โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

[GS25XJ] KOREA มาหานะเธอ ภาค 2 (ภาคต่อ) [เมษายน2561]

(0 Review)
5วัน 3คืน
เริ่มต้นเพียง14,888.-
5วัน 3คืน
เริ่มต้นเพียง14,888.-

-เที่ยวชมเกาะนามิ
-เที่ยวสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
-ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก”
-ช้อปปิ้งย่านเมียงดง ดิวตี้ ฟรี

คลิกชมรายละเอียด

Proceed Booking

เก็บไว้อ่านครั้งหน้า

Adding item to wishlist requires an account

95

รูปภาพ

กำหนดการ

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เกาหลีใต้ (อินชอน)

13.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ** ประเทศเกาหลีใต้ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง **

15.40 นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ 702
** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนขึ้นเครื่องบิน หรือ ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มได้บนเครื่องบิน **
** ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 15 นาที **
** สายการบิน Air Asia X ใช้เครื่องบิน Airbus A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง ลักษณะแถวที่นั่งจะเป็น 3-3-3 เนื่องจากตั๋วเป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป) ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีที่ลูกค้าเดินทางด้วยกัน สายการบินจะพยายามให้ได้นั่งด้วยกัน หรือ ให้ได้นั่งใกล้กันให้มากที่สุด **

23.05 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
** ตามเวลาท้องถิ่น เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา **
หลังทุกท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย

นำทุกท่านเดินท่านเดินทางข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยอจอง หรือ สะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42 ก.ม. และ มียอดโดมสูง 107 เมตร ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามยิ่งใหญ่ยามค่ำคืน นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

บริการอาหารว่าง คิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) และ นมกล้วย

ที่พัก Incheon Hotel Area หรือเทียบเท่า

วันที่ 2

เมืองชุนชอน - เกาะนามิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก”

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน (Chuncheon) จังหวัดคังว็อน ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวันออก 63 กิโลเมตร

นำท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ (Nami Island) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีใต้ เกาะนามิ มีรูปร่างเหมือนใบไม้ลอยน้ำ เป็นเกาะกลางแม่น้ำฮัน ซึ่งเกิดจากการสร้างเขื่อนช็องพย็อง โด่งดังจากซีรีส์เรื่องเพลงรักในสายลมหนาว (The Winter Love Sonata) ซึ่งใช้เกาะนามีเป็นสถานที่ถ่ายทำ เกาะนามิได้ชื่อตามนายพลนามิ ที่รับราชการตั้งแต่อายุ 17 ปี บิดาอยู่ในตระกูลสูงศักดิ์ ส่วนมารดาเป็นเจ้าฟ้าหญิง เขานำทัพกวาดล้างจลาจลในพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศได้ทั้งหมด และได้รับตำแหน่งสูงเมื่อยังมีอายุเพียง 26 ปี แต่หลังจากเปลี่ยนรัชกาลใหม่ เขาก็ถูกใส่ร้ายว่าเป็นกบฏ และถูกประหารชีวิตพร้อมกับมารดาและพวกรวม 25 คน ต่อมาหลังผลัดเปลี่ยนรัชกาลใหม่อีกครั้ง ได้มีการพิสูจน์พบว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดล้วนเป็นเท็จ เขาจึงได้รับคืนยศถาบรรดาศักดิ์ดังเดิม เกาะแห่งนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามไปด้วยต้นเกาลัดและทิวสนเรียงราย ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะมีเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้ต่างเปลี่ยนเป็นสีแดงสวยงาม และมีสุสานของนายพลนามี ซึ่งยังคงตั้งอยู่ ณ เกาะแห่งนี้

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ทัลคาลบี (ไก่ผัดซอสบารบีคิว)

นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Everland) เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่บนทำเลที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา ในเมืองยงอิน ทางตอนใต้ของเมืองโซล ได้รับการขนานนามว่าเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ที่นี่ถูกออกแบบให้แตกต่างกันในแต่ละโซน ได้แก่ สวนสัตว์ , Global Fair , European Adventure , Magic Land , American Adventure และEver land Speedway นอกจากนี้ยังมีสวนสี่ฤดู ซึ่งปลูกดอกไม้ประจำในแต่ละฤดูกาล และมีการตกแต่งสวนสนุกให้เข้ากับบรรยากาศของเทศกาลนั้นๆ โดยมีบริษัทซัมซุง เป็นเจ้าของ ผู้บริหารจัดการสวนสนุกแห่งนี้ ดังนั้นความยิ่งใหญ่ตระการตา และ ปลอดภัย ไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอน

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ (Kim Chi School) เพื่อให้ท่านเรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจิของชาวเกาหลี กิมจิเป็นอาหารเกาหลีประเภทผักดองที่อาศัยภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี ด้วยการหมักพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื้อ เป็นเครื่องเคียง และยังนำไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบันกิมจิมีมากกว่า 187 ชนิด ส่วนใหญ่แล้วจะมีรสเผ็ด เปรี้ยว และมีกลิ่นฉุน

พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” (Hanbok) และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู Pork Kalbi (หมูย่างเกาหลีต้นตำรับ)
ที่พัก Galaxy Hotel , Seoul หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - ถนนยออิโด - พระราชวังถ็อกซูกุง - ศูนย์รวมเครื่องสาอางค์แบรนด์ดังเกาหลี - ดิวตี้ ฟรี - เอ็น โซล ทาวเวอร์ - ย่านเมียงดง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine) เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ามันสน มีสรรคุณช่วยบารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายได้เป็นอย่างดี

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล (Ginseng) เหตุผลที่เรียกว่าศูนย์โสมแห่งรัฐบาล เพราะโสมทุกชนิดที่นี่จะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตราฐานของรัฐบาล ซึ่งแน่นอนว่าได้รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุดในโลก มีชื่อเสียงที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่าประเทศไทยถึง 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบำรุงร่างกายหรือสามารถซื้อเป็นของฝากจากประเทศเกาหลีใต้ก็ได้
นำท่านผ่านชม ถนนยออิโด (Yeouido Road) ถนนยออิโดเป็นสวนสาธารณะเก่าแก่อยู่ในกรุงโซล เป็นที่พักผ่อนยอดฮิตของชาวกรุงโซล และยังเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญแห่งหนึ่ง เนื่องจากเป็นที่ตั้งของตึกสำนักงานสำคัญๆ ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ อุตสาหกรรมธุรกิจขนาดต่างๆมากมาย ตั้งเรียงรายอยู่บนถนนยออีโด และในทุกๆปีเมี่อฤดูใบไม้ผลิเริ่มต้น ช่วงประมาณกลางเดือนเมษายน จะมีจัด “เทศกาลดอกซากุระ” หรือ ดอกเชอร์รี่บาน ดอกซากุระ หรือภาษาเกาหลีเรียกว่า “โพกก” / “พอดกด” ที่ปลูกไว้ 2 ข้างทางเป็นแนวยาวตลอดถนน รวมแล้วน่าจะพันกว่าต้นได้ จะพร้อมใจกันออกดอกสีขาวอมชมพูอ่อนๆ ตลอดเส้นทาง เหมือนอุโมงค์ดอกซากุระเลยก็ว่าได้ คนเกาหลีและชาติอื่นๆก็นิยมมากันเที่ยวชมกันอย่างไม่ขาดสาย บริเวณ ถนนยออีโด (Yeouido’s Streets) ยาวประมาณ 5.7 กิโลเมตร
** ปกติทุกๆปี ดอกซากุระจะเริ่มบานประมาณช่วงวันที่ 8-15 เมษายน การบานของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ หากดอกซากุระไม่บาน หรือบานไม่เต็มที่ หรือ บานและร่วงไปบ้างบางส่วน ทางบริษัทขออนุญาตปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม และไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ท่านส่วนใดได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น **
นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังถ็อกซูกุง (Deoksugung Palace) ตั้งอยู่ที่หัวมุมสี่แยกใจกลางเมืองของกรุงโซล เป็นพระราชวังที่เล็กที่สุดในบรรดา 5 พระราชวังของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นเพียงพระราชวังแห่งเดียวที่ล้อมรอบด้วยอาคารสไตล์ตะวันตกที่เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของทิวทัศน์ได้ มีจุดเด่นคืออาคารภายในพระราชวังนั้นเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตกได้อย่างงดงามลงตัว

