โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

[VCTEK10.4] เยอรมัน ออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี [ก.พ.-เม.ย.61]

(0 Review)
9วัน 6คืน
เริ่มต้นเพียง49,999.-
9วัน 6คืน
เริ่มต้นเพียง49,999.-

เที่ยวชมปราสาทนอยชวานสไตน์
เที่ยวชมเชสกี้คลุมลอฟ
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท ฮอลสตัท

คลิกชมรายละเอียด

Proceed Booking

เก็บไว้อ่านครั้งหน้า

Adding item to wishlist requires an account

313
ราคาและวันเดินทาง

17-25 ก.พ. / 24 ก.พ.–4 มี.ค.61
28 ก.พ.–8 มี.ค.61
3-11 มี.ค./ 17-25 มี.ค.61
31 มี.ค.–8 เม.ย.61

 

49,999.-

6-14 เม.ย. / 27 เม.ย.–5 พ.ค.61
28 เม.ย.–6 พ.ค.61

49,999.-

8-16 เม.ย. / 11-19 เม.ย.61
12-20 เม.ย. / 13-21 เม.ย.61

59,999.-

กำหนดการ

Day 1กรุงเทพฯ-มิวนิค

18.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9 โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวก

21.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 / EK053 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 0050-0400 *.*.*

Day 2มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน์

08.35 น. เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการและขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระต่างๆ เรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN) (161 กม.) นำท่านนั่งรถบัสท้องถิ่น (กรณีหิมะตกหนักรถไม่สามารถขึ้นได้นักท่องเที่ยวต้องเดินขึ้นเท่านั้น) ขึ้นสู่ปราสาทนอยชวานสไตน์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับความสวยงามของตัวปราสาทด้านหน้าซึ่งเป็นต้นแบบปราสาทของในดีสนีย์แลแนด์…

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองมิวนิค (MUNICH) (122 กม.) ที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ อย่างสวยงามคลาสสิคหรือทันสมัย อาทิ จัตุรัสมาเรียน(Marien Platz) ศูนย์รวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค ที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1867-1908 ซึ่งมีหอระฆังอันมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ตั้งอยู่ตัวหอคอย มีความสูงถึง 278 ฟุต ผ่านชมย่านสำคัญๆบนถนนแมกซิมิเลี่ยน สตราเซ่ ที่ตั้งของโอเปร่าเฮ้าส์ พิพิธภัณฑ์เรสซิเด้นท์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก MERCURE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

Day 3ซาลบูร์ก-ฮอลสตัท-เชสกี้คลุมลอฟ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองซาลบูร์ก (SALZBURG) (144 กม.) ประเทศออสเตรีย ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง เมื่อเราถึงเมืองซาลบูร์ก
นำท่าน ถ่ายรูปสวนมิราแบล ซึ่งเป็นสวนสวยประจำเมือง สวนมิราเบลในฉากต้นๆของภาพยนตร์อมตะก้องโลก “เรื่องเดอะซาวด์ออฟมิวสิค” แม้เวลาผ่านไปเนิ่นนานมากแต่สวนแห่งนี้มิได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด นำท่านชมเมืองซาลส์บวร์ก ที่มีชื่อเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่า จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1997 ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำซาลซัค (Salzach) และมีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูล์ฟกัง อามาเดอุส โมสาท ….นำท่านข้ามแม่น้ำซาลส์ซัคสู่ ย่านเมืองเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอลสตัท (HALLSTATT) (73 กม.) เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูปลาเท้าส์)

