โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

ไต้หวัน

6วัน 4คืน

[TSBBR05] TAIWAN สบาย เพลิน เพลิน 3 อุทยาน [ม.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง23,911.-

-ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-ชม 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว
-ชมสมบัติล่ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง
-ช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

(0 Review)
5วัน 3คืน

[TSBBR1] TAIWAN สบาย เพลินเพลิน เกาสง [ม.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง19,911.-

-เที่ยวเมืองเกาสง
-เที่ยวEDA WORLD ช้อปปิ้ง OUTLET
-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
-ชมตึกไทเป 101 landmark ไต้หวัน

(0 Review)
5วัน 3คืน

[TSBBR2] TAIWAN สบายเพลินเพลิน Alishan [ก.พ.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง19,900.-

-นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปีอาลีซัน
-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,อุทยานเย๋หลิ่ว
-ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์,ซีเหมินติง

(0 Review)
5วัน 3คืน

[TSBBR] TAIWAN สบาย เพลิน เพลิน ทาโรโกะ [มี.ค. – มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง21,900.-

-ชมอุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน
-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
-ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว
-ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง

(0 Review)
4วัน 3คืน

[TSBCI04] TAIWAN สบาย เพลินใจ ไฮไลท์ไทเป [เม.ย.-ก.ค.61]

เริ่มต้นเพียง18,891.-

-นั่งกระเช้าเมาคง ชมวิวทิวทัศน์
-ชมอุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
-ชมวัดหลงซานซื่อ หรือ“วัดมังกรภูเขา”
-ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง กงกวง

(0 Review)
ทัวร์ไต้หวัน
4วัน 3คืน

[TSBIT03] TAIWAN สบายสุขใจ ไทเกอร์แอร์ [มิ.ย.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง13,991.-

-ชมความงามธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว
-เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
-สัมผัสการนั่งรถไฟความเร็วสูงของไต้หวัน
-ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์ , ซีเหมินติง , Gloria Outlet

(0 Review)
5วัน 4คืน

[TSBTG01] TAIWAN สบาย เพลินตา [ก.ค./ต.ค./ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง29,991.-

-นั่งกระเช้าชมวิวทะเลสาบ
-ชมหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า
-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-ชมหมู่บ้านสายรุ้ง บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

(0 Review)
5วัน 4คืน

[TSBTG02] TAIWAN สบาย เพลินตา อาลีซาน [14-18 เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง31,991.-

-ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-เที่ยวชมอุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานอาหลี่ซัน
-เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
-ช้อปปิ้งซีเหมินติง ฝงเจี่ย ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

(0 Review)
5วัน 3คืน

[TSBXW] TAIWAN สบายพาเพลิน Sun moon lake [ก.พ.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง13,991.-

-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
-ช้อปปิ้งฟงเจี่ย ซื่อหลิน ซีเหมินติง
-ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน
-เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

(0 Review)
5วัน 3คืน

[ZETBR13] FANTASTIC TAIWAN [พ.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง19,777.-

– ชม วัดจงไถซานซื่อ
– ล่องทะเลสาบสุริยัน – จันทรา
– นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง
– ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน

(0 Review)
5วัน 4คืน

[ZETBR14] WONDERFUL TAIWAN [มี.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง19,900.-

– ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
– นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง
– ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
– ชม สะพานแห่งความรัก

(0 Review)
5วัน 4คืน

[ZETBR] MIRACLE IN TAIWAN [ม.ค.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง20,777.-

-ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า
-ชมอุทยานฯ อาลีซาน
-ชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว

(0 Review)
5วัน 4คืน

[ZETCI20] TAIWAN SONGKRAN FESTIVAL [เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง31,777.-

– ชมอุทยานฯ อาลีซาน
– ชมฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
– ล่องทะเลสาบสุริยัน – จันทรา
– นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง

(0 Review)
5วัน 4คืน

[ZETCI21] THE BEST OF TAIWAN [มี.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง25,900.-

-เที่ยวชม วัดจงไถซานซื่อ
-ล่องทะเลสาบสุริยัน – จันทรา
-เที่ยวชมหมู่บ้านสายรุ้ง
-ช้อป ชิม ชิล ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต

(0 Review)
6วัน 5คืน

[ZETCI22] TAIWAN BEST VACATION [เม.ย.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง25,900.-

-ชมโดมแห่งแสงหรือ DOME OF LIGHT
-เยี่ยมชมเจดีย์มังกรเสือ
-สักการะองค์พระใหญ่ วัดฝอกวงซาน
-ล่องทะเลสาบสุริยัน – จันทรา