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม

นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสาอางค์แบรนด์ดังเกาหลี (Cosmetic Gallery) เช่น Water Drop (ครีมน้ำแตก) , Snail Cream (ครีมเมือกหอยทาก) , Botox (โบท็อกซ์) , Aloe Vera Product (ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ว่านหางจรเข้) เป็นต้น
นำท่านเดินทางสู่ ดิวตี้ ฟรี (Duty Free) เป็นศูนย์รวมร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล ให้ได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำแบบ New Collection ! มากมาย เช่น นาฬิกา , แว่นตา , เครื่องสาอาง , กระเป๋า , กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้อได้อย่างเต็มที่ เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังกว่า 250 แบรนด์ ทั้งเครื่องสำอางค์ , น้ำหอม , กระเป๋า , สินค้าแฟชั่นต่างๆ เช่น Chanel , Gucci , Louis Vuitton , Hermes , MCM , Dior , Fendi , Loewe , Prada , Miu Miu , Celine , Givenchy , Bally , Bottega Veneta เป็นต้น ไม่ได้มีแค่เพียงสินค้าจากแบรนด์ต่างประเทศเท่านั้น สินค้าแบรนด์เกาหลีก็มีให้เลือกหลากหลายไม่แพ้กัน ราคาก็ถูกกว่าร้านค้าด้านนอกและบางยี่ห้อก็ถูกกว่าในประเทศไทยอีกด้วย หากจะเข้าไปช้อปปิ้งกันที่ห้างแห่งนี้ ให้พกพาสปอร์ตและข้อมูลตั๋วเครื่องบินไปด้วยเพราะต้องใช้ในการซื้อสินค้า

นำท่านเดินทางสู่ เอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (N Seoul Tower) 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ําฮันกัง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่สุดแสนจะโรแมนติก ไม่ว่าจะเป็นยามกลางวันหรือกลางคืน และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ที่นี่ยังคงได้รับความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานที่คล้องกุญแจคู่รักที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว และชาวเกาหลี โดยมีความเชื่อว่าหากได้มาคล้องกุญแจด้วยกันที่นี่ และโยนลูกกุญแจลงไปจะทำให้รักกันมั่นคง ยืนยาว ตราบนานเท่านาน ** ยังไม่รวมค่า ขึ้นลิฟท์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจ คู่รักสำหรับคล้อง **
นำท่านเดินทางสู่ ย่านเมียงดง (Myeong-dong) เปรียบเสมือนย่านสยามสแควร์บ้านเรา เมียงดงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลีชั้นนํา ซึ่งในแต่ละวันจะ มีวัยรุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายทั้งเสื้อผ้า , รองเท้า , กระเป๋า , เครื่องสําอางซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีของคนไทย เช่นLaneige , Etude House , IIope , Charmzone , Skin food , The Face Shop เป็นต้น เครื่องประดับ , ซีดีเพลง , วีซีดี , ดีวีดีหนังและซีรีย์ที่ฮิตตลอด จนไปถึงของที่ระลึกที่มีรูปดารานักแสดงคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้า

อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

ที่พัก Galaxy Hotel , Seoul หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - พาจู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน - เกาหลีใต้ (อินชอน)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู (Raisin Tree) ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรฮ็อกเกตนามูนี้ เป็นที่นิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา
นำท่านเดินทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส (Amethyst Factotory) แดนเกาหลีเป็นแดนของ พลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนําโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงเข้ม (ม่วงไวน์) มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจับตาเมื่อมาทําเป็นแหวน จี้ ต่างหู และ สร้อยข้อมือ เป็นหินที่มีพลังในการบำบัดทั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู้สวมใส่ ขจัดความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและนำโชค สามารถปกป้องคุ้มครองผู้สวมใส่ได้

