โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

[EGTTK1] DELIGHT TURKEY [2-10 พฤษภาคม 2561]

(0 Review)
9วัน 6คืน
เริ่มต้นเพียง46,900.-
9วัน 6คืน
เริ่มต้นเพียง46,900.-

-เที่ยวชมเมืองอิสตันบูล
-ชมดอกไม้ทิปลิป 1 ปี มีครั้งเดียว
-พักโรงแรมถ้ำ เมืองคัปปาโดเกีย
-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

คลิกชมรายละเอียด

Proceed Booking

เก็บไว้อ่านครั้งหน้า

Adding item to wishlist requires an account

18

รูปภาพ

กำหนดการ

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

20.00 น.  พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน S ประตู 9 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ รับเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง กรุณาสังเกตุป้าย DELIGHT TURKEY

23.00 น. ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบิน TK 69 (บินตรง) 10 ช.ม

วันที่ 2

เมืองอิสตันบูล– เมืองชานัคคาเล่

05.20 น. ถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล Istanbul นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร(เวลาประเทศตุรกีช้ากว่าประเทศไทย 4 ชม.)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารอาหาร

นำท่านชม เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งทำให้อิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย) นำท่านชม สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหร่าสีน้ำเงินเป็นเพราะเขาใช้กระเบื้องสีน้ำเงินในการตกแต่งภายใน ซึ่งทำเป็นลายดอกไม้ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชั่น ทิวลิป เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทำพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าที่นครเมกกะ

นำท่านเข้าชม พระราชวังทอปกาปิ Topkapi Palace สร้างในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 หรือ เมห์เมตผู้พิชิต ภายหลังที่ทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเปิล หรือ อิสตันบูลในปัจจุบันได้แล้ว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมัน จึงโปรดให้มีการสร้างพระราชวังนี้ขึ้นเป็นที่ประทับอย่างถาวร พระราชวังทอปกาปึนี้มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กินเนื้อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วยกำแพงสูงตามแนวฝั่งทะเลมาร์มาร่า ซึ่งภายในพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล้ำค่า อาทิเช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่านในแต่ละยุคสมัย
นำท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia เป็นศิลปะแบบไบแซนไทม์ ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ สร้างขึ้นสมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน ของจักรวรรดิไบแซนไทม์ เดิมใช้เป็นโบสถ์คริสต์แต่หลังจากจักรวรรดิออตโตมันเข้ามาปกครองจึงได้ เปลี่ยนโบสถ์ดังกล่าวมาเป็นมัสยิด แต่ได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในสมัย เคมาล อะตาเติร์ก หลังจากที่เป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์เป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมัสยิดของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามและความยิ่งใหญ่ ภายในมีภาพประดับโมเสกทองที่สมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่มีต่อคริสต์ศาสนา

นำท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพื่อใช้เป็นที่แสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมืองต่อมาในสมัยของจักรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพื่อใช้เป็นที่จัดแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ของชาวเมืองต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดรมได้รับการขยายให้กว้างขึ้น ตรงกลางเป็นที่ตั้งแสดงประติมากรรมต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่จัดงานพิธี แต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพื้นที่ลานด้านหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์เมต ซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาโอเบลิกส์ 3 ต้น คือ เสาที่สร้างในอียิปต์ เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ตุตโมซิสที่ 3 ถูกนำกลับมาไว้ที่อิสตันบูล เสาต้นที่สอง คือ เสางู และเสาต้นที่สาม คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7