(0 Review)
5วัน 4คืน

[ZETTG10] T-DED GRAND TAIWAN [พ.ค.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง25,900.-

-ชมอุทยานอาลีซาน เย่หลิว ทาโรโกะ
-เที่ยวชมเมืองไทจง ไทเป
-เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
-ช้อปปิ้งซีเหมินติง MITSUI OUTLET

(0 Review)
4วัน 3คืน

[ZETTG] AMAZING TAIWAN [เม.ย.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง29,777.-

-ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-นมัสการที่วัดพระถังซัมจั๋ง
-ชมอุทยานฯ อาลีซาน
-ช้อปปิ้งซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

(0 Review)
5วัน 4คืน

[ZETTG] FAMOUS IN TAIWAN [ม.ค.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง25,900.-

-ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-นั่งรถไฟโบราณ
-ชมอุทยานฯ อาลีซาน
-ช้อปปิ้งซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

(0 Review)
4วัน 3คืน

[ZETTG] PARADISE IN TAIWAN [ก.พ.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง22,900.-

-ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
-เที่ยวชมกรุงไทเป ชมตึกไทเป101
-ช้อปปิ้งจุใจซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

(0 Review)
6วัน 4คืน

[ZETXW02] TAIWAN DREAM DESTINATION [พ.ค.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง18,777.-

-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่
-ชมอุทยานอาลีซาน อุทยานเย่หลิ่ว
-ช้อปปิ้งซื่อหลิน ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

(0 Review)
7วัน 5คืน

[ZETXW06] EXCLUSIVE IN TAIWAN [ก.พ.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง21,777.-

-เที่ยวชม วัดจงไถซานซื่อ วัดเหวิ่นหวู่
-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-เที่ยวชม 3อุทยานชื่อดังของไต้หวัน
-ช้อปปิ้งซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

(0 Review)
5วัน 3คืน

[ZETXW08] TAIWAN BEST VALUE [พ.ค.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง14,777.-

-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-เที่ยวชมกรุงไทเป
-เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
-ช้อปปิ้งฟ่งเจี๋ย ซื่อหลิน ซีเหมินติง

(0 Review)
7คืน 5คืน

[ZETXW6] EXCLUSIVE IN TAIWAN [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง21,777.-

-เที่ยวชมวัดจงไถซานซื่อ
-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
-เที่ยวชมอุทยานฯอาลีซาน
-เก็บภาพประทับใจกับตึกไทเป101

(0 Review)
5วัน 3คืน

[ZETXW] Flower Festival [ก.พ.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง15,777.-

-นั่งรถไฟโบราณ
-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
-นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเหวินหวู่
-เที่ยวชมอุทยานฯ อาลีซาน

(0 Review)
6วัน 4คืน

[ZETXW] ROMANCE IN TAIWAN [ก.พ.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง18,777.-

-เยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า
-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
-เที่ยวชมฟาร์มแกะชิงจิ้ง
-เที่ยวชมอุทยานฯ อาลีซาน

(0 Review)
4วัน 3คืน

[ITVIT98] ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง [มี.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง12,888.-

– ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
– ถ่ายรูปตึกไทเป 101 สัญลักษณ์ของไทเป
– ช้อปปิ้งที่ มิตซุยเอ้าเล็ทพาร์ค
– นั่งกระเช้าเมาคง

(0 Review)
5วัน 3คืน

[GSTXWTPE22]TAIWAN ONSEN 22 [เมษายน2561]

เริ่มต้นเพียง18,888.-

-ชมวัดจงไถฉานชื่อ วัดเหวินหวู่
-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน – จันทรา
-ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
-ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต

(0 Review)
6วัน 4คืน

[GSTXWTPE33] TAIWAN ALISHAN ONSEN 33 [เมษายน2561]

เริ่มต้นเพียง20,888.-

-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน – จันทรา
-ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
-ชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง
-ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ย ตลาดซื่อหลิน

(0 Review)
6วัน 5คืน

[ASTCI08] Taiwan สงกรานต์ Grand Unique [เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง39,900.-

– แวะถ่ายรูป FORMOSA BOULOVARD
– ขึ้นอุทยาน อุทยานอารีซัน
– ล่องเรือชมบรรยากาศทะเลสาบสุริยันจันทรา
– เยี่ยมชม ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง

(0 Review)
5วัน 4คืน

[ASTCI5] TAIWAN สำเริง สำราญ สงกรานต์ [เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง37,900.-

– ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
– อิสระช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้ง ซีเหมินติง
– แวะชิมชาอู่หลง
– ชิม ขนมพายสับปะรด

(0 Review)
1 2