อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่ *.*.*.
ที่พัก MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3ปารีส - ชมเมือแง - ล่องแม่น้ำแซนน์ - ดีจอง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ผ่านชมจัตุรัสคองคอร์ด ลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต, ชื่นชมกับถนนชองป์เอลิเซ่, ประตูชัย, ถ่ายภาพกับหอไอเฟล บริเวณจัตุรัสทรอคาเดโร ซึ่งเป็นจุดชมหอไอเฟลที่สวยที่สุด …ชมความสวยงามของนครปารีสด้วยการ ล่องเรือบาโตมูซ ท่านจะได้ชมความสวยงามของสองฝากฝั่งและสะพานที่ทอดตัวข้ามลำน้ำแซนด์ สะพานอเล็กซานเดอร์-หอไอเฟล-โบสถ์นอร์ทเธอดาม-พิพิธภัณฑ์ลุฟว์- กับบรรยากาศสุดโรแมนติค

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองดีจอง เมืองหลวงของแคว้นเบอร์กันดี อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตไวน์และโรงงานทำเนยแข็งที่มีชื่อเสียงอีกด้วย นำท่านนั่งรถผ่านย่านเมืองเก่าที่มีตึกรามบ้านช่องสวยงามคลาสสิค

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOLIDAY EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4ดีจอง-แองเกิ้ลเบิร์ก-ยอดเขาทิตลิต-ลูเซิร์น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก เมืองที่สวยงามที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาแอลป์ ให้ท่านได้ชมความสวยงามของตัวเมือง
หมายเหตุ : ท่านใดต้องการนั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ ยอดเขาทิตลิต ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 10,000 ฟีต กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ (ค่าขึ้นยอดเขาไม่รวมในค่าทัวร์ เริ่มต้น 32CHF – ยอดเขา = 92CHF

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) เป็นเมืองพักตากอากาศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในสวิสฯแต่ยังรักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างดี…นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสที่เสียชีวิต จากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส และชมสะพานคาเปล (KAPELLBRUCKE) ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้ามแม่น้ำ “รุซซ์” (REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดี สะพานนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายอย่างมากใน ค.ศ. 1993 แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง เช่น บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึกร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก IBIS STYLES HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5ไฮเดลเบิร์ก-โคโลญจน์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก เมืองที่สวยงามโรแมนติกที่มีแม่น้ำเนคการ์ไหลผ่าน นำท่านชมย่านเมืองเก่า สะพานเก่าข้ามแม่น้ำเน็คการ์ ท่านสามารถที่จะได้ถ่ายรูปกับปราสาทไฮเดลเบิร์กจากตัวสะพาน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองแฟรงทเฟิร์ท ศูนย์กลางเศรษฐกิจการเงิน การธนาคาร ให้ท่านได้ถ่ายรูป บริเวณย่านเมืองเก่า อาคารโรเมอร์, โบสถ์เซ็นต์ปอลด์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (KOLN) เมืองน้ำหอมโคโลญจน์ 4711 ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ อันยิ่งใหญ่

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ที่พัก MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 6โคโลญจน์-อัมสเตอร์ดัม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือประเทศที่แผ่นดินต่ำ ซึ่งพื้นดินต่ำกว่าระดับน้ำทะเล และสร้างเมืองโดยการทำเขื่อนกั้นน้ำตั้งแต่สมัยโบราณ และเป็นเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งอัมสเตอร์ดัม จะมีเกาะเล็กเกาะน้อยกว่า 70 เกาะ เกาะเหล่านี้แบ่งแยกออกจากกันโดยคลองที่มีความยาวทั้งสิ้นถึง 80 กิโลเมตร มีสะพานเชื่อมระหว่างคลองมากกว่า 1,000 สะพาน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ซานสคาน หมู่บ้านกังหันลม ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์ ชมโรงงานรองเท้าไม้ โรงงานทำชีส ที่มีชื่อเสียง ชม หมู่บ้านชาวประมง โวเลนดัม ถ่ายรูปกับหมู่บ้านอันสวยงามริมทะเลเหนือ
นำท่านเดินเล่นบริเวณย่านเรดไรท์สตรีท ซึ่งเป็นย่านการค้าเพศพาณิชแต่ถูกกฎหมาย คล้ายๆกับแหล่งพัฒพงษ์ที่กรุงเทพฯ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ที่พัก DORINT AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 7อัมสเตอร์ดัม - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร์ดัม ที่ท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอายและความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด …จากนั้นนำท่านสู่ สถาบันเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงของโลก

เที่ยง *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.
หมายเหตุ : การเข้าชมสวนเคอเค่นฮอฟ (สวนดอกไม้ทิวลิป) หนึ่งปีจะจัดหนึ่งครั้ง จะเริ่มจัดงานตั้งแต่วันที่ 22 March – 13 May 2018 ……
นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

21.50 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ EK150 / EK372

Day 8สุวรรณภูมิ

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ *.*.*.
18.55 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

จองทัวร์นี้



5วัน 3คืน

[ZETXJ] TOKYO STRONG STRONG [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง26,900.-

-เที่ยวชมวัดอาซากุสะ
-เที่ยวชมหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
-สนุกกับหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น
-ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ
-ช้อปปิ้งย่านดัง ย่านชินจุกุ

4วัน 3คืน

[ASTFD] ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ [พ.ย.60-ก.พ.61]

เริ่มต้นเพียง12,900.-

– ชม วัดเทียนมู่
– ล่องเรือมังกรที่แม่น้ำหอม
– ชมพระราชวังโบราณไดโนย
– ชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์

6วัน 3คืน

[ZETQR] ITALY GOOD PRICE [พ.ย.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง35,900.-

-ชมหอเอนปิซ่า สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า
-ชมโบสถ์ประจำเมืองบริเวณจัตุรัสดูโอโม่
-เที่ยวชมเมืองเก่าเซียน่า
-ชมสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม
-เที่ยวชมนครรัฐวาติกัน

3วัน 2คืน

DUSIT THANI MALDIVES [วันนี้ – มกราคม2561]

เริ่มต้นเพียง39,000.-

-อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
-ร่วมกิจกรรมต่างๆของทางรีสอร์ท
-ชมทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์