เที่ยง  รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) ระยะทางประมาณ 363กม.4-5 ชม ตั้งอยู่ริมทะเลมาร์มาร่าและติดกับทะเลอีเจียน ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยว เพราะว่ามีซากโบราณสถานที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยโรมันหลายแห่ง ห่างจากอิสตันบูล ด้วยการเดินทางทางรถยนต์ประมาณ 4 ชั่วโมง ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามของขุนเขาสลับกับรถวิ่งชายทะเล ผ่านบ้านเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐี ปศุสัตว์ แปลงการเกษตรเมืองถึง ท่าเรือ ณ เมืองอีเซียบัทแล้วนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara ชมทิวทัศน์ทั้งสองข้างและพระอาทิตย์ตก ณ ทะเลอีเจียน และขึ้นฝั่งที่ เมืองชานัคคาเล่ มีชื่อเดิมว่า BOGAZI หรือ HELLESPONT มีความยาว 65 กิโลเมตร ส่วนที่แคบที่สุดกว้าง 1.3 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนจุดแคบที่สุดของช่องแคบดาร์ดาแนล บนฝั่งของ 2 ทะเลคือ มาร์มาราและอีเจี้ยน ทิศใต้ของเมืองเป็นที่ตั้งของกรุงทรอย นำท่านข้ามฟากสู่ เมืองชานัคคาเล่ Canakkale (ใช้เวลานั่งเรือ ประมาณ 45 นาที)

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 พักโรงแรม IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

เมืองชานัคคาเล่ - กรุงทรอย – เมืองเพอร์กามัม- วิหารอะโครโปลิส –เมืองคูซาดาซึ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์ ณ โรงแรม – เช็คเอ้าท์

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองทรอย (Troy) ชม เมืองทรอย ที่มีชื่อเสียงมาแต่ในอดีตที่ถูกสร้าง ขึ้นมาประมาณ 4,000 ปีมาแล้ว ซึ่งในอดีตผู้คนส่วนมากคิดว่าเป็นนิยายที่แต่งขึ้นมาและนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ แต่ในศตวรรษที่19 ได้มีการขุดค้นและพบซากเมืองโบราณที่เป็นเมืองทรอยในอดีต นำท่านไปชมความสวยงามของม้าไม้ ที่เป็นต้นแบบ ซึ่งถูกนำมาใช้ในการทำสงครามและเหลือไว้เมื่อปี 1,000-700 ก่อนคริสตกาล
ตำนานกรุงทรอย Troy ” สงครามเมืองทรอย และกลยุทธ์ม้าไม้บันลือโลก “ชม ม้าไม้แห่งกรุงทรอย Wooden Horse of Troy ม้าไม้แห่งกรุงทรอย สร้างขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่หลงใหลในมหากาพย์อีเลียดได้เห็นด้วยตาของตนเองอีกด้วย“ม้าไม้เมืองทรอย” สงครามกรุงทรอย หรืออาจรู้จักกันในชื่อ สงครามม้าไม้ เป็นสงครามที่สำคัญตำนานของกรีก และเป็นสงครามระหว่างกองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอย หลังจากที่ปารีสแห่งทอยได้ลักพาตัวเฮเลนซึ่งเป็นภรรยาของเมนนิลิอัสกษัตริย์ของสปาร์ตาในขณะนั้น สงครามเมืองทรอยถูกเล่าผ่านงานเขียนที่สำคัญสองเรื่องของกรีกคืออีเลียดและโอดิสซีย์ โดยอีเลียดเล่าเรื่องราวตั้งแต่ปีที่สิบจนถึงสิ้นสุดสงคราม ส่วนโอดิสซีย์เล่าเรื่องราวหลังจากสงครามจบสิ้นหลังจากสู้รบกันเป็นเวลาสิบปีกองทัพกรีกก็ได้คิดแผนการที่จะตีกรุงทรอยโดยการสร้างม้าไม้จำลองขนาดยักษ์ที่เรียกว่าม้าไม้เมืองทรอยโดยทหารกรีกได้เข้าไปซ่อนตัวอยู่ในม้าโทรจัน แล้วก็ทำการเข็นไปไว้หน้ากรุงทรอยเหมือนเป็นของขวัญและสัญลักษณ์ว่าชาวกรีกยอมแพ้สงคราม และได้ถอยทัพออกห่างจากเมืองทรอยชาวทรอยเมื่อเห็นม้าโทรจัน ก็ต่างยินดีว่ากองทัพกรีกได้ถอยทัพไปแล้วก็ทำการเข็นม้าโทรจันเข้ามาในเมือง แล้วทำการเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่ เมื่อชาวทรอยนอนหลับกันหมดทหารกรีกที่ซ่อนตัวอยู่ ก็ออกมาจากม้าโทรจัน แล้วทำการเปิดประตูเมืองให้กองทัพกรีกเข้ามาในเมืองแล้วก็สามารถยึดเมืองทรอยได้ ก่อนที่จะทำการเผาเมืองทรอยทิ้ง ซึ่งเป็นสาเหตุให้เหล่าเทพไม่พอใจและทำการกลั่นแกล้งไม่ให้ชาวกรีกได้กลับบ้านเมืองอย่างปลอดภัย ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เล่าอยู่ในโอดิสซีย์