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ (Trick Eye Museum) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่จัดขึ้นแบบพิพิธภัณฑ์แกลเลอรี่ศิลปะและภาพวาด ที่สร้างขึ้นโดย “ตร็องป์ L’Oeil” คือเทคนิคงานศิลปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนที่จะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมือนหอศิลป์ทั่วไป นักท่องเที่ยวจะตื่นตาตื่นใจกับภาพวาดแนว 3D ที่เสมือนว่าได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในรูปภาพนั้นๆ ทำให้นักท่องเที่ยวเพลินเพลินสนุกสนาน ไม่มีเบื่อ ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะยอดนิยมของชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยว เพราะไม่เพียงแต่เป็นพิพิธภัณฑ์หอศิลปะภาพวาดสามมิติแล้ว ยังได้เปิดโซนใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆไม่ซ้ำใครกับ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง (Ice Museum) ซึ่งเป็นการจำลองเมืองน้ำแข็งขึ้นมา เป็นศิลปะการแกะสลักน้ำแข็งแบบไม่ธรรมดา หากแต่เป็นการจำลองเป็นเมืองน้ำแข็งเหมือนจริงมากที่สุด และยังเอาใจเด็กๆด้วยการสร้างสไลเดอร์น้ำแข็งอีกทั้งยังมีกิจกรรมและโซนต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้โดยไม่มีเบื่อ เช่น นั่งรถลากกวางรูดอร์ฟ ถ่ายรูปคู่กับคุณลุงซานต้าน้ำแข็ง และถ่ายรูปกับบรรดานกแพนกวินน้ำแข็งทั้งหลาย สำรวจถ้ำน้ำแข็ง เอสกิโม เยี่ยมชมปราสาทน้ำแข็ง มีจุดชมวิวบนกำแพงเมืองน้ำแข็ง โรงแรมที่สร้างจำลองขึ้นจากการแกะสลักจากน้ำแข็งทั้งหมด ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถตื่นตาตื่นใจและสัมผัสกับความหนาวอุณหภูมิติดลบมากกว่า 5 องศา

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู Jimdak (ไก่ผัดวุ้นเส้น)

นำท่านเดินทางสู่ พาจู พรีเมียม เอาท์เล็ต (Paju Premium Outlet) เอ้าเล็ทที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีซึ่งมีร้านค้าหลากหลายกว่า 165 ร้านค้าและมีสินค้า Brand name ชื่อดังต่างๆมากมายอาทิเช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Etude
นำท่านเดินทางสู่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน ให้ท่านได้เลือกซื้อช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ , กิมจิ , เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) , ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) และ นมกล้วย เป็นต้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

วันที่ 5

เกาหลีใต้ (อินชอน) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

00.20 นำท่านเดินทางสู่ ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ 703 ** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนขึ้นเครื่องบิน หรือ ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มได้บนเครื่องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง **

04.50 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป และ กลับตามรายการที่ระบุ ชั้น Economy Class รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการ Upgrade เป็น Business Class กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงหักค่าตั๋วชั้น Economy Class ตามที่ระบุในรายการ
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ
 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามกำหนดการณ์เต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน โดยอ้างอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินใบใหญ่ ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ สายการบิน Jin Air คือ อนุญาตให้ผู้เดินทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม เท่านั้น และ สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง มีน้ำหนักไม่เกิน 12 กิโลกรัม เท่านั้น
 ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
× ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
× ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 40,000 วอน (หรือเป็นเงินไทย ประมาณ 1,400 บาท) / ทริป / ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน (รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่) ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