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า“ซี สตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลานและอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (221 กม.) เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของสาธารณรัฐเชก ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1993 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความสำคัญและโดดเด่นใน การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ทำให้องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992
จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับปราสาทคลุมลอฟ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา นำท่านชมเมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล ROZMBERK จนกลายมาเป็นของอาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรีย สุดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการปกครองของตระกูล SCHWARZENBERG และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยู่ในเส้นทางการค้าขายในอดีตและยังได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก OLD INN HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4คาโรวีวารี่ – ปราก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวีวารี (KARLORYVARY) (298 กม.) ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้าเทปล่า เป็นเมืองที่สวยงาม เต็มไปด้วยป่าไม้ และโด่งดังจากเรื่องราวของน้าแร่ร้อน
นำท่านเดินชมเมืองคาร์โลวารี หรือที่รู้จักในนาม เมืองน้ำแร่ เมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโบฮีเมีย ลักษณะเมืองอยู่ในหุบเขาสองฝั่งแม่น้าเทบลา ดินแดนแห่งนี้เป็นที่ค้นพบแหล่งน้าแร่ร้อนธรรมชาติ และมีบ่อน้าพุร้อนถึง 12 แห่ง ที่ร้อนที่สุด อยู่ในศูนย์นิทรรศการที่มีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในจัดแสดงสายน้าแร่ นักท่องเที่ยวสามารถชิมน้าแร่ด้วยถ้วยชิมเฉพาะพิเศษ ที่ทาจากพอร์ซเลนในเมืองนี้เท่านั้น เมืองนี้เป็นที่นิยมในการเข้าคอร์สสปา เพื่อรักษาสุขภาพ และยังมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม เหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็นอย่างยิ่ง อาทิ โบสถ์ของแมรี่ เมดิลีน และโบสถ์สไตล์รัสเซียนออร์ธอดอกซ์วิหารของเซนต์ปีเตอร์ และเซนต์ปอล อาคารก่อสร้างในสถาปัตยกรรม ทูโอดอร์ หรือหาซื้อเหล้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง BECHEROVKA โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตจากสมุนไพร เป็นของที่ระลึก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เป็ดโบฮีเมีย

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) (127 กม.) เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ปรากเป็นเมืองหลวง และเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค มีประชากรราวๆ 1.2 ล้านคน ใน ปี ค.ศ.1992 องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้ ปรากเป็นเมืองมรดกโลก นาท่านเดินเล่นย่าน จัตุรัสเมืองเก่า ที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไป ด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตัล ซึ่งโบฮีเมียคริสตัลนั้นเป็นที่รู้จักและให้การยอมรับกันทั่ว ยุโรปแม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆก็นิยมนาไปเป็นเครื่องประดับ หรือช่อโคมระย้าที่

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก DUO HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5ปราก - บาติสลาวา(สโลวาเกีย)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมความสวยงามด้านหน้าของปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทาการของคณะรัฐบาล นำท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็น 3 ตัวเมืองปรากที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำ ที่ท่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ที่ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆมากมาย รวมทั้งยอดโบสถ์ต่างๆอีกด้วยเดินผ่านเขตอุทยานที่สวยงาม ชมอาคารสำคัญๆ มากมาย จากนั้นนาท่านเข้าไปในเขตของตัวปราสาทที่มีมหาวิหารเซนต์วิตัส วิหารประจาราชวงศ์ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับด้วยกระจกสีสแตนกลาสอย่างสวยงาม นำท่านเดินลงจากปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามสู่สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวาสัญลักษณ์ที่สำคัญของปรากที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ชาร์ลสที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหล่าศิลปินต่างๆนาผลงานมาแสดงและขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงบาติสลาว่า (BRATISLAVA) (329 กม.) ประเทศสโลวัค ชมปราสาทแห่งบาติสลาว่า

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก IBIS BATISLAVA HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 6เวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุน - PARNDOF OUTLEET - บูดาเปสต์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรีย (184 กม.) เป็นนครหลวงแสนสวยของออสเตรีย และเป็นเมืองเกิดของ ท่านโยฮันส์ สเตราท์ บิดาแห่งเพลงเวียนนา วอลทซ์ที่โด่งดัง ชม อนุสาวรีย์ โยฮันส์ สเตราท์ ในสวนสาธารณะสตัทปาร์ค
นำท่านเข้าชมภายในห้องพระราชวังเชรินน์บรุนน์ (SCHOENBRUNNE) พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแต่งห้องประดับอยู่อย่างสวยงาม

นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเน่อร์สตราเซ่ ที่มีร้านค้าแบรนด์เนมมากมาย อย่างคริสตัลสวารอฟสกี้-หลุยส์วิตตอง ร้านนาฬิกา บรูคเชอเร่อสวิสเซอร์แลนด์ ฯลฯ และยังเป็นย่านใจกลางเมืองเก่าที่ท่านสามารถเดินชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นที่สร้างในสไตล์โกธิคที่งดงาม ..ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปราสาทฮอฟบวร์ก

เที่ยง อิสระกับการรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อมีเวลาช้อปปิ้งที่ ถนนคาร์ทเน่อสตาร์ทเซ่

บ่าย นำท่านสู่ PARNDOF OUTLET (48 กม.) ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ราคาถูกตามอัธยาศัย

ค่ำ *.*.*. อิสระกับการรับประทานอาหารค่ำ เพื่อมีเวลาช้อปปิ้งที่ OUTLET อย่างเต็มที่ *.*.*.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ (BUDAPEST) (196 กม.) เมืองที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้าดานูบแยกเป็นเมืองเก่า และเมืองใหม่ อันได้แก่เมือง บูดา และ เปสต์ อันเป็นที่มาของคำว่า “บูดาเปสต์” เจ้าของฉายา ปารีสแห่งตะวันออก
ที่พัก GOLDEN PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 7บูดาเปสต์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
(HALF DAY CITY TOUR IN BUDAPEST *.*.*. ไม่มีรถบริการช่วงบ่าย ต้องเดินทางกลับโรงแรมเองตามอัธยาศัย*.*.*.)
นำท่าน ชมบูดาเปสต์ เมืองที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้า โดยฝั่งดานูบแยกเป็นเมืองเก่าอยู่ฝั่งตะวันตกและฝั่งเปสต์เป็นเมืองใหม่อยู่ฝั่งตะวันออก ถ่ายรูปกับป้อม (FISHERMAN’S BASTION) ซึ่งป้อมปราการชาวประมง อนุสรณ์จากการสู้รบของชาวประมงกับพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสต์ ในช่วงปีค.ศ.1241 จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองได้
จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแมททิอัส (MATTHIAS CHURCH) โบสถ์เก่าแก่ที่ได้รับผลกระทบจากการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย ผ่านชมถนนเส้นที่สวยงามที่สุดของบูดาเปสต์ที่มีอาคารสวยงามหลายอาคาร นำท่านถ่ายรูปกับลานฮีโร่สแควร์ อนุสรณ์สถาน 1,000 ปี ของประเทศฮังการี
นำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำดานูบ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย

บ่าย ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ณ ถนน VACIUTCA (ท่านใดต้องการกลับโรงแรมก่อนหรือจะช้อปปิ้งวันนี้ตามอัธยาศัย) *.*.*. ไม่มีรถบริการช่วงบ่าย ต้องเดินทางกลับโรงแรมเองตามอัธยาศัย*.*.*.)

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก GOLDEN PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 8บูดาเปสต์ - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมทั้งเก็บสัมภาระ …นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

16.00 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK112/EK376
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 2320-0340 *.*.*.

Day 9สนามบินสุวรรณภูมิ

13.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

(ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

5วัน 3คืน

KOREA WONDERFUL SUMMER [พ.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง12,999.-

-เที่ยวสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ONE MOUNT
-ชมหมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก
-ชมพระราชวังชางด็อกกุง
-ช้อปปิ้งย่านเมียงดง ทงแดมุน

5วัน 3คืน

KOREA SUMMER IN MY HEART [พ.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง13,999.-

-เที่ยวชมหมู่บ้านเทพนิยาย ดงฮวามาอึล
-เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก
-ชมพระราชวังชางด็อกกุง โซลทาวเวอร์
-เที่ยวสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปปิ้งย่านเมียงดง

ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
4วัน 3คืน

ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า The Parician [มี.ค.-ก.ค.61]

เริ่มต้นเพียง13,999.-

-ชมเดอะเวเนเชี่ยน โบสถ์เซนต์ปอล
-ชมโชว์อันตระการตาด้วยแสง สี เสียง
-นมัสการเจ้าแม่กวนอิม วัดอาม่า
-แวะชมหอไอเฟล THE PARISIAN MACAO
-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน หลอวู่ กงเป่ย

TOKYO
5วัน 3คืน

TOKYO STRONG เทียนเมฆ [พ.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง23,999.-

-เที่ยวชมอุทยานฮาโกเน่ หุบเขาโอวาคุดานิ
-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ชมภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)
-ช้อปปิ้งชินจุกุ ชิบุย่า ถนนนาคามิเซ
-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์