นำท่านออกเดินทางไปยังเมืองเพอร์กามัม (Pergamum) ระยะทางประมาณ 191กม.เดินทางประมาณ2-3 ชม. ตั้งอยู่ในบริเวณอะนาโตเลีย ซึ่งเป็นเมืองโบราณของกรีกที่มีความสำคัญของพวกเฮเลนนิสติกในราวปี 281-133 ก่อนคริสตกาลของราชวงศ์แอทตาลิด ซึ่งในปัจจุบันนี้มีเมืองเบอร์กามาตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณนี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านนั่งกระเช้าสู่ด้านบนของยอดเขาโรงละครที่ชันที่สุดในโลกซึ่งจุผู้ชมได้ถึง10,000 คน ชมซากโบราณสถานที่ยังคงความสวยงามของอะโครโปลิส (Acropolis) ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่พวกกรีกเข้ามาปกครองที่บริเวณนั้นและมีความเจริญรุ่งเรืองที่เมืองเพอร์กามัมและถัดไปในจะเป็นบริเวณ วิหารเทพเจ้าซุส หรือ เซอุส ตั้งอยู่ซึ่งรูปปั้นเทพเจ้าซุสแห่งนี้ปัจจุบันนี้เหลือแต่ส่วนฐานเท่านั้น แท่นบูชาถูกนำไปเก็บในพิพิธภัณฑ์แปร์กามันที่กรุงเบอร์ลินในศตวรรษที่ 19
เดินทางสู่เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) ระยะทางประมาณ 408 กม.ประมาณ 5 ชม. เมืองคูซาดาซี แปลว่า “เกาะนก” ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกี ติดกับชายฝั่งทะเลอีเจียน เป็นท่าเรือสำคัญ เรือที่ล่องทะเลอีเจียนจอดที่คูซาดาซึเพื่อให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวเมืองเอเฟซุส นอกจากนี้ ยังเป็นเมืองตากอากาศและเล่นกีฬาทางน้ำที่นิยมแพร่หลาย ทั้งยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่ออีกด้วย…จากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักโรงแรม ROYAL PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

บ้านพระแม่มารี –เมืองเอฟฟิซุส- เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองปามุคคาเล่

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์ ณ โรงแรม – เช็คเอ้าท์

08.00 น. ท่านเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี(House Of The Virgin Mary) เล่ากันว่าพระแม่เสด็จมาเอฟิซุสกับนักบุญจอห์นในปีค.ศ.37และ48และสิ้นพระชนม์ลงที่นี่ปัจจุบันที่นี่ถูกเปลี่ยนเป็นโรงสวด ภายในมีรูปบูชาที่เล่าลือกันว่ามีอำนาจในการรักษาโรคได้ พวกชาวกรีกออร์โธด็อกซ์จะมาชุมนุมกันที่โรงสวดในวันที่ 15 สิงหาคม เพื่อฉลองเทศกาลพระแม่มารีเสด็จสู่สวรรค์ สำนักวาติกันถือว่าที่นี่เป็นอารามแห่งหนึ่ง
นำท่านชมศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้อหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้า