เงื่อนไขการจองและชำระเงิน

 กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 45 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำครั้ง ที่ 1 ท่านละ 10,000 บาท หลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 1 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ ชำระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นจะต้องทำจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ
 กรณีลูกค้าทำการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100%
 ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
• หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งโดยอัตโนมัติให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
• หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
• เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
• หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาเอกสาร หลักฐานการชำระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้จอง โปรแกรมที่เดินทาง , พีเรียดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ์ , อีเมล หรือ ไลน์ ที่ท่านสะดวก
• ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางจำเป็นจะต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มีรูปถ่าย และ ข้อมูลผู้เดินทางครบถ้วนชัดเจน โดยลงลายมือชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรียดวันเดินทาง , ในคณะของท่านมีใครบ้าง , เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกให้ติดต่อกรณีที่ท่านไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มีรูปถ่าย และ ข้อมูลผู้เดินทาง ครบถ้วนชัดเจนมาให้ทางบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ – นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินหรือ บัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขสำคัญที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง

– คณะเดินทางจำเป็นต้องมีขึ้นต่ำ 25 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ กรุณาอย่าเพิ่งคอนเฟิร์มลางาน
– ฤดูหนาวใน ประเทศเกาหลีใต้ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็ว สี่โมงเย็นก็มืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1 ช.ม. เดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควรจะมี เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างจ้าสะท้อนเข้าตา อาจทำให้เคืองตาได้
– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง , สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
– หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ผู้เดินทางทุกท่าน จะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า สำหรับประทับตราที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง
– เนื่องจากการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วนที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ
– กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระเรียบร้อยแล้ว
– หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ตของท่านชำรุด เช่น เปียกน้ำ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของท่านให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง กรณีชำรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่ออกตั๋วเครื่องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและขั้นตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็นสำคัญ
– เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตั๋วเครื่องบิน เป็นตั๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุ๊ป) ราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
– ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป – กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ
– เกี่ยวกับการจัดที่นั่งบนเครื่องบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ทางบริษัทจะพยายามให้ท่านที่มาด้วยกัน ได้นั่งด้วยกัน อย่างที่ดีสุด
– กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้ หมายถึง เรียกเงินคืนได้บางส่วน) ผู้เดินทางจำเป็นจะต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
– ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรือ อาจอยู่คนละชั้น คนละอาคารกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับระบบการจัดการของโรงแรม
– โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
– กรณีที่ท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน
– หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว
– บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง
 กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

– ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
– บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
– บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
– เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
– รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
– กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
– มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
– กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว อาจไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือ หากมีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด
– บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน โดยเริ่มแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันสุดท้าย ของการเดินทาง

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
6วัน 4คืน

[ZETXJ05]HOKKAIDO ROMANCE [เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง36,999.-

-เที่ยวชมเมืองโอตารุ ซัปโปโร
-สัมผัสความสวยงามของ บ่อน้ำสีฟ้า
-ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ต ทานุกิโคจิ
-เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
6วัน 4คืน

[ZETXJ14] All STAR FLORA BLOOM IN HOKKAIDO [มิ.ย.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง30,999.-

-เที่ยวโทมิตะ ฟาร์ม ชมดอกไม้หลากสีสัน
-เที่ยวชมสวนชิกิไซโนะโอกะ
-เที่ยวชมเมืองโอตารุ ซัปโปโร
-ช้อปปิ้งที่มิตซุย เอ้าท์เล็ต ทานุกิโคจิ

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
5วัน 3คืน

[ZETXJ13] All STAR FLORES IN HOKKAIDO [มิ.ย.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง29,999.-

-เที่ยวชมสวนชิกิไซโนะโอกะ
-ชมความสวยงามของ บ่อน้ำสีฟ้า
-เที่ยวชมเมืองโอตารุ ศาลเจ้าฮอกไกโด
-ช้อปปิ้งที่มิตซุย เอ้าท์เล็ต ทานุกิโคจิ

10วัน 7คืน

[CSTTG07]BEAUTIFUL ROMANCE ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี[พ.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง69,900.-

-ชมพระราชวังเชินบรุนน์
-ฮัลสตัทหมู่บ้านมรดกโลก
-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า