จากนั้น นำท่าน ชมเมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีที่สุดเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Ionian) จากกรีก ซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมืองขึ้นที่นี่เมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิซุส ขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นำท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อ สมัย 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้ เช่น คอนเสิร์ตของฮูลิโอ อิงเกลเซียส นำท่านชมห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ำให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ ชมบ้านเศรษฐีในสมัยก่อนที่ประดับ ตกแต่งด้วยกระเบื้องหลากสีปูพื้นอย่างสวยงาม ห้องสมุดโบราณที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติคที่มีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale ระยะทางประมาณ 198 กม. เดินทางประมาณ 2-3 ชม.
“ปามุคคาเล่” ถือเป็นความมหัศจรรย์พันลึกของธรรมชาติอย่างหนึ่ง ซึ่งเกิดจากธารน้ำแร่ร้อนที่ไหลมาจากภูเขาทางทิศเหนือ ผ่านมายังบริเวณนี้เป็นชั่วนาตาปีนับพันปี น้ำแร่ร้อนสายนี้มีส่วนผสมของแคลเซียมอ๊อกไซด์หรือแร่เกลือชนิดหนึ่งที่ผมเห็นแล้วก็อดนึกถึงดินสอพองในบ้านเราไม่ได้ น้ำแร่ที่นี่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส เมื่อน้ำแร่เย็นตัวลงได้ตกผลึกเป็นสีขาวโพลนปกคลุมเขาทั้งลูกเมื่อมองไกลๆหลายคนที่ไม่รู้จักมาก่อนอาจนึกว่าเป็นภูเขาหิมะ…..เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีก ก่อนที่จะไหลลงสู่หน้าผา ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆ หลายชั้น และผลจาการแข็งตัวของแคลเซียมทำให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาวซึ่งมีความงดงามมาก

เย็น นำท่านเดินทางถึงเมืองปามุคคาเล่ นำท่านชมปราสาทปุยฝ้าย Cotton Castle มหัศจรรย์ ปราสาทปุยฝ้ายแห่งตุรกีเมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อน ที่ซึ่งในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ำพุร้อนดังกล่าวสามารถรักษาโรคได้ จึงได้สร้างเมืองโบราณ “ฮีราโพลีส”(Hierapolis) ตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นในราว190 ปีก่อนคริสกาลใกล้ๆกับธารน้ำแร่ที่เป็นต้นธารแห่งปามุคคาเล่ โดยพระเจ้า Eumenes ที่ 2 ในช่วงศตวรรษที่ 2-3 เมืองฮีราโพลีสเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด ก่อนจะล่มสลายในศตวรรษที่ 7 จากการโจมตีของอาหรับ..อิสระให้ท่านลงแช่งเท้า หรือ ถ่ายรูปตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย…จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักโรงแรม PAM THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5

เมืองคอนย่า –พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คาราวานสไลน์ - เมืองคัปปาโดเกีย

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์ ณ โรงแรม – เช็คเอ้าท์

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) ระยะทางประมาณ 399 กม. เดินทาประมาณ 4-5 ชม.
เมืองคอนย่าซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุคในช่วงปี ค.ศ.1071-1308 ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกีหรือที่ยุคนั้นเรียกอนาโตเลียเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศ รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของภูมิภาคแถบนี้อีกด้วยท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทาง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum) หรือสำนักลมวน เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลดดิน รูบี ซึ่งเชื่อกันว่าชายคนนี้เป็นผู้วิเศษของศาสนาอิสลามหรือเรียกได้ว่าเป็นผู้ชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสต์ให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามโดยมีพื้นฐานอยู่บนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ก่อตั้ง โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดินรูมี่ผู้วิเศษในศาสนาอิสลามส่วนหนึ่งของ พิพิธภัณฑ์เมฟลาเป็นสุสานของ เมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี Mevlana Celaleddin Rumi ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใน ภายในประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม โดยใช้สีมากมายตระการตาซึ่งหาชมได้ยาก และยังเป็นสุสานสำหรับผู้ติดตาม สานุศิษย์ บิดา และบุตรของเมฟลาด้วย จากนั้นเดินทางต่อ ระหว่างทางนำท่านชม “คาราวานสไลน์” (Caravansarai) ที่พักแรมระหว่างทางของชาวเติร์กในสมัยออตโตมันออกเดินทางต่อสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทางประมาณ 235 กม. เดินทางประมาณ 2-3 ชม. ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกท่านจะได้ชมวิถีชีวิตตามชนบทและทัศนียภาพที่สวยงามของทุ่งหญ้าสลับกับภูเขารวมถึงท้องฟ้าสีสดใส

เย็น รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักโรงแรม AVRASYA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6

เมืองคัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่- นครใต้ดินไคมัคลี -บ้านถ้ำ

05.00 น. Option ทัวร์นั่งบอลลูน ค่าขึ้นบอลลูนประมาณท่านละ 210 ดอลล่าสหรัฐ

ท่านที่สนใจนั่งบอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี้ (ทัวร์นั่งบอลลูนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์) เจ้าหน้าที่บริษัทบอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาดท่านจะได้ชมความงดงามของเมืองคาปาโดเจีย ที่เป็นลักษณะของถ้ำที่เกิดจากการทับถมกันของลาวาภูเขาไฟเป็นพันๆปี ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ช.ม….หลังจากนั้น ท่านจะได้ใบประกาศนียบัตรที่รอมอบให้กับทุกท่านโดยกัปตันของท่านพร้อมดื่มแชมเปญร่วมกัน ซึ่งการนั่งบอลลูนที่ติดอันดับของโลกที่ท่านไม่ควรพลาด

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์ ณ โรงแรม – เช็คเอ้าท์

08.00 น. นำท่านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วงปี ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเผยแพร่ในคัปปาโดเกีย ผู้คนแถบนี้นับถือเทพเจ้ากรีก-โรมัน จนเมื่อประมาณกลางคริสต์สตวรรษที่ 1 เซนต์ ปอล เดินทางมาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในคัปปาโดเกีย แต่ดูเหมือนวาชาวโรมันผู้ปครองในยุคนั้นจะไม่ให้การยอมรับ ทำให้ผู้นับถือศาสนาคริสต์ในคัปปาโดเกียต้องหลบซ่อนการรังควานของโรมันด้วยการเจาะถ้ำขุดพื้นลงไปเป็นอุโมงค์ เกิดเป็นเมืองใต้ดินขึ้นมาและได้ขุดเจาะบริเวณเกอเรเม่ทำให้เป็นโบสถ์ถ้ำจำนวนมาก กระทั่งในคริสต์ศตวรรษที่ 5-6 ชาวโรมันให้การยอมรับศาสนาคริสต์สำหรับโบสถ์ถ้ำในเกอเรเม่ ว่ากันว่ามีมากถึง 365 หลังด้วยกัน(สร้างตามตามจำนวนวันใน1ปี)แต่ปัจจุบันเปิดให้ชมเพียงบางส่วนเท่านั้น นำท่านชมเข้าชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มังกร Snake Church และ โบสถ์แอปเปิ้ล Apple Church จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมถ้ำหินรูปทรงแปลกตา บางถ้ำเคยเป็นโบสถ์และสถานที่ทางศาสนาคริสต์ ได้ถ่ายรูปกับภูเขารูปทรงต่างๆ
พิเศษ!! เข้าชม บ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง Local Cave House ของชาวพื้นเมือง Cappadocia พร้อมดื่มชา กาแฟ เนื่องจากธรรมเนียมของชาวเมืองตุรกี เมื่อมีผู้มาเยี่ยมเยียนก็จะมอบชา กาแฟ เป็น Welcome Drink เพื่อแสดงถึงน้ำใจและมิตรภาพระหว่างเพื่อนใหม่ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพบ้านพื้นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่จริงๆ แวะชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเมือง ชมเมืองคัปปาโดเกียขึ้นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่ เมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน ได้เป็นตัวแปรที่ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขากรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ที่งดงาม …นำท่านเก็บภาพความสวยงาม ของเมืองคัปปาโดเกีย เช่น ชม Camel Rock /ชม Mushrooms view ชม Hunting Village /ชม Uchisar
นำท่านชมนครใต้ดินไคมัคลี (UNDERGROUND CITY OF KAYMAKLI) เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู นครใต้ดินไคมัคลีมีชั้นล่างที่ลึกที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่องทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน พร้อมทั้งยังมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใต้ดิน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ พร้อม ชม การแสดงระบำหน้าท้อง Belly Dance อันเลื่องชื่อพร้อม ชม การแสดงระบำหน้าท้อง สุดเซ็กซี่ อันเลื่องชื่อ สีสันยามราตรี “Belly Dance เค้าว่ากันว่ามาเทื่ยวตุรกีหากไม่ได้ดินเนอร์ดูโชว์ระบำหน้าท้องของสาวเตอร์กิช แสดงว่ายังมาไม่ถึงตุรกี การแสดงระบำหน้าท้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาเที่ยวตุรกี

พิเศษ! พักโรงแรมถ้ำ UCHISAR CAVE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 7

อิสตันบูล – ตลาดสไปซ์- KIZ KULESI หอคอยกลางทะเล

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์ ณ โรงแรม – เช็คเอ้าท์

นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางกลับสู่เมืองอิสตันบูล

10.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดย Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK 2016

11.55 น. เดินทางถึง สนามบิน กรุงอิสตันบูล (Istanbul) หลังตรวจรับสำภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านสู่ภัตตาคารในเมืองอิสตันบูล เมืองที่นักท่องเที่ยว ใฝ่ฝันให้ได้มาเยือนสักครั้งในชีวิต เมืองที่ทั่วทั้งโลกต่างโจษจันในความสวยงาม เมืองที่ได้รับฉายาว่าเมือง 2 แผ่นดิน 3 อาณาจักร เมืองที่ถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในเมืองที่ต้องมาเยือนให้ได้สักครั้งก่อนตาย เมืองเอกแห่งศิลปะไบแซนไทน์ เพชรเม็ดงามแห่งจักรวรรดิออตโตมัน และทั้งหมดทั้งมวลนี้ คือ เศษเสี้ยวหนึ่งของนิยามเมือง ๆ นี้…อิสตันบูล

14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

นำท่านสู่ ตลาดสไปซ์ Spice Market หรือ ตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย แนะนำว่าของที่ตลาดสไปซ์แห่งนี้ราคาไม่แพงเหมือนกับตลาดแกรนด์ บาร์ซาร์ ท่านสามารถเลือกซื้อได้โดยอาจจะมีต่อรองราคาเล็กน้อย..จนถึงเวลานัดหมาย
นำท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus เป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝั่งมีความสวยงามมาก ช่องแคบนี้ทำหน้าที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย เชื่อมระหว่าง ทะเลดำThe Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ นำท่านล่องเรือสู่เกาะกลางช่องแคบบอสฟอรัส เป็นร้านที่เป็นสถานที่ถ่ายทำเจมส์บอน

เย็น พิเศษ! รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร KIZ KULESI หอคอยกลางทะเล
พักโรงแรม RAMADA ENCORE BAYRAMPASA หรือเทียบเท่า

วันที่ 8

ล่องเรือบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาชเช่ – ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ - สนามบิน

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์ ณ โรงแรม – เช็คเอ้าท์

08.00 น. นำท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace พระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ซึ่งได้แผ่ขยายอำนาจออกไปอย่างกว้างขวาง พระราชวังแห่งนี้สร้างโดยสุลต่านอับดุลเมอซิทในปีค.ศ.1843 ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 12 ปี เพราะความที่สุลต่านทรงเป็นผู้คลั่งไคล้ยุโรปอย่างสุดขอบ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วัฒนธรรม การดำรงชีวิตตลอดจนการทหาร ล้วนคัดลอกมาจากตะวันตกทั้งสิ้น พระราชวังแห่งนี้ออกแบบโดยสถาปนิกคู่ใจชาวอาเมเนี่ยนชื่อบัลยัน เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม ภายนอกพระราชวังประดับตกแต่งด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่งอยู่เหนืออ่าวเล็กๆ ของช่องแคบบอสฟอรัส ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไนและโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน ซึ่งแขวนไว้อย่างโดดเด่นในห้องท้องพระโรงใหญ่

พิเศษ!! นำท่านสู่ Emirgan Park ชมดอกทิวลิปเป็นสวนสาธารณะที่สวยที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศตุรกี โดยที่ช่วงระหว่างเดือน เมษายน-กลางเดือน พฤษภาคม ของทุกๆ ปี ณ สวนสาธารณะแห่งนี้จะมีจัดงานเทศกาลดอกทิวลิป ซึ่งแท้จริงแล้ว ประเทศตุรกีเป็นต้นกำเนิดดอกทิวลิปของโลก ไม่ใช่ประเทศเนเธอร์แลนด์ บริษัทฯ มีความยินดีที่จะมอบสิ่งพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านได้สัมผัสดินแดนที่เป็นต้นกำเนิดดอกทิวลิปของโลกอย่างแท้จริง ให้ท่านได้อิสระกับการถ่ายภาพดอกทิวลิป หลากสี หลายสายพันธุ์ นับเป็นล้าน ๆ ดอก ได้ตามอัธยาศัย ทุ่งดอกทิวลิป พิเศษ ชมความสวยงามของทุ่งดอกทิวลิปกว่าล้านดอก

**หมายเหตุ** ทั้งนี้สวนดอกทิวลิปอยู่ที่สภาพอากาศของเมืองอิสตันบูล

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านชม “อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน (Yerebatan Sarnici)”อัศจรรย์ ความยิ่งใหญ่ของสิ่งก่อสร้างของชาวโรมันในอดีต สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิจัสตินเนียนแห่งไบแซนไทน์ ในศตวรรษที่ 6 เพื่อเป็นที่เก็บน้ำสำหรับใช้ในพระราชวัง สำรองไว้ใช้ยามที่กรุงอิสตันบูลถูกข้าศึกปิดล้อมเมือง จุน้ำได้ทั้งหมด 80,000 ลูกบาศก์เมตร เสาส่วนใหญ่เป็นแบบไอออนิกและแบบคอรินเทียน ท่ามกลางแสงสลัว ที่นี่ดูขึมขลัง น่าทึ่งในแนวคิดและการก่อสร้าง เสาค้ำยันเรียงรายกว่าสามร้อยต้นนั้น เสาที่ใคร ๆ ก็ต้องไปดู คือ เสารูปดวงตา เขาว่าน้ำตาจากดวงตาเหล่านั้นเพื่อเหล่าทาสนับร้อยที่ตายในการก่อสร้าง และเสาอีก 2 ต้นที่ไม่ควรพลาดชม ได้แก่ เสาที่มีฐานเป็นหัวของเมดูซากลับหัว และเสาหัวเมดูซาตะแคงขวา อุโมงค์เก็บน้ำนี้ถูกลืมไปนานหลายศตวรรษ และมาพบโดยบังเอิญโดย Peter Gylius ชาวฝรั่งเศส ในปี 1545 ขณะที่เขาทำงานวิจัยไบแซนไทน์โบราณในเมือง แต่กว่าจะจัดการและเปิดให้เข้าชมได้ก็เมื่อปี 1987

ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ Grand Bazaar ตลาดเก่าแก่อายุกว่าห้าร้อยปีแห่งอิสตันบูล แกรนด์บาร์ซาร์ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1455 มีอายุประมาณกว่า 500 ปี มีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม และความกว้างใหญ่ของตลาด ซึ่งมีร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน มีถนน 65 เส้น เป็นแหล่งช็อปปิ้งที่เงินสะพัดมากๆ จึงไม่น่าแปลกใจที่ตลาดแห่งนี้จะเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญ และเป็นแลนด์มาร์คจุดศูนย์กลางแห่งกรุงอิสตันบูลเหตุผลหนึ่งอาจเป็นเพราะประเทศตุรกีตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย ทำให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันเข้ามาจากทั้งสองฝั่ง บวกกับความหลากหลายของสินค้าที่มีให้เลือกสรรมากมาย

16.00 น. เมื่อได้เวลาอันควรนำท่านสุ่สนามบิน
20.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดย Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK 64

วันที่ 9

กรุงเทพมหานคร

09.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ และบินภายในประเทศ โดยสายการบินเตอร์กิช ชั้นประหยัด
 ค่าภาษีสนามบินทุกสนามบิน ทั้งในกรุงเทพ และภาษีสนามบินที่ อิสตันบูล-คัปปาโดเกีย
 โรงแรมที่พัก ตามที่ระบุรายการหรือเทียบเท่า
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 รถสำหรับนำเที่ยวตามรายการ รถบัสมี WIFI
 บริการไกด์ท้องถิ่นจากประเทศตุรกีภาษาอังกฤษ และหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางด้วยตลอดทริป
 ค่าประกันอุบัติเหตุแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ และค่าน้ำระหว่างมื้ออาหารทุกมื้อ และน้ำดื่มระหว่างวันท่านละ2ขวด/วัน/คน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 ค่ายานพาหนะท่องเที่ยวนอกเหนือจากรายการ(กรณีผู้เดินทางต้องการชมสถานที่ท่องเที่ยวอิสระหรือรายการเสริม)
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ อาทิเช่น น้ำส้ม เบียร์ วิสกี้ น้ำอัดลม ฯลฯ
 ค่าใช้จ่ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขั้นต่ำ 5$/ท่าน x 7 = 35 USD/ท่าน ตลอดทริป
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยตามศรัทธา (วันละ3$/ขั้นต่ำ)
 ค่ายกกระเป๋า, สนามบิน/โรงแรมฯ / ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน

การสำรองที่นั่ง

1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 20,000 บาท / ท่าน และส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางหน้าแรก
2. ส่วนที่เหลือชำระทันทีการออกตั๋ว 35 วัน ก่อนการเดินทาง เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั๋วเครื่องบิน
3. การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำ งวดแรก
4. กรณียกเลิกหลังยืนวีซ่าและออกตั๋ว 25 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 70 % ของค่าทัวร์
5.กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 20 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินเต็มจำนวน100%

หมายเหตุ

1. บริษัทฯไม่มีนโยบายยกเลิกทัวร์ ในกรณีที่ไม่ครบ 15ท่าน จะไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย หรือราคาปรับตามจำนวนผู้เดินทาง
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดที่เกิดขึ้นจากสายการบินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์หน้างานที่เกิดขึ้นจริง
**หมายเหตุ ** กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเป็นหลัก และรายการ-ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสายการบินโดยจะยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ”

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
6วัน 4คืน

[ZETXJ05]HOKKAIDO ROMANCE [เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง36,999.-

-เที่ยวชมเมืองโอตารุ ซัปโปโร
-สัมผัสความสวยงามของ บ่อน้ำสีฟ้า
-ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ต ทานุกิโคจิ
-เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
6วัน 4คืน

[ZETXJ14] All STAR FLORA BLOOM IN HOKKAIDO [มิ.ย.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง30,999.-

-เที่ยวโทมิตะ ฟาร์ม ชมดอกไม้หลากสีสัน
-เที่ยวชมสวนชิกิไซโนะโอกะ
-เที่ยวชมเมืองโอตารุ ซัปโปโร
-ช้อปปิ้งที่มิตซุย เอ้าท์เล็ต ทานุกิโคจิ

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
5วัน 3คืน

[ZETXJ13] All STAR FLORES IN HOKKAIDO [มิ.ย.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง29,999.-

-เที่ยวชมสวนชิกิไซโนะโอกะ
-ชมความสวยงามของ บ่อน้ำสีฟ้า
-เที่ยวชมเมืองโอตารุ ศาลเจ้าฮอกไกโด
-ช้อปปิ้งที่มิตซุย เอ้าท์เล็ต ทานุกิโคจิ

10วัน 7คืน

[CSTTG07]BEAUTIFUL ROMANCE ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี[พ.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง69,900.-

-ชมพระราชวังเชินบรุนน์
-ฮัลสตัทหมู่บ้านมรดกโลก
-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า